Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Ansök om tillstånd för brandfarlig varor

Du behöver tillstånd för hantering av brandfarliga varor enligt 16 § lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011.Vad som gäller angående hanteringen av brandfarliga kan du läsa om hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap .

Komplett ansökan innan handläggning

Din ansökan behöver vara komplett för att brandförsvaret ska kunna handlägga ärendet. Om din ansökan är komplett kommer du att få ett mottagningsbevis. Om ansökan inte är komplett får du istället en begäran om komplettering. Det kan ta upp till tre månader efter det att du har fått ditt mottagningsbevis innan du får ett beslut.

När du får ditt tillståndsbeslut får du inte använda anläggningen förrän en avsyning är gjord. Du är ansvarig för att boka in en avsyning med tillståndshandläggaren. Om en avsyning inte behövs får du information om det i tillståndsbeslutet.

Tänk på att du också kan behöva söka tillstånd på grund av andra lagar som till exempel  plan- och bygglagen eller miljöbalken.

Sökande

Det är du som ska bedriva verksamheten som ska söka tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Tillståndet kan sökas av fysisk och juridisk person.

Underskrift av sökande

När du ansöker måste du skriva under ansökan via mobilt BankID innan ärendet kan registreras och handläggningen kan börja. Du som söker är också ansvarig för att betala avgiften för tillståndet. Läs mer om mobilt BankID.

Senast vid avsyningstillfället eller innan driftsättning

Du ska senast vid avsyningstillfället eller innan driftsättning redovisa:

  • föreståndare för brandfarlig vara (läs mer om hur du anmäler föreståndare på www.uppsalabrandforsvar.se )
  • elinstallationsintyg (om klassningsplan krävs)
  • överensstämmelseintyg samt tryck- och täthetsprotokoll, för ny gasolanläggning
  • täthetsprotokoll, för befintlig gasolanläggning
  • instruktioner för driftsättning, drift- och skötsel på svenska
  • instruktioner vid brand och läckage
  • egenkontrolljournal.

Ansök om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Du måste fylla i allt som är markerat med *

Det här formuläret kräver signering med BankID. Du kan skriva under med Mobilt BankID eller BankID-säkerhetsprogram som du har installerat på din dator.

Tillståndet ska sökas av den som ska bedriva verksamheten (betalningsansvarig) eller av fysisk och juridisk person.

(10 siffror)
Företagets namn
Ange för- och efternamn
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Skriv in ditt för- och efternamn
(10 siffror)

Ställföreträdande föreståndare

Exempelvis bensinstation. Kan även lämnas i bilagan "Beskrivning av verksamheten".
Ange största mängd brandfarlig vara som ska hanteras på en gång, samt hur den ska förvaras. Ange till exempel att förvaring sker i cisterner inomhus, ovan eller i mark, i lösa behållare inom- eller utomhus, i gasklocka eller i ett brandklassat skåp. Kom ihåg att ange namn, klass, förvaringssätt och mängd (liter) av varan. Denna information kan också lämnas i bilagan ”Hanterad mängd”.
Ange uppgifter om vara, klass, hanterad mängd per rum, förvaringskärl med mera.
Bifoga bilagor
Beskrivning av den planerade verksamheten med avseende på brandfarliga varor.
Situationsplan som visar hur anläggningen kommer att vara belägen i förhållande till omgivande bebyggelse, närbelägna industrier och vägar med mera. Situationsplanen ska också visa hur byggnader, cisterner, utomhusplacerade anläggningsdelar, interna körvägar och parkeringsplatser är förlagda.
Du ska bifoga byggnadsritningar av byggnader där brandfarliga varor ska hanteras. I byggnadsritningarna ska du ha med byggnaden och rummens funktioner, uppgifter om utrymningsvägar, brandcellsindelning och brandteknisk klass, ventilationens utformning, till- och frånluftsdonens placering, luftomsättning och tryckförhållanden och byggnadens yttre utformning där hantering sker (till exempel fasadritningar för att visa närbelägna fönster.)
Du som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska se till att det finns en tillfredställande utredning om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom enligt 7 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Om anläggningen planeras, färdigställs och drivs enligt gällande normer, standarder eller anvisningar som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB accepterat anses kravet på utredning av riskerna uppfyllt. Detta innebär att det kan räcka med att riskutredningen är en beskrivning av hur detta gjorts. Väljer du däremot att frångå gällande regler ska riskutredningen visa hur du med den alternativa lösningen når en tillfredsställande säkerhetsnivå.
Du som är verksamhetsutövare ska göra en bedömning om klassningsplan krävs. Gör du bedömningen att ingen klassningsplan krävs ska detta redovisas i riskutredningen. Klassningsplanen och tillhörande dokumentation ska upprättas enligt SRVFS 2004:7.
När du ska förnya tillstånd ska du bifoga de senaste kontrollrapporterna. Till ansökan ska du till exempel bifoga installationskontrollrapporter eller senaste protokoll från återkommande kontroll för cisterner.
Här kan du bifoga andra dokument som du anser bör finnas med i ansökan.
Ny innehavare till befintligt tillstånd
(10 siffror)
(10 siffror)
Företagets namn
Ange för- och efternamn
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Skriv in ditt för- och efternamn

Ställföreträdande föreståndare

Exempelvis bensinstation. Kan även lämnas i bilagan Beskrivning av verksamheten.
Här kan du bifoga andra dokument som du anser bör finnas med i ansökan.
Förändring av tillstånd
(10 siffror)
Företagets namn
Ange för- och efternamn
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Skriv in ditt för- och efternamn
(10 siffror)

Ställföreträdande föreståndare

Ange största mängd brandfarlig vara som ska hanteras på en gång, samt hur den ska förvaras. Ange till exempel att förvaring sker i cisterner inomhus, ovan eller i mark, i lösa behållare inom- eller utomhus, i gasklocka eller i ett brandklassat skåp. Kom ihåg att ange namn, klass, förvaringssätt och mängd (liter) av varan. Denna information kan också lämnas i bilagan ”Hanterad mängd”.
Ange uppgifter om vara, klass, hanterad mängd per rum, förvaringskärl med mera.
Bifoga bilagor
Situationsplan som visar hur anläggningen kommer att vara belägen i förhållande till omgivande bebyggelse, närbelägna industrier och vägar med mera. Situationsplanen ska också visa hur byggnader, cisterner, utomhusplacerade anläggningsdelar, interna körvägar och parkeringsplatser är förlagda.
Du ska bifoga byggnadsritningar av byggnader där brandfarliga varor ska hanteras. I byggnadsritningarna ska du ha med byggnaden och rummens funktioner, uppgifter om utrymningsvägar, brandcellsindelning och brandteknisk klass, ventilationens utformning, till- och frånluftsdonens placering, luftomsättning och tryckförhållanden och byggnadens yttre utformning där hantering sker (till exempel fasadritningar för att visa närbelägna fönster.)
Du ska se till att det finns en reviderad riskutredning. Om anläggningen planeras, färdigställs och drivs enligt gällande normer, standarder eller anvisningar som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB accepterat anses kravet på utredning av riskerna uppfyllt. Detta innebär att det kan räcka med att riskutredningen är en beskrivning av hur detta gjorts. Väljer du däremot att frångå gällande regler ska riskutredningen visa hur du med den alternativa lösningen når en tillfredsställande säkerhetsnivå.
Du som är verksamhetsutövare ska göra en bedömning om klassningsplan krävs. Gör du bedömningen att ingen klassningsplan krävs ska detta redovisas i riskutredningen. Klassningsplanen och tillhörande dokumentation ska upprättas enligt SRVFS 2004:7.
När du ska förnya tillstånd ska du bifoga de senaste kontrollrapporterna. Till ansökan ska du till exempel bifoga installationskontrollrapporter eller senaste protokoll från återkommande kontroll för cisterner.
Här kan du bifoga andra dokument som du anser bör finnas med i ansökan.

Hantering av personuppgifter
Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Räddningsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.
Vi samlar in uppgifterna för att handlägga anmälan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011). Vi behandlar och sparar dina uppgifter enligt arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga
Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

 

Skriv under med BankID

Genom att gå vidare granskar du uppgifterna som du ska skriva under med e-legitimationen BankID.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.