Interpellation/fråga

Interpellation om hyressättning i LSS-boenden