Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Vad som räknas som miljöfarlig verksamhet

  En miljöfarlig verksamhet är sådan verksamhet som kan ha negativ påverkan på miljö och hälsa. Det kan till exempel vara verksamhet med

  • utsläpp till luft, mark eller vatten
  • buller
  • strålning
  • avfallshantering
  • kemikaliehantering.

  Exempel på miljöfarlig verksamhet är

  • fordonstvättar
  • billackering
  • laboratorium
  • bilskrot
  • tvätteri
  • lantbruk.

  En verksamhet kan drivas av ett bolag, en firma eller en enskild person. 

 2. Sök tillstånd för verksamheten

  Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B-, C- eller s.k. U-anläggningar beroende på verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. För att få anlägga och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan. I miljöprövningsförordningen kan du se vilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan.
  Miljöprövningsförordning 2013:251 (riksdagen.se)

  1. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen. Exempel är flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier.
  2. B-anläggningar tillståndsprövas av miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen. Exempel är avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter.
  3. C-anläggningar anmäls till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Exempel är bensinstationer och sjukhus.

  Miljöfarlig verksamhet som inte klassas som A-, B- eller C-verksamhet behöver inte förprövas eller anmälas. Istället kan miljöförvaltningen när som helst kräva åtgärder eller utredningar om det behövs av miljö- eller hälsoskyddsskäl.

 3. Om miljöfarlig verksamhet upphör eller flyttar

  Om du ska sluta med din anmälningspliktiga verksamhet, C-verksamhet, till exempel på grund av flytt eller konkurs ska du anmäla det till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

  Anmäl att din C-verksamhet flyttar eller upphör (PDF, 220 KB)

  Om du har tillståndspliktig verksamhet, AB-verksamhet, så måste tillståndet formellt dras tillbaka. Det gör du genom en ansökan hos miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen. 
  Miljöprövningsdelegationen (lansstyrelsen.se) 

  Om din verksamhet flyttar ska du också göra en ny anmälan eller ny tillståndsprövning om miljöfarlig verksamhet på den nya platsen.

  Gör en ny anmälan eller tillståndsprövning om din verksamhet flyttar

 4. Kontroll av verksamheten

  Du som har en miljöfarlig verksamhet ska kontinuerligt planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga skadliga effekter. Det kallas för egenkontroll och betyder bland annat att du måste känna till vilka krav, lagar och andra regler som gäller för din verksamhet. Du är också skyldig att skriftligt dokumentera egenkontrollen.

  Läs om förberedelser och egenkontroll

 5. Rapportera driftstörningar

  Verksamheter som kan påverka miljön eller människors hälsa är skyldiga att rapportera avvikelser, så kallade driftstörningar, till miljöförvaltningen. Det är viktigt att du informerar miljöförvaltningen direkt när du upptäcker driftstörningen.

 6. Farligt avfall

  I din verksamhet måste du förvara farligt avfall så att ingen kan komma i kontakt med avfallet. Det får inte heller finnas risk för att vatten och mark blir förorenade. I vattenskyddsområden gäller särskilda krav på förvaring av spillolja och brandfarliga vätskor.

  Läs om farligt avfall

 7. Avloppsvatten

  Reningsverken kan ta emot avloppsvatten från industrier och andra verksamheter om det inte skiljer sig alltför mycket från hushållsspillvatten.

  Om halten oönskade ämnen i avloppsvattnet överskrider ett bestämt begränsningsvärde måste vattnet renas innan det når det kommunala avloppsnätet

  Läs om regler för utsläpp av avloppsvatten.

 8. Kemikalier

  Du som hanterar kemikalier i din verksamhet behöver tänka på hur dessa förvaras. Du  behöver också ha information om produkternas farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas. 

  Läs om hantering och förvaring av kemikalier.

 9. Brandfarliga varor och spilloljor

  Informera miljöförvaltningen

  Om du ska förvara brandfarlig vätska eller spillolja i cistern behöver du senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds, skriftligen informera miljöförvaltningen.

  Om du ska förvara mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja i lösa behållare inom vattenskyddsområde kan du också behöva informera miljöförvaltningen.
  Läs mer om Cisterner för brandfarliga vätskor och spilloljor 

  Du kan behöva söka tillstånd från andra myndigheter

  För hantering av brandfarliga varor krävs tillstånd från brandförsvaret.
  Läs mer om tillstånd för brandfarliga varor och vätskor

  För vissa fasta cisterner krävs också bygglov.
  Läs mer om bygglov

 10. Kemiska växtskyddsmedel

  Du måste ha tillstånd från miljöförvaltningen om du vill använda kemiska växtskyddsmedel på jordbruksmark i ett vattenskyddsområde. 

 11. Installera dagvattenanläggning

  Ibland finns det behov av att rena länsvatten vid byggnation som släpps ut direkt i dagvattnet.

  Länsvatten innehåller mycket slam som påverkar miljön för vattenlevande organismer om det kommer ut i våra vattendrag, till exempel Fyrisån eller Sävjaån. Därför kan du behöva låta slammet sedimentera i en container. Sedimenten innehåller ofta metaller och organiska föroreningar. Genom att omhänderta dem på deponi blir vattnet du släpper ut ännu renare.

 12. Tillsyn

  Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för miljöfarliga verksamheter, vilket innebär att vi kontrollerar att alla verksamheter följer lagen.

  Läs om miljötillsyn, avgifter, regler och rutiner.

  När vi gör en tillsyn går vi igenom hur din verksamhet arbetar och gör en miljöbedömning utifrån miljöbalken. Miljöbalken är en omfattande lag som ska skydda vår gemensamma miljö.

  Läs om miljöbalken på Naturvårdsverkets webbplats.

 13. Kontakt

  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Tillsyn bidrar till långsiktigt hållbara företag

  Miljöförvaltningens uppdrag är att främja en hållbar utveckling, och att både vi och kommande generationer ska ha en hälsosam och god livsmiljö. Det innebär många möten med Uppsalaföretagen och tillsyn av såväl tatueringsställen som avloppsanläggningar.

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.