Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Våld mot barn

Det är vanligt att barn som blir utsatta för våld eller bevittnar våld inte berättar om sina upplevelser. Samtidigt riskerar de allvarlig fysisk och psykisk ohälsa. I kommunen finns kunskap om hur man pratar med barn om våld och andra övergrepp. Utsatta barn får stöd och hjälp, till exempel genom skydd, samtalsstöd och rådgivning.

Våld kan vara något som gör ont på kroppen, som slag och sparkar. Våld kan också vara när någon säger eller gör elaka saker. Barn som upplever eller blir utsatta för våld i hemmet håller ofta det hemligt. Det kan vara på grund av rädsla, känslor av skam och skuld, och av lojalitet mot familjen.

De allra flesta barn är medvetna om vad som händer, även när föräldrarna inte tror att barnet märker något. Det är inte alltid barn visar eller uttrycker sina känslor. Att ett barn mår dåligt eller känner oro kan i stället visa sig i beteende eller i lek. 

Barn som upplever våld riskerar fysisk och psykisk ohälsa

Flera studier visar att vart tionde barn i Sverige någon gång upplevt våld mellan två vuxna närstående. Mer än 200 000 barn i Sverige lever i hem där det förekommer olika former av våld. Det är vanligt att vuxna utövar våld mellan sig när barnen är med och det saknas ofta utomstående vittnen.

Många barn som bevittnar och upplever våld blir också själva utsatta. Barn i familjer där det förekommer våld riskerar allvarlig fysisk och psykisk ohälsa. Det finns en stark koppling mellan att bevittna våld och att själv bli utsatt för våld.

Barns behov ska alltid komma först

I många fall är det en vuxen anhörig eller närstående person som begår brottet. Brott mot barn och ungdomar kan förekomma i alla familjer. I en del fall är det en person som är okänd för barnet som utför brottet.

Barnkonventionen

Barns behov av skydd, omvårdnad och integritet ska alltid komma i första hand vid alla åtgärder som rör barn. Det står i FN:s konvention om barns rättigheter. Den 1 januari 2020 blev konventionen lag i Sverige. Som barn räknas alla människor under 18 år. Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden.
Läs mer om barnkonventionen som lag (barnombudsmannen.se)

Förutom FN:s konvention om barnets rättigheter finns det också flera lagar som rör våld i nära relationer. Hit hör till exempel socialtjänstlagen, skollagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Barnfridsbrott 

Den 1 juli 2021 trädde en ny lag i kraft för att stärka det straffrättsliga skyddet för barn som bevittnar brott mellan närstående. Brottet kallas för barnfridsbrott och innebär att det är olagligt att utsätta barn för att se exempelvis vålds- och sexualbrott i en nära relation. 
Läs mer om barnfridsbrott (aklagare.se)

Lagen är till för att stärka det straffrättsliga skyddet för barn som bevittnar vissa brott mellan närstående. Forskning visar att de barnen har större risk att bli drabbade av både psykisk och fysisk ohälsa.

Uppsala kommun arbetar för att hjälpa barn och unga på flera sätt

Socialtjänsten ger stöd och hjälp till barn och unga som har blivit utsatta för våld och till dem som har bevittnat våld. Det kan handla om skydd, samtalsstöd och rådgivning via telefon och e-post. 

Anmälningsskyldighet om barn far illa  

Alla som arbetar med barn och ungdomar som får veta, eller misstänker att ett barn far illa, är skyldiga att anmäla det till socialtjänsten. Det står i socialtjänstlagen.

Socialtjänsten i Uppsala kommun inleder en utredning när de får veta att ett barn kan ha varit utsatt för våld eller kan ha bevittnat våld. Enligt Socialstyrelsen bör socialtjänsten alltid polisanmäla misstänkt våld mot barn.

Privatpersoner kan anmäla oro om unga far illa

Privatpersoner kan också göra en orosanmälan till socialtjänsten om man ser eller misstänker att ett barn far illa. Man kan göra en orosanmälan för barn och ungdomar som är folkbokförda i Uppsala kommun, till det år de fyller 20 år.
Läs mer om att anmäla misstanke om att barn och unga far illa

Personal med kunskap att möta våldsutsatta barn

Personalen i Uppsala kommun, som hjälper våldsutsatta barn och barn som har bevittnat våld, har kunskaper om hur man pratar med barn om våld och andra övergrepp. Personalen har också kunskaper om vilka konsekvenser det kan få för ett barn om de blir utsatta för våld eller andra övergrepp av en närstående. Likaså har personalen kunskap om vilka konsekvenser det kan få om barn ser att en närstående blir utsatt för våld eller andra övergrepp. 

Här kan barn som blivit utsatta för våld få hjälp och stöd i Uppsala kommun

Trappan

Trappan erbjuder enskilda samtal för barn och ungdomar mellan 7 och 20 år som upplevt våld i familjen.
Trappan (vardochomsorg.uppsala.se)

Ungdomsmottagningar

I Uppsala finns fyra ungdomsmottagningar som erbjuder samtalsstöd med kurator. Ungdomsmottagningarna ligger i city, Sävja, Flogsta och Gottsunda.
Ungdomsmottagningarna

Socialjouren

Socialjouren erbjuder akut hjälp under kvällar och helger för den som har blivit utsatt för våld.
Kontakta socialjouren

Stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation

Om du är utsatt för hot och våld av den person du lever med eller av någon annan person som står dig nära, kan du få stöd, hjälp och skydd av socialtjänsten och andra samhällsaktörer.

Vi som jobbar med personer som blivit utsatta för våld vet att vem som helst kan drabbas. Vi erbjuder information och stöd och är måna om att du alltid ska bli bemött med respekt och empati.

All personal inom offentliga verksamheter har tystnadsplikt.

Stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation