Interpellation/fråga

Interpellation om Uppsala kommun följer intentionerna i LSS