Interpellation/fråga

Interpellation om behandling av män som utövar våld i nära relationer