Interpellation/fråga

Interpellation om äldres situation inom äldreomsorgen