Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Den som på sin fastighet upptäcker en förorening är skyldig att rapportera detta till miljöförvaltningen. Anmäl alltid innan du vidtar åtgärder i ett förorenat område.

 2. Vad är ett förorenat område?

  Med förorenade områden menas mark, vatten, grundvatten, byggnader och anläggningar som är så påverkade av en lokal föroreningskälla att halterna av olika ämnen påtagligt överskrider det normala i området.

  Reglerna om upplysnings- och anmälningsplikt nedan gäller för förorenade områden som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

  Exempel på föroreningskällor kan vara deponier, tidigare industrier, fyllnadsmassor eller olyckshändelser.

 3. Upplysningsskyldighet

  Den som äger eller använder en fastighet och upptäcker en förorening på fastigheten ska genastunderrätta Miljöförvaltningen. Det gäller oavsett om området tidigare ansetts vara förorenat.

 4. Anmälningsplikt

  Den som planerar att vidta åtgärder för efterbehandling i förorenade områden måste anmäla detta till miljöförvaltningen. Anmälan ska göras i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Miljöförvaltningen kan tillåta att efterbehandlingen påbörjas tidigare. I vissa fall krävs tillstånd.

  Ofta tar undersökningar och analyser lång tid. Vill man ha snabbare analyser kostar det mer. Vi rekommenderar att man tidigt tar kontakt med oss, även innan fullständiga undersökningar vidtagits.

  Blanketten sänds i två exemplar till Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala eller digitalt till miljoforvaltningen@uppsala.se.

  Anmälan förorenad mark (PDF, 221 KB)

 5. Vad händer med anmälan?

  Miljöförvaltningen besvarar alltid en anmälan. I de flesta fall tar vi en eller flera kontakter med den som anmält efterbehandlingen innan vi svarar. Vid kontakterna kan vi kräva kompletterande undersökningar eller andra uppgifter.

  Miljöförvaltningens svar på anmälan är normalt ett beslut som kan överklagas till Länsstyrelsen. I beslutet kan miljöförvaltningen kräva olika skyddsåtgärder, högsta halter av olika ämnen, ytterligare undersökningar och liknande.

 6. Mål för efterbehandling

  Det är viktigt att man inför en efterbehandling formulerar de mål som man vill uppnå. Målen avgör vad efterbehandlingen ska åstadkomma. De sätts utifrån vad fastigheten ska kunna användas till och vilka risker som finns i omgivningen. I sällsynta fall kan efterbehandlingen bli så dyr att det inte är rimligt att efterbehandla. Då kan restriktioner för vad marken får användas till bli aktuella.

 7. Efter avslutad efterbehandling

  När efterbehandlingen är avslutad ska en slutrapport lämnas till Miljöförvaltningen. I slutrapporten redovisas exempelvis resultatet av efterbehandlingen samt övrig dokumentation som till exempel analyssvar, kvitton och transportdokument.

  Miljöförvaltningen avslutar ärendet med en bedömning av hur efterbehandlingen har skett. När restriktioner för framtida användning av mark krävs, tas ett nytt beslut om inskrivning i fastighetsboken.

 8. Debitering

  Miljöförvaltningen tar ut en avgift per timme för handläggningen av tillsynsärenden. Avgiften är fastställd av Kommunfullmäktige.

 9. Hantering av förorenade massor

  Massor som är så förorenade att det behövs särskilda krav för hanteringen klassas som farligt avfall.

 10. Vad bör anmälan innehålla?

  I många fall bör man anlita en konsult med dokumenterad kunskap inom ämnesområdet. I en anmälan bör följande uppgifter finnas med:

  1. Ansvarig för efterbehandlingen med organisationsnummer, fastighetsägare samt eventuell nyttjanderättshavare av fastigheten. Fakturaadress.
  2. Kontaktperson och eventuellt ombud med fullmakt.
  3. Objektets fastighetsbeteckning och gatuadress.
  4. Fastighetens historiska bakgrund, till exempel tidigare verksamheter.
  5. Dagens och framtida verksamhet om det är känt.
  6. Typ av efterbehandling som avses utföras.
  7. Tidplan för åtgärderna.
  8. Typ, omfattning och utbredning av förorening om det går att avgöra – bifoga analysresultat.
  9. Vattentäkter och sjöar, vattendrag eller liknande som kan påverkas av en förorening.
  10. Risker med föroreningen, konceptuell modell, förslag till åtgärdsmål.
  11. Skyddsåtgärder som till exempel hur man tar om hand länsvatten och hur man förhindrar att det dammar.
  12. Mottagare och transportör av förorenade massor samt deras organisationsnummer.
 11. Miljöförvaltningens uppgift

  Miljöförvaltningen är tillsammans med Länsstyrelsen tillsynsmyndighet över förorenade områden.

  För vissa områden, där kunskaper om föroreningsrisker finns och risken bedöms som stor, kan Miljöförvaltningen söka den som är ansvarig och ställa krav på undersökningar och åtgärder.

  För andra områden påtalar Miljöförvaltningen risken i samband med exploatering, ändrad användning av mark eller i samband med att en verksamhet avslutas eller påbörjas.

 12. Kontakta miljöförvaltningen

  För att handlägga ärenden som kräver underskrifter behöver vi vara på kontoret. På grund av gällande restriktioner minimerar vi antalet personer som är på plats samtidigt och därför kan viss väntetid på ärendena uppstå. Vi beklagar detta och hoppas på din förståelse. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Besöksadress:

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Uppsalaföretaget föder upp syrsor för avel

  Hussyrsor är hett efterfrågade både till djurfoder och sedan förra året även som livsmedel i Sverige. Men många syrsor bär på det fruktade densoviruset som orsakar hög dödlighet i många bestånd. Det SLU-baserade företaget Sciins har lyckats få fram unika stora avelssyrsor som är garanterat virusfria. För det har de båda forskarna Anna Jansson och Åsa Berggren tilldelats årets Bona Postulata-pris.

 • Lågt betyg för Uppsalas företagsklimat

  Kommunens insatser för att förbättra företagsklimatet i Uppsala, har ännu inte gett önskat resultat, enligt det lokala näringslivet. Det framgår av Svenskt Näringsliv årliga enkät om företagsklimatet i Sveriges kommuner, som presenterades 25 maj. Företagarnas betyg på bland annat kommunens service och bemötande, dialog och information till företag stiger, men som helhet sjunker det.

 • Företagen ger Uppsala kommun mer än godkänt

  De företag som har kontakt med Uppsala kommun är nöjda med den servicen de får. Det visar den servicemätning som Sveriges kommuner och regioner, SKR, redovisade idag, torsdag. Höjningen inom flera områden är ett resultat av medvetna insatser och ett flerårigt arbete för att förbättra företagsservicen i hela kommunen, menar Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Se fler nyheter

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.