Bekämpningsmedel på känslig mark – anmäl och sök tillstånd

 1. I korthet


  Du behöver alltid ansöka om tillstånd 

  • om du ska sprida kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde, även på jordbruksmark.

  Du behöver anmäla anvädning eller ansöka om tillstånd 

  • om du ska sprida kemiska växtskyddsmedel utanför jordbruksmark. Det är platsen för användningen som avgör om du behöver anmäla eller ansöka om tillstånd.

  För att använda biocider krävs ingen anmälan eller ansökan om tillstånd men du måste skicka en underrättelse till miljöförvaltningen.

  Fäll ihop
 2. Spridning inom vattenskyddsområde


  Du måste ha tillstånd från miljöförvaltningen om du vill använda kemiska växtskyddsmedel på jordbruksmark inom vattenskyddsområde.

  Se karta över vattenskyddsområden i Uppsala kommun

  Du ansöker om tillstånd genom att skicka in en ansökningsblankett med uppgifter om bland annat var du ska sprida, vem som ska utföra spridningen och information om spridningsutrustningen.

  I ansökan ska du bifoga

  • kartor där blocken du ska sprida på är utmarkerade med blockid
  • en lista med vilka preparat du ska använda
  • simuleringsresultat från Macro-db som visar om preparaten är lättrörliga i marken eller inte. I simuleringsresultaten ska alla förutsättningar som du angett i simuleringen finnas med, till exempel doser och spridningsintervall.
  • Jordbruksverkets beslut om godkännande av spridningsutrustningen.

  Handläggningstiden för ansökan är sex veckor. När du fått ditt tillstånd gäller det i tre växtsäsonger.

  Kontakta miljöförvaltningen om du behöver hjälp att fylla i din ansökan.

  Ansök om tillstånd (minst 6 veckor i förväg) (PDF, 925 KB)

  Inget tillstånd i inre skyddszon

  När miljöförvaltningen handlägger din ansökan tittar vi på om området ligger inom inre eller yttre skyddszon i vattenskyddsområdet. På områden som ligger inom inre skyddszon ges inte tillstånd för spridning av växtskyddsmedel.

  Läs Uppsala vattens skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden

  Spridning på steniga jordarter är inte tillåten

  Spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde är inte tillåten på steniga jordarter som

  • morän
  • berg
  • isälvsmaterial
  • grus
  • sand.

  I anslutning till steniga jordarter ska du hålla en bekämpningsfri zon. Den bekämpningsfria zonen ska vara minst

  • 25 meter under perioden 1 januari–31 juli
  • 50 meter under perioden 1 augusti–31 december

  Begränsad användning på glaciala jordarter

  Ämnen som lätt rör sig genom jorden kallas lättrörliga. För att skydda grundvattnet är spridning av växtskyddsmedel som innehåller lättrörliga kemikalier inte tillåten på

  • glacial lera
  • glacial silt.

  Ett växtskyddsmedel är lättrörligt om det finns en risk att det läcker ut till grundvattnet i koncentrationer högre än 0,1 ug/l.

  Simulering i Macro-db

  Innan du sprider växtskyddsmedel på glaciala jordarter behöver du göra en simulering i verktyget Macro-db. Simuleringen visar i vilka koncentrationer ämnet kan läcka till grund- och ytvatten under de förutsättningar som finns. 

  Läs om MACRO-DB på SLU:s hemsida

  Fäll ihop
 3. Spridning på annan mark än jordbruksmark


  Om du vill använda kemiska växtskyddsmedel på annan mark än jordbruksmark kan du behöva anmäla det eller ansöka om tillstånd.

  Du behöver ansöka om tillstånd när du vill använda växtskyddsmedel

  • på tomtmark för flerfamiljshus
  • på gårdar till skolor och förskolor
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
  • inom idrotts- och fritidsanläggningar
  • vid planerings- och anläggningsarbeten
  • på vägområden samt på grusytor och andra ytor som lätt släpper igenom vätska
  • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

  Du behöver anmäla att du vill använda växtskyddsmedel

  • på vägområden
  • för att förhindra spridning av invasiva arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat
  • på banvallar
  • inom områden som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

  Ansök eller anmäl

  Vi behöver din ansökan om tillstånd senast sex veckor i förväg och din anmälan om användning senast fyra veckor i förväg. Beslut om anmälan eller tillstånd är giltigt i tre år.

  Blankett för att ansöka och anmäla användning av växtskyddsmedel (PDF, 232 KB)

  Avgift för att handlägga din ansökan eller anmälan

  Du får betala en avgift för handläggningen av din ansökan eller anmälan. Avgiften är 1 150 kronor per timme. Normal handläggningstid är 3–5 timmar för ansökan och 1–3 timmar för anmälan. Handläggningstiden blir kortare om du lämnar in kompletta uppgifter.

  Fäll ihop
 4. Användning av biocider


  När du använder biocidprodukter, till exempel råttgift eller insektsgift, ska du skicka en underrättelse till miljöförvaltningen.

  En underrättelse ska innehålla

  • kontaktuppgifter till dig som spridit biocidprodukter och kontaktuppgifter till den som beställt spridningen
  • syftet med spridningen
  • namn och registreringsnummer för den biocidprodukt du har använt
  • i vilken mängd du har använt eller beräknar att använda biocidprodukten
  • vilken tid eller tidsperiod samt vilken plats du har använt eller beräknar att använda biocidprodukten
  • vilka försiktighetsåtgärder du har vidtagit eller kommer att vidta för att skydda människors hälsa och miljön.

  Skicka underrättelsen till biocider@uppsala.se.

  I samband med en tillsyn kontrollerar inspektören om någon underrättelse har kommit in och att de innehåller ovanstående uppgifter.

  Fäll ihop
 5. Kontakt – om du behöver vägledning


  Om du har frågor eller behöver vägledning kan du kontakta miljöförvaltningen.

  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Besöksadress: Ulls väg 28

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

  Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop