Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Information om att cistern tagits ur bruk

Information om att cistern har tagits ur bruk ska göras till miljöförvaltningen. Regler om detta finns i 6 kap 1 §.

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5).

Anvisningar

  • Cistern och rörledning som tas ur bruk skall tömmas och rengöras av sakkunnig.
  • Åtgärder som förhindrar att cisternen kan fyllas skall vidtas.
  • Cisterner som varaktigt tas ur bruk bör avlägsnas. Påfyllningsrör och avluftningsledning ska avlägsnas för att undvika att påfyllning sker av misstag.
  • Om cisternen inte kan grävas upp: Ibland är det svårt att avlägsna en cistern som ligger i marken. För att undvika sättningar i marken kan man fylla cisternen med sand eller annat lämpligt material. Innan dess måste dock besiktning av en auktoriserad kontrollant ske för att veta att cisternen är hel. Är cisternen skadad ska marken undersökas med avseende på förorening.
  • Resterna ur tanken är att betrakta som farligt avfall och skall lämnas för destruktion enligt
  • Avfallsförordningen (2011:927). Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver skall också betraktas som farligt avfall och lämnas till mottagningsstation för sådant avfall. Verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren ansvarar för att resterna transporteras bort och tas om hand på rätt sätt.
  • I samband med att cisternen tas ur bruk ska en skriftlig redogörelse av de åtgärder som vidtagits för att förhindra att tanken fylls på igen samt garanti på att tanken är tömd och rengjord lämnas till miljöförvaltningen. Garantin kan vara utformad som ett skriftligt intyg från er eller ett intyg från ett ackrediterat företag som genomfört åtgärderna.
  • Om cisternen ska tas i bruk på nytt ska fastighetsägaren lämna skriftlig information till miljöförvaltningen.

Mer information

Kontakta miljöförvaltningen på telefon 018-727 43 04, måndag – fredag 9.00-12.00.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala.

Avgift för handläggning

Miljöförvaltningen tar ut en timavgift för handläggning av anmälan enligt den taxa som Kommunfullmäktige har fastställt.

Cistern som tagits ur bruk

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Följande åtgärder vidtas

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i det här formuläret.

Miljöförvaltningen samlar in uppgifterna för att kunna bedriva tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Vi behandlar och sparar dina uppgifter enligt arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

Skriv under med BankID

Genom att gå vidare granskar du uppgifterna som du ska skriva under med e-legitimationen BankID.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.