Interpellation/fråga

Interpellation om varför inte källsortering har införts fullt ut inom kommunens egna verksamheter