Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Om du upptäcker en förorening på din fastighet är du skyldig att rapportera det till miljöförvaltningen. Anmäl alltid innan du vidtar åtgärder i ett förorenat område.

 2. Vad är ett förorenat område?

  Förorenat område är mark, vatten, grundvatten, byggnad eller anläggning som är så påverkade av en lokal föroreningskälla att halterna av ämnen överskrider det normala i området.

  Reglerna om upplysnings- och anmälningsplikt gäller för förorenade områden som kan skada eller olägenhet för hälsa eller miljö.

  Exempel på föroreningskällor är deponier, tidigare industrier, fyllnadsmassor och olyckshändelser.

 3. Upplysningsskyldighet

  Om du äger eller använder en fastighet och upptäcker en förorening på fastigheten ska du genast underrätta miljöförvaltningen. Det gäller oavsett om området tidigare ansetts vara förorenat.

 4. Anmälningsplikt

  Du som planerar att vidta åtgärder för efterbehandling i förorenade områden måste anmäla det till miljöförvaltningen. Anmälan ska göras senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. I vissa fall krävs tillstånd.

  Ofta tar undersökningar och analyser lång tid. Vill du ha snabbare analys kostar det mer. Vi rekommenderar att du tidigt tar kontakt med oss, även innan fullständiga undersökningar vidtagits.

  Blanketten skickas till Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala eller till miljoforvaltningen@uppsala.se.

  Anmäl förorenad mark (PDF, 221 KB)

 5. Vad händer med anmälan?

  Miljöförvaltningen svarar alltid på din anmälan. I de flesta fall tar vi en eller flera kontakter med dig som anmäler efterbehandlingen innan vi svarar. Vid kontakterna kan vi kräva kompletterande undersökningar eller andra uppgifter.

  Miljöförvaltningens svar på anmälan är ett beslut som kan överklagas till länsstyrelsen. I beslutet kan miljöförvaltningen kräva olika skyddsåtgärder, högsta halter av olika ämnen, fler undersökningar och liknande.

 6. Mål för efterbehandling

  Det är viktigt att du inför en efterbehandling formulerar de mål som du vill uppnå. Målen avgör vad efterbehandlingen ska åstadkomma och de beslutas av miljöförvaltningen.

  Målen sätts utifrån vad fastigheten ska användas till och vilka risker som finns i omgivningen. Det kan till exempel vara en viss mängd förorening som ska avlägsnas eller att man ska sanera till en viss halt. Målet kan också vara att en viss markanvändning ska vara möjlig, som odling, lekplatser eller boende.

 7. Efter avslutad efterbehandling

  När efterbehandlingen är avslutad ska du lämna en slutrapport till miljöförvaltningen. I slutrapporten redovisas resultatet av efterbehandlingen. Du redovisar också annat som analyssvar, kvitton och transportdokument.

  Miljöförvaltningen avslutar ärendet med en bedömning av hur efterbehandlingen har skett. När restriktioner för framtida användning av mark krävs, kan ett beslut som skrivs in i fastighetsboken tas.

 8. Debitering

  Miljöförvaltningen tar ut en avgift per timme för handläggning av tillsynsärenden. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige.

 9. Hantering av förorenade massor

  Det krävs särskilt tillstånd för transport, mottagning och behandling av förorenade massor.

  Schaktmassor klassificeras som avfall och kan, om föroreningen utgör liten risk, återanvändas i så kallat anläggningsändamål.

  Läs om hur du tar hand om schaktmassor

 10. Vad bör anmälan innehålla

  I många fall bör man anlita en konsult med dokumenterad kunskap inom ämnesområdet. I en anmälan bör följande uppgifter finnas med:

  1. Ansvarig för efterbehandlingen med organisationsnummer, fastighetsägare och eventuell nyttjanderättshavare av fastigheten. Fakturaadress.
  2. Kontaktperson och eventuellt ombud med fullmakt.
  3. Objektets fastighetsbeteckning och gatuadress.
  4. Fastighetens historiska bakgrund, till exempel tidigare verksamheter.
  5. Dagens och framtida verksamhet om det är känt.
  6. Typ av efterbehandling som är planerad.
  7. Tidplan för åtgärderna.
  8. Typ, omfattning och utbredning av förorening om det går att avgöra, bifoga analysresultat.
  9. Vattentäkter och sjöar, vattendrag eller liknande som kan påverkas av en förorening.
  10. Risker med föroreningen, konceptuell modell, förslag till åtgärdsmål.
  11. Skyddsåtgärder som till exempel hur man tar om hand länsvatten och hur man förhindrar att det dammar.
  12. Mottagare och transportör av förorenade massor.
 11. Miljöförvaltningens uppgift

  Miljöförvaltningen är tillsammans med länsstyrelsen tillsynsmyndighet över förorenade områden.

  För vissa områden kan miljöförvaltningen söka den som är ansvarig och ställa krav på undersökningar och åtgärder. Det gäller om det är känt att föroreningsrisker finns och risken för förorening bedöms som stor.

  För andra områden påtalar miljöförvaltningen risken i samband med exploatering, ändrad användning av mark eller i samband med att en verksamhet påbörjas eller avslutas.

 12. Kontakta miljöförvaltningen

  För att handlägga ärenden som kräver underskrifter behöver vi vara på kontoret. På grund av gällande restriktioner minimerar vi antalet personer som är på plats samtidigt och därför kan viss väntetid på ärendena uppstå. Vi beklagar detta och hoppas på din förståelse. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Besöksadress:

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Uppsalaföretaget föder upp syrsor för avel

  Hussyrsor är hett efterfrågade både till djurfoder och sedan förra året även som livsmedel i Sverige. Men många syrsor bär på det fruktade densoviruset som orsakar hög dödlighet i många bestånd. Det SLU-baserade företaget Sciins har lyckats få fram unika stora avelssyrsor som är garanterat virusfria. För det har de båda forskarna Anna Jansson och Åsa Berggren tilldelats årets Bona Postulata-pris.

 • Lågt betyg för Uppsalas företagsklimat

  Kommunens insatser för att förbättra företagsklimatet i Uppsala, har ännu inte gett önskat resultat, enligt det lokala näringslivet. Det framgår av Svenskt Näringsliv årliga enkät om företagsklimatet i Sveriges kommuner, som presenterades 25 maj. Företagarnas betyg på bland annat kommunens service och bemötande, dialog och information till företag stiger, men som helhet sjunker det.

 • Företagen ger Uppsala kommun mer än godkänt

  De företag som har kontakt med Uppsala kommun är nöjda med den servicen de får. Det visar den servicemätning som Sveriges kommuner och regioner, SKR, redovisade idag, torsdag. Höjningen inom flera områden är ett resultat av medvetna insatser och ett flerårigt arbete för att förbättra företagsservicen i hela kommunen, menar Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Se fler nyheter

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.