Driva miljöfarlig verksamhet

 1. Vad som räknas som miljöfarlig verksamhet


  En miljöfarlig verksamhet är sådan verksamhet som kan som kan ha negativ påverkan på miljö och hälsa. Det kan till exempel vara verksamhet med

  • utsläpp till luft, mark eller vatten
  • buller
  • strålning
  • avfallshantering
  • kemikaliehantering.

  Exempel på miljöfarlig verksamhet är

  • fordonstvättar
  • billackering
  • laboratorium
  • bilskrot
  • tvätteri
  • lantbruk.

  En verksamhet kan drivas av ett bolag, en firma eller en enskild person. 

  Fäll ihop
 2. Sök tillstånd för verksamheten


  Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B-, C- eller s.k. U-anläggningar beroende på verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. För att få anlägga och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan. I miljöprövningsförordningen kan du se vilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan.

  1. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen. Exempel är flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier.
  2. B-anläggningar tillståndsprövas av miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen. Exempel är avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter.
  3. C-anläggningar anmäls till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Exempel är bensinstationer och sjukhus.

  Miljöfarlig verksamhet som inte klassas som A-, B- eller C-verksamhet behöver inte förprövas eller anmälas. Istället kan miljöförvaltningen när som helst kräva åtgärder eller utredningar om det behövs av miljö- eller hälsoskyddsskäl.

  Fäll ihop
 3. Om miljöfarlig verksamhet upphör eller flyttar


  Om du ska sluta med din anmälningspliktiga verksamhet, C-verksamhet, till exempel på grund av flytt eller konkurs ska du anmäla det till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

  Anmäl att din C-verksamhet flyttar eller upphör (PDF, 220 KB)

  Om du har tillståndspliktig verksamhet, AB-verksamhet, så måste tillståndet formellt dras tillbaka. Det gör du genom en ansökan hos miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen

  Om din verksamhet flyttar ska du också göra en ny anmälan eller ny tillståndsprövning om miljöfarlig verksamhet på den nya platsen.

  Gör en ny anmälan eller tillståndsprövning om din verksamhet flyttar

  Fäll ihop
 4. Kontroll av verksamheten


  Du som har en miljöfarlig verksamhet ska kontinuerligt planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga skadliga effekter. Det kallas för egenkontroll och betyder bland annat att du måste känna till vilka krav, lagar och andra regler som gäller för din verksamhet. Du är också skyldig att skriftligt dokumentera egenkontrollen.

  Läs om förberedelser och egenkontroll

  Fäll ihop
 5. Rapportera driftstörningar


  Verksamheter som kan påverka miljön eller människors hälsa är skyldiga att rapportera avvikelser, så kallade driftstörningar, till miljöförvaltningen. Det är viktigt att du informerar miljöförvaltningen direkt när du upptäcker driftstörningen.

  Fäll ihop
 6. Farligt avfall


  I din verksamhet måste du förvara farligt avfall så att ingen kan komma i kontakt med avfallet. Det får inte heller finnas risk för att vatten och mark blir förorenade. I vattenskyddsområden gäller särskilda krav på förvaring av spillolja och brandfarliga vätskor.

  Läs om farligt avfall

  Fäll ihop
 7. Avloppsvatten


  Reningsverken kan ta emot avloppsvatten från industrier och andra verksamheter om det inte skiljer sig alltför mycket från hushållsspillvatten.

  Om halten oönskade ämnen i avloppsvattnet överskrider ett bestämt begränsningsvärde måste vattnet renas innan det når det kommunala avloppsnätet

  Läs om regler för utsläpp av avloppsvatten.

  Fäll ihop
 8. Kemikalier


  Du som hanterar kemikalier i din verksamhet behöver tänka på hur dessa förvaras. Du  behöver också ha information om produkternas farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas. 

  Läs om hantering och förvaring av kemikalier.

  Fäll ihop
 9. Brandfarliga varor


  Om du i din verksamhet hanterar brandfarliga varor och vätskor behöver du ofta anmäla eller ansöka om tillstånd.

  Om du ska förvara brandfarlig vätska i cisterner behöver du anmäla detta till miljöförvaltningen innan du börjar använda cisternen . Du måste också regelbundet besiktiga cisterner som rymmer mer än 1m³.

  Fäll ihop
 10. Kemiska växtskyddsmedel


  Du måste ha tillstånd från miljöförvaltningen om du vill använda kemiska växtskyddsmedel på jordbruksmark i ett vattenskyddsområde. 

  Fäll ihop
 11. Installera dagvattenanläggning


  Ibland finns det behov av att rena länsvatten vid byggnation som släpps ut direkt i dagvattnet.

  Länsvatten innehåller mycket slam som påverkar miljön för vattenlevande organismer om det kommer ut i våra vattendrag, till exempel Fyrisån eller Sävjaån. Därför kan du behöva låta slammet sedimentera i en container. Sedimenten innehåller ofta metaller och organiska föroreningar. Genom att omhänderta dem på deponi blir vattnet du släpper ut ännu renare.

  Fäll ihop
 12. Tillsyn


  Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för miljöfarliga verksamheter, vilket innebär att vi kontrollerar att alla verksamheter följer lagen.

  Läs om miljötillsyn, avgifter, regler och rutiner.

  När vi gör en tillsyn går vi igenom hur din verksamhet arbetar och gör en miljöbedömning utifrån miljöbalken. Miljöbalken är en omfattande lag som ska skydda vår gemensamma miljö.

  Läs om miljöbalken på Naturvårdsverkets webbplats.

  Fäll ihop
 13. Kontakt


  Kontakta miljöförvaltningen

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

  Vi har telefonrådgivning vissa kvällar och kan du ringa oss på 018-727 46 10 så hjälper vi dig med frågor om avlopp, strandskydd, fastighetsgränser och avstyckningar. Du hittar de datum vi är tillgängliga på sidan för bygglov.  Tid: 15.00–18.00. 

  Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress: Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop