Interpellation/fråga

Interpellation om detaljplan för bostadsrätter i park