Interpellation/fråga

Interpellation om biståndsbedömning