Interpellation/fråga

Interpellation om hur vi främjar mångfalden bland friskolorna