Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Våld mot äldre personer

Kommunens medarbetare som möter äldre personer i olika verksamheter har en rutin för att upptäcka våld i nära relationer. I kommunen finns även specialutbildade våldsombud och olika stödinsatser för den som blivit utsatt för våld.

Äldre våldsutsatta personer behöver omedelbar hjälp

Våld mot äldre personer är ett folkhälsoproblem som det sällan talas om. Äldre personer blir ofta utsatta för våld på den plats som borde vara allra tryggast: i hemmet eller på vårdplatsen. Förövaren kan till exempel vara en partner eller ett barn.

Den vanligaste typen av våld mot äldre, som kommer till myndigheternas kännedom, är försummelse. Försummelse kan handla om att bli hindrad från att få hjälpmedel en behöver, få felaktig medicinering, eller att bli hindrad från att söka hjälp i vården.

Den fysiska konditionen och allmäntillståndet hos en äldre person kan bli snabbt och radikalt försämrat på grund av våld eller försummad vård. Därför måste personen få hjälp omedelbart.

Rutin för att upptäcka våld mot äldre

Uppsala kommun arbetar på flera sätt för att undvika att äldre personer blir utsatta för våld och för att ge rätt hjälp om det händer. Alla medarbetare som har kontakt med äldre personer genom sitt arbete, behöver vara lyhörda och agera om de ser tecken på att någon blir utsatt för våld eller har blivit det.

Medarbetare som möter äldre personer i kommunens verksamheter har en rutin för att upptäcka våld i nära relationer. Rutinen är ett stöd för att kunna ställa frågor, upptäcka och hänvisa till rätt instans när en person blir utsatt för våld i en nära relation.

Rutinen ger medarbetare vägledning, till exempel kring hur de ställer frågor om våldsutsatthet, och att de ska ställa öppna och tydliga frågor.

Våldsombud inriktade på äldre personer

Handläggare inom kommunen har god kunskap kring att fatta beslut om olika insatser för äldre våldsutsatta personer. Handläggarna har även kompentens inom området våld i nära relationer.

Inom flera av Uppsala kommuns verksamheter arbetar specialutbildade våldsombud. Våldsombuden fungerar som stöd till kollegor. De har god kunskap om att upptäcka, skydda och agera vid misstanke om att en äldre person blir utsatt för våld. Det finns ungefär hundra våldsombud i kommunen.

Kommunens biståndshandläggare för äldre personer är utbildade våldsombud och de har specialkompetens för att möta äldre personers behov.

Det finns även en grupp undersköterskor, demensvårdskonsulenter och vårdbiträden som har en grundutbildning i ämnet våld i nära relationer riktat till äldre personer.

Stödinsatser ger bättre levnadsvillkor

Stödinsatser för äldre som blir utsatta för våld i en nära relation kan handla om allt från stödsamtal till skyddat boende. 

Nexus resurscentrum

Nexus är en stödverksamhet för personer som blir utsatta för hot eller våld av en partner eller före detta partner. Nexus hjälper också den som blir utsatt för hot eller våld av släktingar eller en annan närstående. Nexus tillhör Uppsala kommuns socialtjänst. Det innebär att de har möjlighet att fatta beslut om individuellt anpassat stöd. 

Exempel på stöd och hjälp som Nexus ger

  • praktiskt stöd vid kontakt med sjuk­vård, socialtjänst, polis eller vid rättegångar
  • samtal för att hjälpa den som blir utsatt för våld att själv bestämma om hen ska lämna relationen eller om det finns andra lösningar
  • hjälp med säkerhetstänk, hot- och riskbedömningar
  • information om våld och vilka konsekvenser det kan få för den som blir utsatt
  • krissamtal.

Samtalsmottagning för äldre

Äldre personer som har behov av att prata med någon kan vända sig till Diakonistiftelsen Samariterhemmets samtalsmottagning för äldre. Där kan de prata med legitimerade psykoterapeuter som har god kunskap om äldre och åldrande och som dessutom själva är äldre än 60 år. Samtalen är kostnadsfria.
Samtalsmottagningen för äldre (samariterhemmet.se) 

Mål och strategier på nationell nivå

Med utgångspunkt i de äldrepolitiska målen har regeringen formulerat ett strategiskt mål. Målet är att äldre personer ska kunna leva i värdighet och säkerhet och i frihet från utnyttjande och våld inom vård och omsorg.

Regeringen har även identifierat tre strategiska områden när det gäller att förebygga, uppmärksamma och hantera våld mot äldre inom vård och omsorg.

De strategiska områdena är

  • värdighet och välbefinnande för den enskilde äldre personen
  • kvalitet i vård och omsorg
  • hjälp och stöd till anhöriga som vårdar närstående.
     

Stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation

Om du är utsatt för hot och våld av den person du lever med eller av någon annan person som står dig nära, kan du få stöd, hjälp och skydd av socialtjänsten och andra samhällsaktörer.

Vi som jobbar med personer som blivit utsatta för våld vet att vem som helst kan drabbas. Vi erbjuder information och stöd och är måna om att du alltid ska bli bemött med respekt och empati.

All personal inom offentliga verksamheter har tystnadsplikt.

Stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation