Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Verksamheter som kan orsaka oljeföroreningar i avloppsvattnet ska använda oljeavskiljare för att förhindra utsläpp.

  Det kan gälla platser där olja och bensin förekommer i anslutning till spill- och dagvatten, till exempel

  • biltvättar
  • verkstäder
  • stora parkeringsplatser.
 2. Kontrollera och besiktiga

  Genomför regelbundna kontroller

  För att oljeavskiljaren ska fungera behöver du underhålla den regelbundet. Du behöver också kontrollera att den klarar av att rena avloppsvattnet som kommer från din verksamhet. Detta gäller även dig som använder en oljeavskiljare som inte är din egen, till exempel om du hyr en lokal där fastighetsägaren ansvarar för skötseln av avskiljaren. 

  Om du har en ny oljeavskiljare ska tillverkaren ha lämnat instruktioner om hur den ska skötas. Generellt behöver du regelbundet kontrollera:

  • slamnivå
  • oljeskiktets tjocklek
  • att larmgivare fungerar

  Kontrollera larmgivaren

  De flesta oljeavskiljare har ett larm som signalerar när maximal oljenivå har uppnåtts. För att kontrollera att larmet för oljenivå fungerar lyfter du upp larmgivaren ur vattnet. När larmgivaren kommer upp i luft ska den ge ifrån sig larmsignal, eftersom luft precis som olja inte är elektriskt ledande.

  Besiktiga vart femte år

  Du bör tömma och besiktiga avskiljarsystemet minst vart femte år. Vid femårsbesiktningen ska oljeavskiljaren kontrolleras så att den är i gott skick och att den inte läcker ut förorenat vatten. Riktlinjerna finns beskrivna i standarden SS-EN 858-2. Kontakta miljöförvaltningen om du vill ha mer information om vad som gäller i ditt fall. 

  Kontaktuppgifter till företag som utför femårsbesiktning kan du exempelvis få via www.swedac.se eller www.stor.org .

 3. Tömma

  Du behöver tömma din oljeavskiljare med jämna mellanrum. Du bör tömma den när det har blivit

  • 50 % av den volym slam som får plats, eller
  • 80 % av den mängd olja som kan finnas i oljeavskiljaren.

  Efter att du har tömt oljeavskiljaren ska du omedelbart fylla den med vatten.

  Slammet räknas som farligt avfall och kräver speciell transport

  Slammet i en oljeavskiljare är förorenat med olja och metaller, och räknas därför som farligt avfall. Den som genomför tömningen ska ha tillstånd att transportera farligt avfall. Även slammet i sandfång i till exempel golvrännor i tvätthallar är farligt avfall. 

  När oljeavskiljaren töms ska du och tömningsföretaget skriva ett transportdokument som beskriver avfallstransporten. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare av avfallet. Dokumentet ska du spara för att kunna intyga att avfallet har hanterats korrekt.

  Läs om farligt avfall

 4. Använd rätt oljeavskiljare för din verksamhet

  Det finns många olika sorters oljeavskiljare. Vilken modell du bör använda beror bland annat på

  • hur stort vattenflöde oljeavskiljaren belastas med
  • om vattnet innehåller kemikalier (till exempel avfettningsmedel)
  • vart avloppsvattnet leds vidare.

  Det är därför viktigt att du har en oljeavskiljare som är anpassad efter just din verksamhet. Konsulter som säljer oljeavskiljare och företag som arbetar med besiktning av oljeavskiljare kan ofta hjälpa till med dimensionsberäkningar.

  Oljeavskiljare från 1960-talet

  Äldre oljeavskiljare från 1960-talet består av betongringar. De har liten volym och klarar inte av att hantera olja som är finfördelad i vatten, till exempel du har använt högtryckstvätt.

  Den här typen av oljeavskiljare läcker ofta ut förorenat vatten till omgivande mark eftersom tätningsmaterialet mellan ringarna har blivit för gammalt.

  Gravimetriska oljeavskiljare från 1975

  År 1975 kom riktlinjer från Naturvårdsverket som beskrev hur oljeavskiljare skulle utformas och dimensioneras. Denna typ kallas gravimetriska oljeavskiljare och baseras på uppehållstid, vilket innebär att det förorenade vattnet ska stanna minst två timmar i oljeavskiljaren. Under den tiden ska oljan hinna flyta upp till vattenytan och stoppas där.

  Moderna oljeavskiljare

  Moderna oljeavskiljare är utformade efter en standard som kallas SS-EN 858. De innehåller ofta ett filter som gör att även mycket finfördelad olja kan fångas upp. Tack vare filtren behöver oljeavskiljaren inte ha lika stor volym som de gravimetriska oljeavskiljarna.

  Oljeavskiljare enligt SS-EN 858 kan vara antingen klass I eller klass II. Klass I renar avloppsvattnet bättre än klass II.

 5. Installera ny oljeavskiljare

  Om din oljeavskiljare inte är lämplig för din verksamhet bör du installera en ny av klass I, utformad enligt standarden SS-EN 858.

  Innan du installerar en ny oljeavskiljare behöver du göra en bygganmälan till stadsbyggnadsförvaltningen. Om oljeavskiljaren ska kopplas till dagvattennätet eller om du har enskilt avlopp behöver du också göra en anmälan till miljöförvaltningen i god tid före installationen.

  Sök bygglov eller gör en anmälan

  Anmäl installation eller ändring av dagvattenanläggning

 6. Kontakt

  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Tillsyn bidrar till långsiktigt hållbara företag

  Miljöförvaltningens uppdrag är att främja en hållbar utveckling, och att både vi och kommande generationer ska ha en hälsosam och god livsmiljö. Det innebär många möten med Uppsalaföretagen och tillsyn av såväl tatueringsställen som avloppsanläggningar.

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.