Interpellation/fråga

Interpellation om varför källsortering inte införts fullt ut inom kommunens egna verksamhet