Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Om du upptäcker en förorening på din fastighet är du skyldig att rapportera det till miljöförvaltningen. Anmäl alltid innan du vidtar åtgärder i ett förorenat område.

 2. Vad är ett förorenat område?

  Förorenat område är mark, vatten, grundvatten, byggnad eller anläggning som är så påverkade av en lokal föroreningskälla att halterna av ämnen överskrider det normala i området.

  Reglerna om upplysnings- och anmälningsplikt gäller för förorenade områden som kan skada eller olägenhet för hälsa eller miljö.

  Exempel på föroreningskällor är deponier, tidigare industrier, fyllnadsmassor och olyckshändelser.

 3. Upplysningsskyldighet

  Om du äger eller använder en fastighet och upptäcker en förorening på fastigheten ska du genast underrätta miljöförvaltningen. Det gäller oavsett om området tidigare ansetts vara förorenat.

  Blanketten skickar du till Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala eller till miljoforvaltningen@uppsala.se

  Blankett − Underrättelse om påträffad förorening (PDF, 220 KB)

 4. Anmälningsplikt

  Du som planerar att vidta åtgärder för efterbehandling i förorenade områden måste anmäla det till miljöförvaltningen. Anmälan ska göras senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. I vissa fall krävs tillstånd.

  Ofta tar undersökningar och analyser lång tid. Vill du ha snabbare analys kostar det mer. Vi rekommenderar att du tidigt tar kontakt med oss, även innan fullständiga undersökningar vidtagits.

  Blanketten skickar du till Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala eller till miljoforvaltningen@uppsala.se.

  Anmälan om efterbehandling av förorenat område (PDF, 249 KB)

 5. Vad händer med anmälan?

  Miljöförvaltningen svarar alltid på din anmälan. I de flesta fall tar vi en eller flera kontakter med dig som anmäler efterbehandlingen innan vi svarar. Vid kontakterna kan vi kräva kompletterande undersökningar eller andra uppgifter.

  Miljöförvaltningens svar på anmälan är ett beslut som kan överklagas till länsstyrelsen. I beslutet kan miljöförvaltningen kräva olika skyddsåtgärder, högsta halter av olika ämnen, fler undersökningar och liknande.

 6. Mål för efterbehandling

  Det är viktigt att du inför en efterbehandling formulerar de mål som du vill uppnå. Målen avgör vad efterbehandlingen ska åstadkomma och de beslutas av miljöförvaltningen.

  Målen sätts utifrån vad fastigheten ska användas till och vilka risker som finns i omgivningen. Det kan till exempel vara en viss mängd förorening som ska avlägsnas eller att man ska sanera till en viss halt. Målet kan också vara att en viss markanvändning ska vara möjlig, som odling, lekplatser eller boende.

 7. Efter avslutad efterbehandling

  När efterbehandlingen är avslutad ska du lämna en slutrapport till miljöförvaltningen. I slutrapporten redovisas resultatet av efterbehandlingen. Du redovisar också annat som analyssvar, kvitton och transportdokument.

  Miljöförvaltningen avslutar ärendet med en bedömning av hur efterbehandlingen har skett. När restriktioner för framtida användning av mark krävs, kan ett beslut som skrivs in i fastighetsboken tas.

 8. Debitering

  Miljöförvaltningen tar ut en avgift per timme för handläggning av tillsynsärenden. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige.

 9. Hantering av förorenade massor

  Det krävs särskilt tillstånd för transport, mottagning och behandling av förorenade massor.

  Schaktmassor klassificeras som avfall och kan, om föroreningen utgör liten risk, återanvändas i så kallat anläggningsändamål.

  Läs om hur du tar hand om schaktmassor

 10. Vad bör anmälan innehålla

  I många fall bör man anlita en konsult med dokumenterad kunskap inom ämnesområdet. I en anmälan bör följande uppgifter finnas med:

  1. Ansvarig för efterbehandlingen med organisationsnummer, fastighetsägare och eventuell nyttjanderättshavare av fastigheten. Fakturaadress.
  2. Kontaktperson och eventuellt ombud med fullmakt.
  3. Objektets fastighetsbeteckning och gatuadress.
  4. Fastighetens historiska bakgrund, till exempel tidigare verksamheter.
  5. Dagens och framtida verksamhet om det är känt.
  6. Typ av efterbehandling som är planerad.
  7. Tidplan för åtgärderna.
  8. Typ, omfattning och utbredning av förorening om det går att avgöra, bifoga analysresultat.
  9. Vattentäkter och sjöar, vattendrag eller liknande som kan påverkas av en förorening.
  10. Risker med föroreningen, konceptuell modell, förslag till åtgärdsmål.
  11. Skyddsåtgärder som till exempel hur man tar om hand länsvatten och hur man förhindrar att det dammar.
  12. Mottagare och transportör av förorenade massor.
 11. Miljöförvaltningens uppgift

  Miljöförvaltningen är tillsammans med länsstyrelsen tillsynsmyndighet över förorenade områden.

  För vissa områden kan miljöförvaltningen söka den som är ansvarig och ställa krav på undersökningar och åtgärder. Det gäller om det är känt att föroreningsrisker finns och risken för förorening bedöms som stor.

  För andra områden påtalar miljöförvaltningen risken i samband med exploatering, ändrad användning av mark eller i samband med att en verksamhet påbörjas eller avslutas.

 12. Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Tillsyn bidrar till långsiktigt hållbara företag

  Miljöförvaltningens uppdrag är att främja en hållbar utveckling, och att både vi och kommande generationer ska ha en hälsosam och god livsmiljö. Det innebär många möten med Uppsalaföretagen och tillsyn av såväl tatueringsställen som avloppsanläggningar.

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.