Ta hand om schaktmassor

 1. I korthet


  Vi sparar naturresurser när vi återanvänder schaktmassor. Om vi använder schaktmassorna där de har uppkommit minskar även transporterna. För att undvika att föroreningar sprids är det viktigt att du som hanterar massorna vet var de kommer ifrån och vad de innehåller. Det är nödvändigt för att du ska kunna bedöma om det är möjligt att återanvända massorna och om marken behöver saneras. Avsätt tid för att undersöka schaktmassorna innan du börjar gräva.

  Ansvarig person

  Den som har beställt schakten ansvarar för att massorna hanteras på rätt sätt.

  Fäll ihop
 2. Åtgärder innan schaktmassor används


  Innan du återanvänder schaktmassorna kan du behöva vidta åtgärder. Vilka åtgärder som krävs beror bland annat på föroreningshalten i massorna, vilken typ av område du ska gräva i och hur stora mängder schaktmassor du ska återanvända.

  Anmäl till miljöförvaltningen

  • När föroreningsrisken är ringa, det vill säga halterna överstiger mindre än ringa risk.
  • Om du vill återanvända schaktmassorna i ett känsligt område, till exempel där det är risk för ras eller översvämning, vattenskyddsområde, strandskyddsområde, naturskyddsområde, Natura 2000-område eller område med känslig hydrogeologi. Det gäller även rena massor.
  • Om du vill återanvända mycket stora mängder schaktmassor (> 10 ton). Det gäller även rena massor.

  Du ska skicka anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor innan schaktarbetet startar.

  Anmäl via e-tjänst eller blankett

  Anmäl hantering av schaktmassor

  Om du upptäcker en förorening när du schaktar måste du alltid rapportera den till miljöförvaltningen. Om du ska efterbehandla en markförorening ska du skicka en anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor innan du börjar att efterbehandla.
  Här anmäler du om du ska efterbehandla eller gräva i förorenad mark  

  Sök tillstånd från eller anmäl om samråd till Länsstyrelsen

  • Du ska söka tillstånd hos Länsstyrelsen när du ska använda schaktmassor med föroreningshalter som innebär mer än ringa risk.
  • Om du ska lägga schaktmassor så att de påverkar kultur- eller naturmiljö ska du göra en anmälan om samråd till länsstyrelsen. Det gäller även rena schaktmassor.

  Sök marklov eller strandskyddsdispens

  • Om marknivån efter schakt eller utfyllnad ändras permanent med mer än 50 centimeter inom ett detaljplanerat område ska du söka marklov hos stadsbyggnadskontoret.
  • Om schaktmassorna används inom 100 till 300 meter från strandlinjen ska du söka strandskyddsdispens hos miljöförvaltningen. Det kan även krävas tillstånd från Länsstyrelsen.

  Anmälan behöver inte göras till miljöförvaltningen

  • När föroreningshalten innebär mindre än ringa risk.
  • Vid återanvändning inom arbetsområde om det finns ett syfte med användningen. Det gäller om föroreningshalterna är under känslig markanvändning (KM) i industriområde eller motsvarar överenskomna halter i eventuell efterbehandlingsanmälan.
  Fäll ihop
 3. Ta prover på massorna


  För att veta om schaktmassorna är förorenade behöver du eventuellt anlita någon som kan ta prover.

  Inom detaljplanelagt område och vägområde ska prover tas innan du börjar schakta. I områden med helt opåverkad skogs- eller jordbruksmark behöver prover inte tas. I vissa fall kan du också få schakta utan att ta prover när du ska dränera grunden runt ditt eget hus. Hör av dig till miljöförvaltningen om du är osäker på om du behöver ta prover.

  Du ska lämna in anmälan till miljöförvaltningen minst sex veckor innan arbetet börjar och därför behöver provtagning och analys av prover göras tidigare än så.

  Hur många prover ska tas? 

  Volym (m3) Minsta antal prover
  200 1
  2000 5
  >2000 1 prov/1000 m3 som tillkommer


  Om du ska schakta inför till exempel anläggning av fjärrvärme behöver du ta prover med 25–50 meters mellanrum beroende på hur lång sträckan är.

  Om marken är förorenad en viss sträcka behöver du ta prover före, efter och vid den misstänkta föroreningen.

  Om det handlar om större ytor bör du göra en provtagningsplan området.

  Fäll ihop
 4. Lagar och regler


  Uppgrävda massor definieras enligt avfallsförordningen (SFS 2011:927) som avfall enligt koderna

  • 170503* jord och sten som innehåller farliga ämnen

  • 170504 annan jord och sten än den som anges i 170503.

  Även så kallat rena massor kan vara avfall beroende på hur och var de används. Det är bäst att utgå från att massorna är avfall vilket inte hindrar att de ofta går att använda.

  Om föroreningsrisken är ringa är användningen av schaktmassor en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) 29 kap 35 §: ”Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 gäller för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten”.

  Tillståndspliktig enligt 34 § ”Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.131 gäller för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa.”

  Om uppläggning av schaktmassor ändrar naturbilden enligt miljöbalken 12 kap. 6 § ska anmälan om samråd göras till Länsstyrelsen.

  En påträffad förorening måste rapporteras till miljöförvaltningen enligt 10 kap. 11 § miljöbalken.

  Om föroreningen ska efterbehandlas måste anmälan göras senast 6 veckor innan efterbehandlingen påbörjas enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  Fäll ihop
 5. Mer information

 6. Kontakt


  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Besöksadress: Ulls väg 28
  17 september 9.00–10.00 är servicetelefonen stängd på grund av utbildning. Servicetelefonen är öppen som vanligt från 10.00. 

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post. 

  Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop