Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi främjande och förebyggande för psykisk hälsa

Det finns många verksamheter i kommunen som främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa. Allt från kultur- och fritidsverksamhet till familjerådgivning och skolans elevhälsa. På den här sidan samlar vi ett urval av exempel.

Ett kultur- och fritidsliv för alla

Uppsala kommun arbetar för att så många som möjligt ska vara delaktiga i ett aktivt kultur- och fritidsliv, vilket i sin tur ökar chansen till ett ökat välbefinnande hos kommunens invånare.

Jämställd idrott

Målet är att idrott- och fritidsverksamhet i Uppsala ska vara öppen, trygg, jämställd och inkluderande. Genom ett samverkansprojekt tillsammans med Rädda Barnen och RF SISU Uppland har föreningar getts möjlighet att delta på en utbildning kring diskriminering, kränkning och mobbning.

Föreningar i Uppsala har tillsammans med Uppsala kommun och företaget Jämställt tagit fram Handbok för normkreativt arbete. Handboken ska bidra till mer jämställda föreningar genom, bland annat, metoder för att förebygga kränkningar och trakasserier och ökad inkludering.

En vägledning har också tagits fram i syfte att stödja Uppsala kommun i sitt arbete med föreningar för att nå barnkonventionens mål. Vägledningen beskriver hur en åtgärdstrappa kan används på ett systematiskt sätt för att säkra upp trygga idrottsmiljöer samt att idrott och fritidsverksamhet bedrivs fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och sexuella övergrepp.

Läs mer om arbetet med jämställd idrott.

Verksamhet för barn och unga

I Uppsala kommun kan föräldrar till barn som är 10–12 år gamla skriva in sitt barn i en fritidsklubb (öppen fritidsverksamhet) istället för fritidshem. Verksamheten anpassas efter barnets ålder och intressen och har öppet på eftermiddagar efter skolans slut och på lovdagar. Totalt finns det 24 fritidsklubbar spridda i staden och på landsbygden.

Läs mer om alla fritidsklubbar här.

I Uppsala finns över 20 fritidsgårdar och andra mötesplatser där unga kan delta i olika aktiviteter och träffa kompisar i en drogfri miljö. Målgruppen för fritidsgårdarna är 13–18 år men det finns även ungdomskulturhus för unga mellan 15–25 år. Det finns riktade mötesplatser för ungdomar med funktionsnedsättning, så som Café Trädgården på Grand och Fyrisgården samt aktiviteter och verksamheter som vänder sig till unga HBTQ-personer. 

Läs mer om fritidsgårdar och mötesplatser för unga

Ta del av evenemangskalendern Kubik för barn och unga med aktiviteter för alla i åldern 0-25 år. 

Läs mer om Uppsala kulturskola som erbjuder undervisning i bild och form, dans, teater, instrument, sång, kör och orkester för barn och ungdomar mellan 6–20 år. 

Bibliotek Uppsala och Uppsala kulturcentrum

Bibliotek Uppsala ansvarar för 13 bibliotek, tre kulturhus, två biblioteksbussar, fyra bibliotekcyklar och ett bibliotek på nätet. Biblioteket är en viktig mötesplats för människor och kan bidra till att bryta social isolering för många, bland annat genom den uppsökande verksamheten Boken kommer.

Läs mer om Boken kommer.

Bibliotek Uppsala satsar på att öka kunskapen om psykisk ohälsa genom bland annat poddar som går att nå gratis via Spotify samt aktiviteter i biblioteksrummet och hos samarbetspartners. Biblioteken arrangerar även bokklubbar och bokcirklar för invånare i olika åldrar.

I samarbete med Kulturhuset-Grand erbjuder biblioteket digitala konserter för särskolor och personer med LSS. Biblioteken anordnar också litteraturworkshops för personer inom LSS samt litteraturcirkel för personer inom kommunens socialpsykiatri.

Besök Bibliotek Uppsalas webbplats.

I Uppsala finns kulturcentrum i Gottsunda, Stenhagen och Sävja där invånare bland annat kan delta i olika aktiviteter, träna, dansa, spela musik, läsa böcker, måla, handarbeta och träffa nya vänner.

Läs mer om Uppsala kulturcentrum.

Fritid för alla

Fritid för alla är ett nätverk som samlar föreningar och organisationer som erbjuder aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. På hemsidan ”Fritid för alla” presenteras verksamheter och aktiviteter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar.

Läs mer om nätverket Fritid för alla.   

Kultur och sociala sammanhang för äldre

På äldreboenden genomförs digitala konserter och ett antal aktivitetspaket, så som bokkassar, kulturkassar och minnespromenader finns tillgängliga för äldreboenden att låna. Det arrangeras även bokcirklar i samband med studieförbund.

För dig som är 65 år eller äldre finns många aktiviteter att ta del av på kommunens träffpunkter. 

Träffpunkter för dig över 65 år.

Om du vill äta lunch i sällskap med andra finns det flera seniorrestauranger att välja på. Kommunen driver sju seniorrestauranger. Det är Måltidsservice som lagar och levererar maten till de restaurangerna.

Seniorrestauranger.

Bibliotek Uppsala erbjuder flera olika typer av service för dig som är äldre, med fokus på allas möjlighet att ta del av böcker och digitala tjänster.

Besök Bibliotek Uppsalas webbplats.

Med fokus på barns hälsa i utomhusmiljöer

När kommunen planerar utomhusmiljön för förskolor och grundskolor finns ett stöd för att säkerställa stora friytor för lek och lärande, fysisk aktivitet och återhämtning, samtidigt som befolkningen ökar och staden förtätas. I vårt arbete med parker och lekplatser planerar vi också med barnets fysiska och psykiska hälsa i åtanke.

Läs mer om det i följande riktlinjer:

Stöd till barn, unga och deras familjer

Relationen mellan förälder och barn har stor betydelse för barnets psykiska och fysiska hälsa under hela dess liv. För föräldrar kan föräldraskapsstöd vara en värdefull form av stöd.

Föräldraskapsstöd är en viktig samhällsinvestering för att minska ojämlikhet och negativa utfall för barn och unga. Kommunen arbetar med insatser på flera arenor för att erbjuda kunskap så att alla barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. Familjecentralen, öppen förskola, för- och grundskola, elevhälsan och socialtjänsten är arenor för kommunens föräldraskapsstöd.

Familjecentralen, familjeenheten och familjerådgivning

Familjecentralen är en hälsofrämjande och förebyggande mötesplats för familjer med barn 0–6 år (intill förskolestart) där kommunens förskolepedagoger och familjebehandlare arbetar tillsammans med barnmorskor och barnhälsovårdssjuksköterskor från mödra- och barnhälsovården. På familjecentralen finns kompetens som är lättillgänglig och snabbt går att nå. Det finns även möjlighet att träffa antagningsenheten, dietist, tandhygienist, fysioterapeut, bibliotekarie, kulturdoula, naturvärd och fler kompetenser på familjecentralen.

Läs mer om familjecentraler i Uppsala.

Familjer med barn och ungdomar mellan 0–20 år i Uppsala kommun får stöd genom familjesamtal kring svårigheter och utmaningar, exempelvis i samband med småbarnstiden, tonårstiden eller familjebildning.

Läs mer om familjeenheterna.  

På familjerådgivning erbjuds professionell samtalshjälp med målet att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter. Det kan handla om parrelationer eller andra nära och viktiga relationer, exempelvis mellan vuxna syskon eller mellan föräldrar och vuxna barn (över 18 år). 

Läs mer om familjerådgivning.

Öppen förskola och Triple P

Öppen förskola är en mötesplats för dig som är hemma med barn 0–5 år. Barnen kan leka och du kan träffa andra småbarnsföräldrar. Öppna förskolan kostar ingenting och personalen är pedagogiskt utbildad.

Läs mer om Öppen förskola.

Föräldravägledningen Triple P leds av specialutbildade förskollärare och riktar sig till dig som har barn i åldrarna 0–5 år. Det kostar inget och barnpassning ordnas på plats om det behövs.

Läs mer om Triple P .

Trappan, Ungdomscentrum och Ungdomsjouren

Trappan arbetar med stöd till barn och ungdomar mellan 5–20 år som har bekymmer i familjen. Trappan stöttar även föräldrar och samarbetar med andra som arbetar med barn och ungdomar.

Läs mer om Trappan. 

Ungdomscentrum är ett centrum för stöd till ungdomar mellan 13–20 år samt föräldrar. Ungdomscentrum erbjuder olika typer av stödinsatser, till exempel i samband med alkohol och droger, problem i skolan eller i hemmet.

Läs mer om Ungdomscentrum.

Uppsala ungdomsjour samarbetar med skolor, fritidsgårdar och med polisen för att göra Uppsala tryggare för barn och ungdomar. Som del av Uppsala ungdomsjour finns Ungdomsmottagningen, Stödcentrum för unga brottsutsatta och Medlingsverksamhet.

Läs mer om Uppsala ungdomsjour, Ungdomsmottagning, Stödcentrum för unga brottsutsatta och Medlingsverksamhet.