Interpellation/fråga

Fråga om externhandelsområde vid Gnistarondellen