Rapportera driftstörning

Verksamheter som kan påverka miljön eller människors hälsa är skyldiga att rapportera avvikelser, så kallade driftstörningar, till miljöförvaltningen. Det är viktigt att du informerar miljöförvaltningen direkt när du upptäcker driftstörningen. Då kan vi

  • föreslå ytterligare skyddsåtgärder
  • ge råd om provtagning eller andra sätt att följa upp händelsen på
  • informera allmänheten och andra berörda om vad som hänt.

Vid allvarliga och akuta olyckor kontaktar du 112 som vid behov hör av sig till miljöförvaltningen.

Kontakta handläggaren i första hand

Om du upptäcker en driftstörning under kontorstid ska du i första hand ringa ansvarig handläggare på miljöförvaltningen. Om du inte får tag på personen, eller om driftstörningen inträffar utanför kontorstid, fyller du i miljöförvaltningens formulär för att rapportera en driftstörning.

Rapportera driftstörning via formulär

Miljöfarliga verksamheter

Exempel på driftstörningar inom detta område är

  • utsläpp i luft, mark eller vatten
  • buller som kan påverka omgivningen.

Rapportera miljöfarlig driftstörning via formulär.

När du anmäler en driftstörning för miljöfarlig verksamhet ska du också följa upp händelsen. Mer information om det får du när du rapporterar driftstörningen.

Anmälningspliktiga verksamheter – exempelvis skolor, förskolor, bassängbad och hygienisk verksamhet

Exempel på driftstörningar inom detta område är

  • otjänligt vatten
  • längre perioder av låga inomhustemperaturer
  • haveri av ventilationsanläggning.

Rapportera hälsofarlig driftstörning via formulär.

Rapportera till alla berörda

Observera att du även kan vara skyldig att rapportera olyckor och störningar till andra myndigheter; till exempel räddningstjänsten, Arbetsmiljöverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

I vissa fall behöver du också rapportera driftstörningen till vattenverk, kommunalt avloppsreningsverk, fastighetsägare med flera.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

Första torsdagen i varje månad kan du träffa lantmätare och avlopps- och strandskyddshandläggare för rådgivning på Stationsgatan 12, i Uppsalarummet på bottenplan. Vi hjälper dig med frågor om avlopp, strandskydd, fastighetsgränser och avstyckningar. Tid: 15.00–18.00. 

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala