Hantering av döda lantbruksdjur och hästar

Döda lantbruksdjur ska skickas till en godkänd anläggning för förbränning och får inte grävas ner i marken. För att begrava en häst behöver du tillstånd från miljöförvaltningen.

Döda lantbruksdjur ska skickas till förbränning

Döda lantbruksdjur som till exempel får, gris och nötkreatur ska skickas till en godkänd och registrerad anläggning för förbränning. De får inte grävas ner i marken eftersom de kan sprida smitta och förorena grundvattnet. Det gäller även slaktavfall och andra delar av det döda djuret.

Djurkropparna ska förvaras så att de inte utgör en smittrisk, bland annat genom att förhindra vilda djur från att komma åt dem. De ska också förvaras åtskilt från levande djur på lantbruket.

Det är jordbruksverket som godkänner anläggningar och ansvarar för regelverket kring hur döda lantbruksdjur ska hanteras.

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om hur du hanterar och transporterar döda djur.

Tillstånd behövs för att begrava en häst

Om du vill begrava en häst ska du ansöka om tillstånd för nedgrävning hos miljöförvaltningen innan hästen avlivas. Miljöförvaltningen ska godkänna platsen och ger sedan anvisningar för hur nedgrävningen ska gå till.

Kontakta miljöförvaltningen via telefon eller e-post för att söka tillstånd.

Det här behöver du tänka på när du väljer plats för nedgrävning:

  • Djurkroppen får inte begravas inom inre eller yttre skyddszon i vattenskyddsområdet.
  • Avståndet till närmsta vattentäkt bör vara minst 200 meter.
  • Avstånd till sjöar och vattendrag bör vara minst 50 meter.
  • Avstånd till bostadshus och allmän bebyggelse bör vara minst 200 meter.
  • Fornlämningar får inte skadas. Om det behövs ska du söka råd hos Länsstyrelsen angående fornlämningar, boplatser, gravfält, stensättningar, naturreservat, naturvärden med mera.
  • Platsen bör vara torr med jord som lätt släpper igenom vatten (exempelvis sand, grus eller väldränerad morän). Lerig mark är inte lämplig.
  • Högsta grundvattenyta ska inte nå högre än en meter under kroppen
  • Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrund. Det bör finnas minst en meter jord mellan djurkroppen och berggrunden.

Begravning av andra sällskapsdjur

För att gräva ner andra sällskapsdjur behöver du inte ansöka om tillstånd hos miljöförvaltningen. När du väljer plats bör du ta hänsyn till samma regler som för nedgrävning av häst.

 

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala