Cisterner för brandfarliga vätskor och spilloljor

 1. I korthet


  Om brandfarliga vätskor eller spillolja kommer ut i naturen kan både mark och vatten förorenas. Krav för att förebygga det finns i föreskrifter från Naturvårdsverket. Miljöförvaltningen kontrollerar att du som har en cistern följer dessa krav.

  Till Miljöförvaltningen ska du

  • informera om installation av cistern för brandfarlig vätska eller spillolja
  • skicka in kopior på utförda kontroller
  • informera om cistern som ska tas ur bruk
  • informera om det finns anledning att misstänka förorening av mark eller vattenområde.

  Läs mer om cisterner på Naturvårdsverkets webbplats.

  Regler för att förebygga brand eller explosion när någon hanterar brandfarliga vätskor finns i föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Brandförsvaret kontrollerar att du följer dessa krav.

  Du kan behöva söka tillstånd hos brandförsvaret för att hantera brandfarliga varor. Du kan behöva både söka tillstånd hos Brandförsvaret och informera miljöförvaltningen om installation av cistern.

  Läs om tillstånd för att hantera brandfarliga varor på Brandförsvarets webbplats.

  Fäll ihop
 2. Installera cistern för brandfarlig vätska eller spillolja


  Installera cistern

  Innan du installerar en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja behöver du informera miljöförvaltningen om cisternen är

  • utanför vattenskyddsområde och rymmer mer än 1 m3
  • inom vattenskyddsområde och rymmer mer än 250 liter.

  Du ska informera miljöförvaltningen senast fyra veckor innan installationen påbörjas. Du ska informera miljöförvaltningen även om du bara ska ställa upp en cistern tillfälligt.

  Anmäl installation av cistern (PDF, 239 KB)

  Anmäl installation av cistern – på arabiska (DOCX, 41 KB)

  Läs Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

  Extra krav på cisterner inom vattenskyddsområde

  Cisterner och anslutna rör- och slangledningar som ligger inom vattenskyddsområde ska ha ett sekundärt skydd.

  Cisterner ovan mark ska ha ett sekundärt skydd i form av invallning. Invallningen ska rymma cisternens innehåll. För flera cisterner i en invallning ska invallningen rymma den största cisternens volym samt 10 procent av övriga cisterners volym.

  Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha något annat sekundärt skydd. Det sekundära skyddet ska vara tätt och hållbart. Det ska också vara utformat så att det går att genomföra en kontroll. 

  För cisterner som finns i bostadshus och är under regelbunden uppsikt krävs oftast inte något sekundärt skydd.

  Vid påfyllningsrör för en cistern inom vattenskyddsområde ska det finnas en skylt med texten "Vattenskyddsområde". Skylten ska vara väl synlig, av varaktigt material och innehålla följande information:

  • Fastighetsbeteckning
  • Adress
  • Volym
  • Högsta fyllnadsflöde
  • Innehåll

  Se om din fastighet ligger inom vattenskyddsområde.

  Fäll ihop
 3. Kopia på utförda kontroller


  När din cistern har kontrollerats enligt reglerna i föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska du skicka in en kopia på kontrollrapporten till miljöförvaltningen. Originalet ska du behålla själv.

  Skicka kopian till miljöförvaltningen via e-post eller papperspost. Se miljöförvaltningens kontaktuppgifter.

  För registrering och granskning av kontrollrapporten tar miljöförvaltningen ut en avgift enligt taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

  Fäll ihop
 4. Ta cistern ur bruk


  Om du ska sluta använda en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja så ska du informera miljöförvaltningen om att du tar den ur bruk.

  Anmäl att cistern tagits ur bruk. (PDF, 236 KB) 

  Anmäl att cistern tagits ur bruk – på arabiska. (DOCX, 43 KB) 

  Fäll ihop
 5. Misstanke om förorening av mark eller vatten


  Om det finns anledning att misstänka att mark eller vattenområde blivit förorenat ska du som hanterar den brandfarliga vätskan eller spilloljan omedelbart underrätta miljöförvaltningen.

  Fäll ihop
 6. Kontakt


  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Besöksadress: Ulls väg 28

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

  Första torsdagen i varje månad kan du träffa lantmätare och avlopps- och strandskyddshandläggare för rådgivning på Stationsgatan 12, i Uppsalarummet på bottenplan. Vi hjälper dig med frågor om avlopp, strandskydd, fastighetsgränser och avstyckningar. Tid: 15.00–18.00. 

  Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop