Interpellation/fråga

Interpellation om exploateringen av Gränby backe