Interpellation/fråga

Fråga om nämndordförandens jävighet