Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Vad är tillsyn

  Verksamheter som kan påverka miljö och människors hälsa på ett negativt sätt klassas enligt lagen som miljöfarliga. Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för miljöfarliga verksamheter, vilket innebär att vi kontrollerar att alla verksamheter följer lagen.

  Vi utgår från miljöbalken

  När vi gör en tillsyn går vi igenom hur din verksamhet arbetar och gör en miljöbedömning utifrån miljöbalken. Miljöbalken är en omfattande lag som ska skydda vår gemensamma miljö.

  Läs om miljöbalken på på Naturvårdsverkets webbplats

 2. Vem ska få tillsyn

  Verksamheter som klassas som miljöfarliga enligt miljöbalken ska få tillsyn. Läs om vad miljöbalken klassar som farlig verksamhet på riksdagen.se

  Tillsynen är obligatorisk

  Du kan inte välja bort tillsynen – vi är skyldiga att göra en miljötillsyn av din verksamhet. Tillsynen ger dig fördelar i ditt miljöarbete som hjälper dig att undvika stora och onödiga miljökostnader i framtiden.

 3. Hur ofta vi gör tillsyn

  Hur ofta du får tillsyn beror på vilken verksamhet du bedriver och hur miljöfarlig den är, till exempel så har vissa verksamheter besök varje år medan andra verksamheter har besök var tredje år. Miljöförvaltningen planerar in besök på varje enskild verksamhet, besöken kan vara anmälda eller oanmälda.

  Extra inspektioner

  Du kan få en extra inspektion, utöver de planerade besöken, om

  • inspektören bedömer att de avvikelser som hittades vid första besöket behöver följas upp
  • det kommer in ett klagomål på din verksamhet.

  Vanligtvis följs mindre allvarliga avvikelser upp vid nästa ordinarie inspektion.

 4. Avgifter

  Tillsynen finansieras genom att du som verksamhetsutövare betalar en avgift.

  Uppsala kommuns taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden kan du läsa om avgifterna för tillsyn i sin helhet.

  Beslut om avgift får du efter första tillsynen

  I samband med att tillsynen ska faktureras får du ett beslut med information om avgiftens storlek. Du kan överklaga beslutet – i informationen kan du läsa om hur du gör.

  Du betalar per timme eller per år

  Den vanligaste avgiften är en årlig debitering men det finns också timdebitering.

  Generellt betalar större verksamheter en årsavgift, medan mindre verksamheter med liten miljöpåverkan kan betala en timavgift.

  Årsavgift

  Årlig avgift betalas en gång per år. I taxans bilaga 2 finns en förteckning över verksamheter med regelbundet tillsynsbehov. Verksamheten placeras i en avgiftsklass utifrån typ av verksamhet och omfattning.

  Timavgift

  Timavgiften är 1 395 kronor. Den totala kostnaden beror på hur många timmar inspektören behöver lägga ned i arbetstid för ett ärende.

  Du kan påverka din avgift

  Du kan påverka avgiften för din miljötillsyn. Om man vid tillsynen får avvikelser kan man få betala en extra avgift för uppföljande tillsyn. Ifall man har bra kontrollrutiner för sitt förebyggande miljöarbete slipper man den kostnaden.

 5. Hur en inspektion går till

  Inspektören gör regelbundet besök på plats i din verksamhet. Ibland gör vi tillsyn utan att besöka verksamheten och då handlar det till exempel om att vi begär in handlingar som inspektören kan granska.

  Vi sätter oss in i din verksamhet

  Vanligtvis inleder miljöinspektören sitt besök med ett samtal om verksametens kontrollrutiner. Sedan gör ni tillsammans en rundvandring i lokalen eller på området.

  Inspektören brukar gå igenom din verksamhets dagliga arbetsrutiner för att se hur de påverkar miljön. Inspektören tittar också på om du arbetar förebyggande för att undvika negativ miljöpåverkan och om du har bra kunskap och kontrollrutiner för din miljöpåverkan.

  Vid en inspektion tittar inspektören bland annat på

  • om det finns något utsläpp till luft, mark eller vatten och hur du minskar miljöeffekterna av det
  • att du har de tillstånd och beslut som du behöver för din verksamhet
  • att du har den dokumentation som krävs för att uppfylla de ställda kraven på dina egna kontrollrutiner
  • hur du förvarar och använder kemikalier
  • hur du gör rent din utrustning
  • vilka maskiner du använder och i vilket skick de är
  • att det finns information och varningsskyltar där det behövs.

  En del av tillsynen rör energianvändning och kallas energitillsyn. Läs mer om energitillsynen.

  Vi gör en bedömning

  Inspektören gör sedan en bedömning av ditt miljöarbete utifrån miljöbalkens bestämmelser och ser vad du behöver förbättra utifrån de regler som gäller.

  Vi skriver en inspektionsrapport

  En inspektionsrapport är en sammanställning av miljöinspektionen på ditt företag. I rapporten ser du en sammanfattning av inspektionen och de eventuella avvikelser som inspektören upptäckte.

  Du behöver rätta till de avvikelser som finns i inspektionsrapporten. Om du inte gör det du får ett föreläggande, vilket betyder att du genom ett beslut blir tvingad att rätta till avvikelsen. Du har alltid rätt att överklaga beslutet.

  Du kan alltid lämna synpunkter eller kompletteringar genom att kontakta miljöförvaltningen så snart som möjligt efter att du fått inspektionsrapporten.

 6. Förberedelser och egenkontroll

  Du ska veta hur din verksamhet påverkar miljön

  Som ansvarig för en verksamhet som klassas som miljöfarlig är du enligt lagen skyldig att se till att du inte påverkar miljön eller människors hälsa på ett negativt sätt. Om din verksamhet orsakar en skada på miljön är det ditt ansvar att rätta till det. Du måste känna till hur din verksamhet påverkar miljön och ha bra rutiner för att kontrollera ditt miljöarbete.

