Upphandling

 1. I korthet


  Uppsala kommun köper varor och tjänster för cirka 5 - 6 miljarder kronor per år.

  För att bli leverantör till Uppsala kommun måste du vara med och lämna anbud och bli tilldelad kontrakt i en upphandling. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna in anbud på våra annonserade upphandlingar.

  Fäll ihop
 2. Policy och riktlinjer för upphandling och inköp


  Uppsala kommun har en policy och riktlinjer för upphandling och inköp. Styrdokumenten omfattar all upphandling och all användning av ingångna avtal för varor, tjänster och byggentreprenader. Styrdokumenten gäller för Uppsala kommunkoncern, det vill säga för samtliga nämnder och bolag.

  I styrdokumenten står det att våra upphandlingar ska ta hänsyn till

  • ekonomisk hållbarhet och näringsliv
  • social hållbarhet
  • ekologisk hållbarhet.

  Läs policyn för upphandling och inköp

  Läs riktlinjer för upphandling och inköp

  Fäll ihop
 3. Pågående upphandlingar


  Uppsala kommun använder elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Kommers. Där finns alla våra aktuella upphandlingar som är ute på annonsering, även för våra bolag. Om du vill se bolagens upphandlingar väljer du bolagets namn i scroll-listan till vänster på sidan.

  Se pågående upphandlingar i Uppsala kommun på kommersannons.se.

  För att lämna anbud skapar du först ett kostnadsfritt leverantörskonto i Kommers.

  Skapa ditt leverantörskonto.

  Vi behandlar alla anbud på samma sätt, oavsett om anbudsgivaren har varit leverantör tidigare eller är med i en upphandling för första gången. Ett av de viktigaste syftena med offentlig upphandling är att främja konkurrens.

  Att tänka på vid anbudsgivning

  Vid anbudsgivning är det viktigt att

  • läsa igenom förfrågningsunderlaget och eventuella bilagor noga.
  • kontakta enheten för upphandling och inköp om förfrågningsunderlaget känns otydligt eller om några av kraven är orimliga, onormalt kostnadsdrivande eller konkurrens­begränsande. Alla frågor och begäran om förtydligande eller komplettering ska ställas skriftligen via Kommers.
  • lämna anbud på det efterfrågande sätt och de villkor som finns i förfrågningsunderlaget. Om anbudet inte följer de ställda krav och villkor som finns i förfrågningsunderlaget kan kommunen komma att utesluta anbudet.
  Fäll ihop
 4. Dynamiskt inköpssystem


  För upphandling av arbetsbefrämjande insatser använder Uppsala kommun ett upphandlingsförfarande som kallas dynamiskt inköpssystem.

  Leverantörer ansöker om att få vara med i systemet och kunna lämna anbud. För att kvalificera sig måste ni uppfylla kraven som kommunen har formulerat. När ett behov sedan uppstår skickar kommunen en anbudsförfrågan till alla godkända leverantörer. Om ni är intresserade kan ni lämna anbud, under förutsättning att ni uppfyller ställda krav.

  Det finns ingen begränsning på antalet leverantörer som kvalificeras och systemet är öppet för ansökningar under hela giltighetstiden. Det innebär att om ni vid en viss tidpunkt inte uppfyller ett kvalificeringskrav kan ni återkomma med en ansökan senare under avtalsperioden och godkännas då.

  Den leverantör som uppfyller ställda krav på bästa sätt tilldelas uppdraget.

  Anmälan till det dynamiska inköpssystemet sker via upphandlingssystemet Kommers.

  Skapa ditt leverantörskonto.

  Fäll ihop
 5. Direktupphandling


  Direktupphandling är ett mindre formellt upphandlingsförfarande som kan användas om värdet på det som ska upphandlas är lägre än 586 907 kronor och det saknas ett giltigt ramavtal. Någon annonsering krävs inte utan kommunen vänder sig direkt till de leverantörer, såväl stora som små, som kan leverera enligt önskemål. Vid direktupphandlingar frågar kommunen flera leverantörer vilket oftast sker via e-post eller via Kommers upphandlingssystem.

  Fäll ihop
 6. Ramavtal


  Ett ramavtal är ett avtal som bestämmer villkoren för vad kommunen kan handla under en bestämd tidsperiod. Om ramavtal finns mellan kommunen och en leverantör så råder något som kallas köptrohet under själva avtalstiden. Detta innebär att kommunen inte kommer växla eller byta leverantör förrän upphandlingen av nästa ramavtal.

  Fäll ihop

Kontakta enheten för upphandling och inköp

Telefon: 018-727 00 00
Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala