Interpellation/fråga

Interpellation om exploatering av Gränby backe