Extratjänster

En extratjänst är en arbetsmarknadspolitisk anställning som finansieras av staten. Syftet är att långtidsarbetslösa och nyanlända personer ska få arbete och en stärkt position på arbetsmarknaden. Tjänsten ska på olika sätt bidra till arbetsplatsen, men ska inte ersätta ordinarie tjänster.

Extratjänster kan kombineras med studier och är tidsbegränsad till tolv månader. Den kan däremot förlängas till två år.

I kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget framgår det att: Uppsala kommun, tillsammans med Arbetsförmedlingen, genom arbetsmarknadsanställningar som till exempel extratjänster ska möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet.

I Uppsala kommun finns ett politiskt mål om att anställa minst 700 personer på en extratjänst fram till 31 december 2018. Det totala antalet är fördelat på 200 platser under 2017 och 500 platser under 2018. Arbetet under 2017 gick över förväntan och 219 personer fick en anställning.

Personer med extratjänst ersätter inte ordinarie personal utan utför extra arbetsuppgifter som kan behövas. De har utsedda handledare som ska instruera och stötta samt säkerställa att personen har ett bemötande som stämmer överens med arbetsplatsens värdegrund.

Vilka kan få en extratjänst?

En arbetssökande kan få en extratjänst om han eller hon är arbetslös, inskriven på Arbetsförmedlingen och uppfyller något av följande: 

  • Har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar.
  • Är nyanländ och har fyllt 20 år samt har eller någon gång under de senaste 12 månaderna haft en etableringsplan.
  • Är nyanländ och har fyllt 20 år samt deltar i etableringsprogrammet eller någon gång de under senaste 12 månaderna varit anvisad till samma program.

Extratjänster inom Uppsala kommun kan till exempel vara:

  • extraresurs inom förskola och skola
  • extraresurs inom administration eller parkförvaltning.

Extratjänster i skolan

Uppsala kommun följer skollagens regler om när utdrag ur belastningsregistret ska inhämtas för personer som ska arbeta med barn. Reglerna bygger på en sammanvägning av två viktiga skyddsintressen – å ena sidan intresset av att minska riskerna för övergrepp mot barn och å andra sidan skyddet för den personliga integriteten. Utdrag ur belastningsregistret ska inhämtas innan överenskommelse om extratjänst görs. Arbetsmarknadsförvaltningen begär in utdraget och säkrar att det är utan anteckning.

Uppgifterna i belastningsregisterutdraget visar om en person är dömd för brott i Sverige eller inom EU, det vill säga dömd av en svensk domstol eller av en domstol i ett annat EU-land.

Oavsett härkomst eller bakgrund kan den sökande ha begått brott utomlands utan att detta framgår av registerutdraget. Inhämtande av registerutdrag får bara ske med stöd av lag. Lagstöd finns inte för inhämtande av utdrag från länder utanför EU.

Det är viktigt att komma ihåg att registerutdraget bara är en del av bedömningsunderlaget för om en person är lämplig för arbetet. Även om en person saknar anteckningar om brott ska man vara lika noggrann i den övriga kontrollen av personens lämplighet för arbetet, till exempel när det gäller referenser.