Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Kort om köldmedier och f-gaser

  Köldmedier är olika typer av ämnen som finns i kylar, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar. Syntetiska köldmedier kan innehålla fluorerade växthusgaser, så kallade f-gaser, som kan påverka klimatet. För att minimera klimatpåverkan har EU och Sverige särskilda regler för anläggningar med f-gaser.

  Reglerna gäller för dig som bedriver yrkesmässig verksamhet, inte för privatpersoner.

  Du som är registrerad ägare och operatör hos en verksamhet med en köldmedieanläggning med f-gaser måste följa ett antal bestämmelser när det gäller installation, kontroll och rapportering av anläggningen.

 2. Lämna in årlig kontrollrapport

  Har din anläggning en sammanlagd mängd av 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2-e) eller mer av f-gaser ska du skicka in en årlig kontrollrapport till miljöförvaltningen. Rapporten ska gälla ett kalenderår och vara inlämnad senast den 31 mars efterföljande år. 

  Skicka in din årsrapport senast den 31 mars

  Årsrapporten för år 2023 ska vara sammanställd och inskickad senast den 31 mars 2024. Du kan skicka in din rapport via vår e-tjänst eller med blankett. 

  Skicka in via e-tjänst

  Årsrapport för köldmedier

  Skicka in med blankett

  Blanketter för årsrapporter finns hos certifierade kylföretag.

  Kom ihåg att det är du som operatör som är ansvarig för att skicka in årsrapporten till miljöförvaltningen, inte kylserviceföretaget. Kontrollera att rapporten är fullständigt ifylld innan du undertecknar den.

  E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se
  Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

  Rapporten ska innehålla uppgifter om:

  • Operatörens namn, organisationsnummer, postadress och faktureringsadress.
  • Adress till och fastighetsbeteckning på den fastighet där utrustningen/aggregaten finns, om utrustningen är stationär.
  • Förteckning över utrustning /aggregat.
  • Total mängd och typ av köldmedier/f-gaser i utrustningen/aggregaten.
  • Resultat av och datum för de läckagekontroller som gjorts under kalenderåret.
  • Mängd och typ av köldmedier/f-gaser som har installerats under året.
  • Mängd köldmedier/f-gaser som har lagts till vid installation, underhåll eller på grund av läckage
  • Om installerad mängd kommer från återanvändning eller regenerering så ska det anges materialåteranvändnings- eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall certifieringsnummer.
  • Om utrustning har skrotats (nedmonterats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmediet/f-gaser.
  • Namn, kontaktuppgifter och certifikat på den som utfört kontroller, installerat, utfört service och underhåll, reparerat och skrotat utrustning/aggregat.

  Kom ihåg att skriva under årsrapporten!

 3. Kontrollera läckage

  Du måste regelbundet kontrollera att det inte läcker ut f-gaser från din anläggning.

  Kontrollera anläggningen regelbundet

  Kontrollerna ska ske inom ett bestämt tidsintervall. Det som avgör hur ofta du måste genomföra kontrollerna är mängden f-gaser i aggregatet och vad de har för klimatpåverkan.

  Mängd Kontrollintervall av läckage
  5–49 ton CO2-e läckagekontroll var 12:e månad
  50–499 ton CO2-e läckagekontroller var 6:e månad
  500 ton CO2-e läckagekontroller var 3:e månad

  Från år 2015 sattes gränserna för kontrollerna i ton koldioxidekvivalenter (CO2-e) i stället för i kg f-gaser. Läs mer om lagstiftningen om köldmedier.

  För hermetiskt slutna aggregat gäller i stället en gräns på 10 ton CO2-e för att läckagekontroll ska behöva göras. Tillverkaren ska då ha märkt upp aggregatet som hermetiskt slutet.

  Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollintervallerna till det dubbla.

  Tidigare gällde kraven på rapportering av läckagekontroller anläggningar med 10 kg f-gaser eller mer. Numera gäller kraven på rapportering  för anläggningar med 14 ton CO2e f-gaser och mer.

  Från och med 1 januari 2017 ska också aggregat under 3 kg som motsvarar 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer kontrolleras för läckage och räknas in i årsrapporteringen.

  Räkna ut mängden köldmedier och klimatpåverkan

  Varje köldmedium har ett så kallat GWP-värde (Global Warming Potential faktor). Det är ett värde som talar om hur stor påverkan köldmediet har på växthuseffekten jämfört med koldioxid. Koldioxidens GWP-värde är satt till 1.

