Coronaviruset och Covid-19 – Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om Covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Du behöver alltid ansöka om tillstånd 

  • om du ska sprida kemiska växtskyddsmedel på jordbruksmark inom vattenskyddsområde.

  Du behöver anmäla användning eller ansöka om tillstånd 

  • om du ska sprida kemiska växtskyddsmedel utanför jordbruksmark. Det är platsen för användningen som avgör om du behöver anmäla eller ansöka om tillstånd. Inom vattenskyddsområde krävs alltid tillstånd.

  Miljöförvaltningen skickar alltid ansökningar inom vattenskyddsområde på remiss till Uppsala vatten.

  För att använda biocider krävs ingen anmälan eller ansökan om tillstånd men du måste skicka en underrättelse till miljöförvaltningen.

 2. Spridning på jordbruksmark i vattenskyddsområde

  Du måste ha tillstånd från miljöförvaltningen om du vill använda kemiska växtskyddsmedel på jordbruksmark inom vattenskyddsområde.

  Se karta över vattenskyddsområden i Uppsala kommun

  Du ansöker om tillstånd genom att skicka in en ansökningsblankett med uppgifter om bland annat var du ska sprida, vem som ska utföra spridningen och information om spridningsutrustningen.

  I ansökan ska du bifoga

  • Kartor där blocken du ska sprida på är utmarkerade med blockid eller skiftesnamn.
  • En lista över de preparat du ska använda.
  • Simuleringsresultat från Macro-DB som visar om preparaten är lättrörliga i marken eller inte. I simuleringsresultaten ska alla förutsättningar som du angett i simuleringen finnas med, till exempel doser och spridningsintervall.
  • Jordbruksverkets beslut om godkännande av spridningsutrustningen.
  • Kvitto eller köpehandling för spridningsutrustningen om den är nyare än tre år.

  Om du vill kan du också komplettera ansökan med resultat från jordprover för de skiften du ansöker om att sprida växtskyddsmedel på.

  Du behöver skicka in din ansökan minst sex veckor innan du ska sprida växtskyddsmedel. När du fått ditt tillstånd gäller det i tre växtsäsonger.

  Kontakta miljöförvaltningen om du behöver hjälp att fylla i din ansökan.

  Ansök om tillstånd (minst sex veckor i förväg) (PDF, 925 KB)

  Inget tillstånd i inre skyddszon

  När miljöförvaltningen handlägger din ansökan tittar vi på om området ligger inom inre eller yttre skyddszon i vattenskyddsområdet. På områden som ligger inom inre skyddszon i Uppsala- och Vattholmaåsarnas vattenskyddsområde ges inte tillstånd för spridning av växtskyddsmedel.

  Läs Uppsala vattens skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden

  Spridning på steniga jordarter är inte tillåten

  Spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde är inte tillåten på steniga jordarter som

  • morän
  • berg
  • isälvsmaterial
  • grus
  • sand.

  I anslutning till steniga jordarter ska du hålla en bekämpningsfri zon. Den bekämpningsfria zonen från morän, berg, grus och sand ska vara minst:

  • 25 meter under perioden 1 januari–31 juli
  • 50 meter under perioden 1 augusti–31 december.

  Mot isälvsmaterial ska den bekämpningsfria zonen vara minst 50 meter under hela året. Det beror på att isälvsmaterial bedöms som extra känsligt ur grundvattensynpunkt. Bedömningen görs utifrån riskanalysen av Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde. 

  Riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde

  När miljöförvaltningen tittar på jordarter utgår vi ifrån jordartskartan. Men det går också bra att skicka in jordprover som komplement till ansökan om förutsättningarna ser annorlunda ut än vad som syns i jordartskartan. Jordproverna måste i så fall tas på minst tre-fyra meters djup av behörig provtagare. Det ska framgå av resultaten som skickas in hur provet har tagits. 

  Begränsad användning på vissa jordarter

  Ämnen som lätt rör sig genom jorden kallas lättrörliga. För att skydda grundvattnet är spridning av växtskyddsmedel som innehåller lättrörliga kemikalier inte tillåten på

  • glacial lera
  • glacial silt.

  Ett växtskyddsmedel är lättrörligt om det finns en risk att det läcker ut till grundvattnet i koncentrationer högre än 0,1 ug/l.

  Simulering i Macro-db

  De växtskyddsmedel du vill använda inom vattenskyddsområde ska du först simulera i verktyget Macro-DB. Resultaten från simuleringen skickar du med i ansökan. Simuleringen visar i vilka koncentrationer ämnet kan läcka till grund- och ytvatten under olika förutsättningar. Förutsättningar kan vara spridningsintervall, spridningstidpunkt och vilken dos av växtskyddsmedlet som används. 

  Läs om MACRO-DB på SLU:s hemsida

  Uppföljning av sprutjournaler

  När vi gör tillsyn på lantbruk som sprider kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde begär vi in sprutjournalerna från de senaste åren för att kunna granska dem. Vi tittar då bland annat på att du bara använder de preparat du ansökt om och utifrån de förutsättningar som du angett i Macro-DB.

  Avgift för att handlägga din ansökan eller anmälan

  Du får betala en avgift för handläggningen av din ansökan eller anmälan. Avgiften är 1150 kronor per timme. Normal handläggningstid är tre-fyra timmar. Handläggningstiden kan bli längre om ansökan inte är komplett.

 3. Spridning på annan mark än jordbruksmark

  Om du vill använda kemiska växtskyddsmedel yrkesmässigt på annan mark än jordbruksmark kan du behöva anmäla det eller ansöka om tillstånd.

  Du behöver ansöka om tillstånd när du yrkesmässigt vill använda växtskyddsmedel:

  • på tomtmark för flerfamiljshus
  • på gårdar till skolor och förskolor
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
  • inom idrotts- och fritidsanläggningar
  • vid planerings- och anläggningsarbeten
  • på vägområden samt på grusytor och andra ytor som lätt släpper igenom vätska
  • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

  Du behöver anmäla att du yrkesmässigt vill använda växtskyddsmedel:

  • på vägområden
  • för att förhindra spridning av invasiva arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat
  • på banvallar
  • inom områden som har en sammanhängande area överskridande 1000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

  Inom vattenskyddsområde ska du alltid ansöka om tillstånd.

  Till ansökan ska du bifoga:

  • Ansökningsblankett.
  • Karta över område där du ska sprida kemiska växtskyddsmedel.
  • Beslut om godkänd spridningsutrustning från Jordbruksverket.
  • Simuleringar i Macro-DB för de preparat som ska användas om det är inom vattenskyddsområde.

  Ansök eller anmäl

  Vi behöver din ansökan om tillstånd senast sex veckor i förväg. Vi behöver din anmälan om användning senast fyra veckor i förväg. Ett beslut om anmälan eller tillstånd gäller i tre år.

  Blankett för att ansöka och anmäla användning av växtskyddsmedel (PDF, 232 KB)

  Avgift för att handlägga din ansökan eller anmälan

  Du får betala en avgift för handläggningen av din ansökan eller anmälan. Avgiften är 1150 kronor per timme. Normal handläggningstid är två–fyra timmar. Handläggningstiden kan bli längre om ansökan inte är komplett.

 4. Användning av biocider

  När du använder biocidprodukter, till exempel råttgift eller insektsgift, ska du skicka en underrättelse till miljöförvaltningen.

  En underrättelse ska innehålla

  • Kontaktuppgifter till dig som spridit biocidprodukter och kontaktuppgifter till den som beställt spridningen.
  • Syftet med spridningen.
  • Namn och registreringsnummer för den biocidprodukt du har använt.
  • I vilken mängd du har använt eller beräknar att använda biocidprodukten.
  • Vilken tid eller tidsperiod samt vilken plats du har använt eller beräknar att använda biocidprodukten.
  • Vilka försiktighetsåtgärder du har vidtagit eller kommer att vidta för att skydda människors hälsa och miljön.

  Skicka underrättelsen till biocider@uppsala.se.

  I samband med en tillsyn kontrollerar inspektören om någon underrättelse har kommit in och att de innehåller ovanstående uppgifter.

 5. Kontakt – om du behöver vägledning

  Om du har frågor eller behöver vägledning kan du kontakta miljöförvaltningen.

  Kontakta miljöförvaltningen

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.