Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Information om att cistern tagits ur bruk

När du tar en cistern ur bruk ska du informera miljöförvaltningen om det. Du kan läsa regler i 6 kap 1 § av Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5).

Anvisningar för att ta cistern ur bruk

  • Cisternen ska tömmas och rengöras av en sakkunnig person.
  • Cisterner som varaktigt tas ur bruk ska helst tas bort helt.
  • Om cisternen inte kan tas bort så ska påfyllningsrör och avluftningsledning tas bort så att cisternen inte fylls på igen av misstag.
  • Om cisternen är nedgrävd i marken och inte kan grävas upp ska den fyllas med med sand eller annat lämpligt material. Det gör man för att undvika sättningar i marken. Först ska en auktoriserad kontrollant göra en besiktning av cisternen för att säkra att cisternen är hel. Är cisternen skadad ska marken undersökas för att säkra att marken inte är förorenad.
  • Resterna i tanken är farligt avfall enligt Avfallsförordningen (2020:614). Nivåmätare som innehåller kvicksilver är också farligt avfall och ska lämnas till en mottagningsstation för farligt avfall. Verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren ansvarar för att resterna transporteras bort och tas om hand på rätt sätt.
  • I samband med att cisternen tas ur bruk ska en skriftlig redogörelse lämnas till miljöförvaltningen. I redogörelsen ska det framgå vilka åtgärder som gjorts för att förhindra att tanken fylls på igen och garanti på att tanken är tömd och rengjord. Garantin kan vara utformad som ett skriftligt intyg från dig eller ett intyg från ett ackrediterat företag som genomfört åtgärderna.
  • Om cisternen ska tas i bruk på nytt ska fastighetsägaren lämna skriftlig information till miljöförvaltningen.

Mer information

Kontakta miljöförvaltningen på telefon 018-727 43 04, måndag – fredag 9.00-12.00.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala.

Avgift för handläggning

Miljöförvaltningen tar ut en timavgift för handläggning av anmälan enligt den taxa som Kommunfullmäktige har fastställt.

Cistern som tagits ur bruk

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Följande åtgärder vidtas

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i det här formuläret.

Miljöförvaltningen samlar in uppgifterna för att kunna bedriva tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Vi behandlar och sparar dina uppgifter enligt arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

Skriv under med BankID

Genom att gå vidare granskar du uppgifterna som du ska skriva under med e-legitimationen BankID.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.