  Läs miljöbalkens kunskapskrav på riksdagen.se.

  God egenkontroll är viktigt

  Att ha en egenkontroll för ditt miljöarbete innebär att du har fungerande rutiner för att kontinuerligt kontrollera att din verksamhet inte påverkar miljön negativt. Det är ett förebyggande arbete som du gör genom att planera och organisera ditt miljöarbete. Du ser till att regelbundet göra och följa upp de beräkningar, undersökningar, utredningar eller mätningar som behövs, och du inför rutiner för hantering.

  Mycket av miljöförvaltningens tillsyn går ut på att kontrollera att du har väl fungerande kontrollrutiner för din verksamhets miljöarbete. Om du har det kan du få en sänkt tillsynsavgift eftersom inspektionen går fortare att göra. Det kan också innebära att miljöförvaltningen inte behöver genomföra en tillsyn av din verksamhet lika ofta.

  Dokumentera dina rutiner

  Du ska kunna visa upp papper på att dina kontrollrutiner fungerar. Till exempel måste du ha en förteckning över vilka kemikalier din verksamhet använder och hur du hanterar farligt avfall.

  Ett miljöledningssystem kan hjälpa

  Med ett miljöledningssystem får du ett bra stöd för att kontrollera ditt miljöarbete. Även om du har ett väl fungerande system måste vi göra en miljötillsyn eftersom vi är skyldiga att göra det enligt lagen.

 7. Hur en tillsyn gynnar din verksamhet

  På sikt kan din verksamhet spara pengar

  I samband med tillsynen får du bättre kontroll på hur ditt företag påverkar miljön och hur du bygger ett väl fungerande kontrollsystem med rutiner för ditt miljöarbete. Det kan minska kostnader genom att du

  • kan spara energi
  • köper mindre mängder kemikalier
  • kan undvika att råka ut för stora, onödiga saneringskostnader.

  Du får vägledning i lagstiftningen och i miljöarbetet

  I samband med miljötillsynen får du vägledning i

  • din verksamhets miljöarbete
  • hur du bygger ett kontrollprogram och skaffar arbetsrutiner för miljöarbetet
  • lagen som skyddar vår gemensamma miljö, miljöbalken, som kan vara svår och komplicerad att tolka.

  Bättre arbetsmiljö

  Din verksamhet får hjälp att se över vilka kemikalier dina medarbetare använder i sitt arbete. Det kanske går att använda kemikalier som är mindre miljö- och hälsofarliga?

  Du bidrar till ett bättre Uppsala

  Du får hjälp att förebygga utsläpp och föroreningar i Uppsalas grund- och ytvatten. Det minskar andelen ohälsosamma ämnen i vårt gemensamma dricksvatten. Dessutom hjälper du till att bevara vår miljö i ett bra skick till nästa generation.

 8. Påföljder för anmärkningar

  Miljöförvaltningens inspektörer är skyldiga att åtalsanmäla sådant som enligt lagen är ett miljöbrott. Det kan till exempel vara att verksamheten

  • släpper ut skadliga ämnen i mark, vatten eller luft
  • orsakar otillåtna nivåer av buller, skakningar eller strålning
  • gör något utan de tillstånd eller godkännanden som lagen kräver
  • transporterar avfall på ett otillåtet sätt
  • gör det svårare att genomföra en miljökontroll.

  Läs miljöbalkens regler om påföljder på riksdagen.se

  Miljöförvaltningen gör en åtalsanmälan till åklagare som efter en förundersökning gör bedömningen om ett miljöbrott har begåtts eller inte. Om åklagaren går vidare med fallet kommer du som ansvarig för verksamheten att kontaktas. Straffskalan för miljöbrott är böter eller fängelse i upp till två år.

 9. Miljöförvaltningens ansvar

  Miljöförvaltningen ansvarar för att Uppsala kommun följer miljöbalkens lagar genom att

  • utöva tillsyn och kontrollera alla miljöfarliga verksamheter i Uppsala
  • godkänna nya miljöfarliga C-verksamheter i Uppsala genom en så kallad prövning
  • hantera klagomålsärenden i miljöskyddsfrågor.

  Utbildade inspektörer

  På miljöförvaltningen arbetar inspektörer som vanligtvis har en naturvetenskaplig utbildning tillsammans med en utbildning i miljörätt. Inspektörerna är framförallt experter på miljö, miljöpåverkan och lagen som ska skydda vår gemensamma miljö – miljöbalken.

  Många inspektörer besöker många objekt av samma typ av verksamhet och får god branschkunskap. Många av tillsynspunkterna är till stor del samma för flertalet verksamheter.

  Oberoende bedömningar

  Vi som myndighet måste vara oberoende och får inte rekommendera en enskild konsult eller verksamhetsutövare. Det står reglerat i förvaltningslagen.

  Om du behöver anlita konsulter eller andra experter hänvisar vi istället ofta till internet, telefonkatalogen eller kontakter. Miljöförvaltningen gör mycket sällan provtagningar eller besiktningar. Det är bättre att personal som är experter på just det området gör alla provtagningar som behövs.

 10. Kontakt

  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Tillsyn bidrar till långsiktigt hållbara företag

  Miljöförvaltningens uppdrag är att främja en hållbar utveckling, och att både vi och kommande generationer ska ha en hälsosam och god livsmiljö. Det innebär många möten med Uppsalaföretagen och tillsyn av såväl tatueringsställen som avloppsanläggningar.

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.