Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Du behöver alltid ansöka om tillstånd 

  • om du ska sprida kemiska växtskyddsmedel på jordbruksmark inom vattenskyddsområde.

  Du behöver anmäla användning eller ansöka om tillstånd 

  • om du ska sprida kemiska växtskyddsmedel utanför jordbruksmark. Det är platsen för användningen som avgör om du behöver anmäla eller ansöka om tillstånd. Inom vattenskyddsområde krävs alltid tillstånd.

  Miljöförvaltningen skickar alltid ansökningar inom vattenskyddsområde på remiss till Uppsala vatten.

  För att använda biocider krävs ingen anmälan eller ansökan om tillstånd men du måste skicka en underrättelse till miljöförvaltningen.

 2. Spridning på jordbruksmark i vattenskyddsområde

  Du måste ha tillstånd från miljöförvaltningen om du vill använda kemiska växtskyddsmedel på jordbruksmark inom vattenskyddsområde.

  I Vänge och Ramstalund är det för närvarande inget vattenskyddsområde och det finns därmed inget krav på tillstånd. Beroende på vilka krav som ställs i framtida vattenskyddsföreskrifter kan det komma att bli krav på tillstånd även i dessa områden.

  Se karta över vattenskyddsområden i Uppsala kommun

  Du ansöker om tillstånd genom att skicka in en ansökningsblankett med uppgifter om bland annat var du ska sprida, vem som ska utföra spridningen och information om spridningsutrustningen.

  I ansökan ska du också bifoga

  • Kartor där blocken du ska sprida på är utmarkerade med blockid eller skiftesnamn samt fastighetsbeteckning.
  • En lista över de preparat du ska använda.
  • Simuleringsresultat från Macro-DB som visar om preparaten är lättrörliga i marken eller inte. I simuleringsresultaten ska alla förutsättningar som du angett i simuleringen finnas med, till exempel doser och spridningsintervall.
  • Jordbruksverkets beslut om godkännande av spridningsutrustningen.
  • Användningstillstånd för användning av växtskyddsmedel i klass 1 och 2.
  • Kvitto eller köpehandling för spridningsutrustningen om den är nyare än tre år.
  • Information om var du fyller på spridningsutrustningen.

  Om du vill kan du också komplettera ansökan med resultat från jordprover för de skiften du ansöker om att sprida växtskyddsmedel på.

  Du behöver skicka in din ansökan minst sex veckor innan du ska sprida växtskyddsmedel. När du fått ditt tillstånd gäller det i tre växtsäsonger.

  Kontakta miljöförvaltningen om du behöver hjälp att fylla i din ansökan.

  Ansök om tillstånd (minst sex veckor i förväg) (PDF, 224 KB)

  Inget tillstånd i inre skyddszon

  När miljöförvaltningen handlägger din ansökan tittar vi på om området ligger inom inre eller yttre skyddszon i vattenskyddsområdet. På områden som ligger inom inre skyddszon i Uppsala- och Vattholmaåsarnas vattenskyddsområde ges inte tillstånd för spridning av växtskyddsmedel.

  Läs Uppsala vattens skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden

  Spridning på steniga jordarter är inte tillåten

  Spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde är inte tillåten på steniga jordarter som

  • berg
  • isälvsmaterial
  • I vissa fall morän
  • i vissa fall sand

  Mot isälvsmaterial ska du hålla en bekämpningsfri zon. Den bekämpningsfria zonen ska minst vara:

  • 25 meter under perioden 1 januari–31 juli
  • 50 meter under perioden 1 augusti–31 december.

  I vissa fall kan du behöva hålla ett längre skyddsavstånd än 25 meter under hela året. Det kan till exempel vara aktuellt i vissa fall där det är sand i anslutning till isälvsmaterialet.

  En extra skyddszon kan i vissa fall även behöva hållas mot berg. Det beror på hur förhållandena ser ut på den aktuella platsen och om berget kan ha kontakt med åsen.

  När miljöförvaltningen tittar på jordarter utgår vi ifrån jordartskartan. Men det går också bra att skicka in jordprover som komplement till ansökan om förutsättningarna ser annorlunda ut än vad som syns i jordartskartan. En jordprovtagning ska utföras enligt följande:

  • Provgrop (eller borrning) till minst 2,5 meters djup.   
  • Fotografera jordprofilen vid provgrop. 
  • Ta jordprover från varje jordartstyp i djupled. Okulär besiktning ska ske av ett ackrediterat labb. Provtagningsdjup måste anges.
  • Minst 1 provgrop per 50 meter och fler om det är stor jordartsvariation. 
  • Beskriv jordlagerföljden på hela profilen.  

  Kontakta miljöförvaltningen om du har frågor om hur provet ska tas.

  Påfyllning av spridningsutrustning

  Om spridningsutrustningen fylls på i fält behöver du även tänka på var påfyllningen sker. Vid påfyllning ska en 30 meters skyddszon hållas mot berg, isälvsmaterial, morän och sand.

  Simulering i Macro-db

  Ämnen som lätt rör sig genom jorden kallas lättrörliga. För att skydda grundvattnet är spridning av växtskyddsmedel som innehåller lättrörliga ämnen inte tillåtna inom vattenskyddsområdet.

  Ett växtskyddsmedel är lättrörligt om det finns en risk att det läcker ut till grundvattnet i koncentrationer högre än 0,1 ug/l.

  För att ta reda på om de växtskyddsmedel du vill använda kan vara lättrörliga i marken eller inte ska de simuleras i verktyget Macro-DB. Resultaten från simuleringen skickar du med i ansökan. Simuleringen visar i vilka koncentrationer ämnet kan läcka till grund- och ytvatten under olika förutsättningar. Förutsättningar kan vara spridningsintervall, spridningstidpunkt och vilken dos av växtskyddsmedlet som används. 

  Läs om Macro-db på Sveriges lantbruksuniversitets webbplats

  Uppföljning av sprutjournaler

  När vi gör tillsyn på lantbruk som sprider kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde begär vi in sprutjournalerna från de senaste åren för att kunna granska dem. Vi tittar då bland annat på att du bara använder de preparat du ansökt om och utifrån de förutsättningar som du angett i Macro-DB.

  Avgift för att handlägga din ansökan eller anmälan

  Du får betala en avgift för handläggningen av din ansökan eller anmälan. Avgiften är 1395 kronor per timme. Normal handläggningstid är tre-fyra timmar. Handläggningstiden kan bli längre om ansökan inte är komplett.

 3. Spridning på annan mark än jordbruksmark

  Om du vill använda kemiska växtskyddsmedel yrkesmässigt på annan mark än jordbruksmark kan du behöva anmäla det eller ansöka om tillstånd.

  Du behöver ansöka om tillstånd när du yrkesmässigt vill använda växtskyddsmedel:

  • inom idrotts- och fritidsanläggningar
  • vid planerings- och anläggningsarbeten
  • på vägområden samt på grusytor och andra ytor som lätt släpper igenom vätska
  • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

  Du behöver anmäla att du yrkesmässigt vill använda växtskyddsmedel:

  • på vägområden
  • för att förhindra spridning av invasiva arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat
  • på banvallar
  • inom områden som har en sammanhängande area överskridande 1000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

  Inom vattenskyddsområde ska du alltid ansöka om tillstånd.

  Tillstånds- och anmälningsplikten gäller inte bekämpning som har karaktär av punktbehandling eller som har så begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.

  Till ansökan ska du bifoga:

  • Ansökningsblankett.
  • Karta över område där du ska sprida kemiska växtskyddsmedel.
  • Beslut om godkänd spridningsutrustning från Jordbruksverket.
  • Simuleringar i Macro-DB för de växtskyddsmedel som ska användas om det är inom vattenskyddsområde.

  Ansök eller anmäl

  Vi behöver din ansökan om tillstånd senast sex veckor i förväg. Vi behöver din anmälan om användning senast fyra veckor i förväg. Ett beslut om anmälan eller tillstånd gäller i tre år.

  Blankett för att ansöka och anmäla användning av växtskyddsmedel (PDF, 254 KB)

  Avgift för att handlägga din ansökan eller anmälan

  Du får betala en avgift för handläggningen av din ansökan eller anmälan. Avgiften är 1 395 kronor per timme. Normal handläggningstid är två–fyra timmar. Handläggningstiden kan bli längre om ansökan inte är komplett.

  Förbud mot kemisk bekämpning inom vissa områden

  Sedan den 1 oktober 2021 är det förbjudet att sprida kemiska växtskyddsmedel inom följande områden:

  • På tomtmark för bostadshus
  • På skolgårdar och gårdar till förskolor och på lekplatser.
  • I parker och trädgårdar och andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till.
  • På krukväxter i trädgårdar
  • Inom koloniträdgårdsområden
  • I växthus som inte används yrkesmässigt
  • På växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och dyl.

  Förbudet gäller både yrkesmässig och privat användning.

  Kemikalieinspektionen har beslutat om undantag från förbudet för vissa verksamma ämnen i växtskyddsmedel som bedöms medföra låg risk för människors hälsa och miljön. På Kemikalieinspektionens hemsida kan du läsa om vilka ämnen som undantas från förbudet.

  Verksamma ämnen som är undantagna förbudet mot viss användning - Kemikalieinspektionen.

  För att förhindra etablering och spridning av invasiva, främmande arter har Naturvårdsverket också möjlighet att besluta om undantag från förbudet för yrkesmässig användning.

  Du kan ansöka om dispens från förbuden hos miljöförvaltningen om växtskyddsmedlet är godkänt av Kemikalieinspektionen, användningen är förenlig med villkoren för godkännandet och om det behövs för odlandet av växter som bevaras i nationella genbanken eller i Nordiskt genresurscenter eller om det behövs av andra särskilda skäl. Kontakta miljöförvaltningen om du vill ansöka om dispens.

 4. Användning av biocider

  När du använder biocidprodukter, till exempel råttgift eller insektsgift, ska du skicka en underrättelse till miljöförvaltningen.

  En underrättelse ska innehålla

  • Kontaktuppgifter till dig som spridit biocidprodukter och kontaktuppgifter till den som beställt spridningen.
  • Syftet med spridningen.
  • Namn och registreringsnummer för den biocidprodukt du har använt.
  • I vilken mängd du har använt eller beräknar att använda biocidprodukten.
  • Vilken tid eller tidsperiod samt vilken plats du har använt eller beräknar att använda biocidprodukten.
  • Vilka försiktighetsåtgärder du har vidtagit eller kommer att vidta för att skydda människors hälsa och miljön.

  Skicka underrättelsen till biocider@uppsala.se.

  I samband med en tillsyn kontrollerar inspektören om någon underrättelse har kommit in och att de innehåller ovanstående uppgifter.

 5. Kontakt – om du behöver vägledning

  Om du har frågor eller behöver vägledning kan du kontakta miljöförvaltningen.

  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Tillsyn bidrar till långsiktigt hållbara företag

  Miljöförvaltningens uppdrag är att främja en hållbar utveckling, och att både vi och kommande generationer ska ha en hälsosam och god livsmiljö. Det innebär många möten med Uppsalaföretagen och tillsyn av såväl tatueringsställen som avloppsanläggningar.

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.