  Se lista med GWP-värde för de vanligaste köldmedierna hos alltomfgas.se

  Du räknar fram koldioxidekvivalenten (CO2-e) genom att multiplicera mängden köldmediegas/f-gas med dess GWP-värde.

  Räkneexempel: 1,3 kg av f-gasen R404A: 1,3 kg x 3922 = 5 098,6 kg =5,01 ton CO2-e

  Anlita alltid en certifierad kylfirma

  Du ska alltid anlita certifierade kylföretag för att utföra kontroller, installation eller reperation av dina köldmedieanläggningar.

  Hitta certifierade kylfirmor på incertonline.se

  Avgift vid försenad eller utebliven rapport

  Om du inte kontrollerar dina köldmedier i tid eller skickar in kontrollrapporten för sent är miljöförvaltningen skyldig enligt lag att ta ut en miljösanktionsavgift.

  Typ av förseelse  Avgift
  Skicka in årsrapport efter 31 mars 1 000 kr
  Utbliven årsrapport eller för sent utförda kontroller 5 000 kr
  Inte anmäla installation eller uppdatering av anläggning med 14 ton CO2-e 5 000 kr
  Inte utföra installationskontroll av nytt aggregat 5 000 kr
  Inte föra register över åtgärder på aggregat 2 000 kr
  Använda ocertifierade kylföretag för att utföra service eller installera anläggning 10 000 kr

 4. Anmäl installation av ny utrustning

  Om du ska installera en utrustning som innehåller sammanlagt 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) f-gas eller mer ska du anmäla det till miljöförvaltningen.

  Anmälningsblankett finns hos certifierade kylföretag.

  Kom ihåg att du är skyldig att ta hänsyn till vilken utrustning som har minst miljöpåverkan när du köper ny utrustning. Det kan till exempel gälla vilken mängd eller typ av köldmedier anläggningen har och hur mycket el den förbrukar.

 5. Utfasning av köldmedier med höga GWP-värden

  Om du har f-gaser i din kylanläggning med ett GWP-värde på 2500 så är det dags att fundera på utbyte av denna. Detta gäller exempelvis R404A som är vanlig i kylar och frysar.

  Från den 1 januari 2020 får man inte längre fylla på med nytt köldmedium i aggregat med fyllnadsmängd på 40 ton koldioxidekvivalenter eller mer om köldmediet f-gasen har ett GWP-värde på 2500 eller mer.

  Fram till den 1 januari 2030 finns ett undantag som gör att de kan fyllas på med regenererade f-gaser eller med återanvända f-gaser.

  Eftersom det kommer produceras mindre och mindre köldmedier f-gaser med GWP över 2500 (t.ex. R404A) så kommer dessa att öka i pris och det kommer även att bli mer ont om dem. Det finns inte heller många anläggningar som arbetar med regenererade eller återanvända köldmedier.

  Detta påverkar även dig som har mindre aggregat med f-gaser eftersom det kan bli brist på gaserna.

 6. Vad det kostar

  Är du ansvarig för en verksamhet som har en köldmedieanläggning som innehåller f-gaser betalar du en fast avgift till miljöförvaltningen. Avgiften gäller ett kalenderår och du betalar den i förskott.

  Avgiften baseras på den sammanlagda mängd f-gaser du har installerad.

  Mängd f-gas Avgift Avgift
  14-50 ton CO2-e  1 395 kr
  50-500 ton CO2-e 2 093 kr
  500-1000 ton CO2-e 2 790 kr
  Mer än 1000 ton och färre än 25 aggregat 5 580 kr
  Mer än 1000 ton och 25 aggregat eller fler 11 160 kr
 7. Lagar och regler

  Lagstiftningen som främst reglerar köldmedier är:

  Förbud att använda HCFC och CFC

  Från och med 1 januari 2015 är det förbjudet att använda HCFC (klorfluorkolväten) som köldmedium. Förbudet gör ett undantag för aggregat som innehåller maximalt 3 kg köldmedia ifall de var i bruk den 1 juni 2003 och har fortsatt använts sedan dess.

  Förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen

  Det är också sedan lång tid tillbaka förbjudet att använda CFC (klorfluorkarboner) som köldmedium, med undantag för små enhetsaggregat som innehåller mindre än 900 gram köldmedia.

 8. Kontakt

  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Tillsyn bidrar till långsiktigt hållbara företag

  Miljöförvaltningens uppdrag är att främja en hållbar utveckling, och att både vi och kommande generationer ska ha en hälsosam och god livsmiljö. Det innebär många möten med Uppsalaföretagen och tillsyn av såväl tatueringsställen som avloppsanläggningar.

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.