Interpellation/fråga

Interpellation om vad händer med tryggheten på landsbygden