Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Program mot våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett brott och den som blir utsatt är ett brottsoffer. I Uppsala kommun har vi en nollvision mot våld i nära relationer. Vi har ett program för arbetet mot våld i nära relationer där vi fokuserar på särskilt utsatta grupper och områden. Målet med programmet är att upptäcka, synliggöra, förebygga och åtgärda våld i nära relationer.

För att kunna bekämpa våld krävs det kunskap, men också en samsyn om uppgifter och förväntningar. Uppsala kommuns program mot våld i nära relationer är ett redskap i vårt långsiktiga arbete mot

 • våld i nära relationer
 • hedersrelaterat våld och förtryck
 • prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Programmet utgår från internationella, nationella, regionala och lokala styrdokument och lagar som berör våld i nära relationer. Programmet mot våld i nära relationer ser till att insatser till barn, unga, vuxna och äldre inom programmets målgrupper är samordnat, evidensbaserat, likvärdigt och håller hög kvalitet. 

Uppsala kommuns program mot våld i nära relationer har funnits sedan 2016. Socialnämnden ansvarar för programmet. Som komplement till programmet finns också handlingsplaner för särskilda åtgärder. Socialnämnden följer upp och utvärderar programmet och handlingsplanerna varje år.

Uppsala kommuns program mot våld i nära relationer

Det här är våld i nära relationer

Det centrala i definitionen av våld i nära relationer är att den som blir utsatt för våld har en nära relation till förövaren. Det innebär ofta känslomässiga band och någon form av beroendeställning.

Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck. Både hedersrelaterat våld och förtryck och könsstympning ingår i begreppet.

Våld i nära relationer finns i alla samhällsgrupper, oavsett socioekonomisk situation, trosuppfattning, sexuell läggning och etnicitet. Det är riktat mot, och utövas av, både män och kvinnor, flickor och pojkar i alla åldrar.

Begreppet rymmer allt våld som förekommer inom flerkönade och samkönade relationer samt inom relationer mellan syskon, föräldrar och deras barn och andra familjekonstellationer. Det omfattar också relationer där den som blir utsatt behöver vård och hjälp av den andra.

Särskilt utsatta grupper

Programmet mot våld i nära relationer fokuserar på följande särskilt utsatta grupper och områden:

Våldsförebyggande arbete

Uppsala kommun arbetar förebyggande för att förhindra att människor blir utsatta för våld. Vi arbetar till exempel med tidigt våldsförebyggande arbete riktat mot barn och unga. Vi arbetar också med selektivt våldsförebyggande arbete riktat mot särskilda grupper samt med behandling till våldsutövare.

I Uppsala kommuns tidigt våldsförebyggande arbete riktar vi oss till barn i alla åldrar i både förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och på fritids. 

Allt det tidiga våldsförebyggande arbetet utgår från ett genusmedvetet, normkritiskt och långsiktigt förhållningssätt.

I vårt arbete samarbetar vi med hälso- och sjukvården, polis, kriminalvård, domstolar, åklagare samt ideella och privata organisationer.

Uppsala kommun arbetar också med selektivt våldsförebyggande arbete. Det gör vi genom insatser för personer som har en förhöjd risk att bli utsätta för våld eller att själva använda våld. Eftersom pojkar och män är de vanligaste våldsutövarna, både i nära relationer och generellt i samhället, stärker vi kunskapen hos vår personal om manligt våldsbeteende.

I arbetet med att kompetenshöja personal inom till exempel socialtjänsten, ingår kunskap om manligt våldsbeteende.  

Stöd och behandling för våldsutövare är ett exempel på våldsförebyggande arbete. Alla våldsförebyggande insatser ska få personen som utövar våld att ta ansvar för sina gärningar och de följder som gärningarna får för andra. Det ska också få personen att sluta med våldet.

Uppsala kommuns socialtjänst samarbetar med den ideella organisationen MVU, Mottagningen mot våld i Uppsala. Till MVU kan man vända sig direkt om man vill ha stöd och hjälp för att hantera sitt våldsamma beteende. Socialtjänsten kan också bevilja behandling hos MVU.

På MVU:s mottagning arbetar professionella terapeuter som har flera års erfarenhet av att arbeta med våldsutövare. Stödet utgår från våldsutövarens behov av hjälp. MVU tar också hänsyn till den våldsutsatta och hens säkerhet och trygghet.

Läs mer om och kontakta MVU (mvu.nu)

Stöd och skydd till personer som blir utsatta för våld

Uppsala kommun kan hjälpa till med samtalsstöd och rådgivning. Vi erbjuder också skydd till personer som lever med hot om våld eller risk för våld, enligt socialtjänstlagen. Vi kan hjälpa till att ordna tillfälliga boenden, ge stöd för att hitta en ny bostad, erbjuda skyddat boende eller hjälpa till med långvarigt skydd på annan ort. 

Kompetenshöjande insatser för personal

Uppsala kommun har länge arbetat för hög kompetens om våld hos de yrkesgrupper som möter människor i riskzonen för att bli utsatta för våld. Personal som möter personer i riskzonen får regelbunden vidareutbildning.

De kommande åren arbetar Uppsala kommun aktivt för att öka kompetensen om våld i nära relationer bland sina medarbetare genom att

 • sprida befintlig kunskap till fler verksamheter inom kommunen
 • säkerställa kompetensen bland personal som arbetar med personer i riskzonen genom att ge dem kontinuerliga och långsiktiga utbildningsinsatser
 • utveckla metoder för att hjälpa personer som blivit utsatta för våld och bättre individanpassa dem till målgrupperna
 • följa upp de metoder vi använder och utveckla nya utifrån ny forskning
 • se till att alla verksamheter har rutiner för att hantera våld i nära relationer både när det upptäcks hos personer i riskzonen och bland den egna personalen
 • utveckla kunskapen kring våldsutövare, och förutom män, även inkludera kvinnor, pojkar och unga män, samt grupper som utövar våld
 • öka kunskapen om barns sårbarhet och utsatthet hos personal som arbetar med barn
 • utbilda våldsombud.

Utbildning av våldsombud

Inom flera av kommunens verksamheter arbetar specialutbildade våldsombud. Det finns ungefär hundra våldsombud i kommunen. Våldsombuden fungerar som stöd till kollegor. De har god kunskap om att upptäcka, skydda och agera när de misstänker att en person blir utsatt för våld. 

Samverkan med andra aktörer

Uppsala kommun samverkar med den ideella organisationen TRIS, Tjejers rätt i samhället. Tillsammans med TRIS har vi ett så kallat idéburet offentligt partnerskap, IOP. TRIS har lång erfarenhet av att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck. Målet med samarbetet är att skapa en stabil och trygg verksamhet för människor som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Socialnämnden ger föreningsbidrag till organisationer som arbetar för att minska våld och förtryck i samhället. Några organisationer som får föreningsbidrag av Uppsala kommun är

 • Tjejers rätt i samhället (TRIS)
 • Mottagningen mot våld i Uppsala (MVU)
 • Uppsala kvinnojour
 • Uppsala tjej- och transjour.

Stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation

Om du är utsatt för hot och våld av den person du lever med eller av någon annan person som står dig nära, kan du få stöd, hjälp och skydd av socialtjänsten och andra samhällsaktörer.

Vi som jobbar med personer som blivit utsatta för våld vet att vem som helst kan drabbas. Vi erbjuder information och stöd och är måna om att du alltid ska bli bemött med respekt och empati.

All personal inom offentliga verksamheter har tystnadsplikt.

Stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation