Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Du som bor hemma och behöver hjälp i det dagliga livet kan ansöka om hemtjänst. För att få hemtjänst ska du göra en ansökan. En biståndshandläggare utreder dina behov och beslutar om du har rätt till hemtjänst och i så fall vad du kan få hjälp med.

 2. Vad du kan få hjälp med

  Hemtjänsten kan hjälpa dig med servicetjänster som till exempel

  • inköp och ärenden
  • tvätt
  • städning
  • hemkörning av matlåda
  • social aktivitet som samvaro eller promenad. 

  Du kan också få hjälp med personlig omvårdnad som till exempel

  • hjälp med på- och avklädning
  • tillsyn
  • hjälp med toalettbesök
  • dusch och annan hygien.

  Bland utförarna av hemtjänst finns de som endast utför servicetjänster och de som utför både servicetjänster och hemsjukvård. 

  Hemsjukvård

  Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem. Det kan vara till exempel hjälp med dina mediciner, omläggning av sår, hjälpmedel eller rehabilitering.

  Hemsjukvård utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. De kan även ge hemtjänsten instruktioner i att utföra vissa sjukvårdsuppgifter.

  Om du har behov av hemsjukvård är den ofta integrerad med hemtjänsten.

  Hemsjukvård.

  Trygghetslarm och trygghetsjour

  Du som har trygghetslarm och behöver nå personal vid ett akut behov kan kontakta Trygghetsjouren. De bevakar alla trygghetslarm och skickar personal om du larmar eller ringer.

  Trygghetsjouren telefon: 018-727 51 70

  Om du blir akut sjuk - ring alltid SOS Alarm, telefon: 112

  Så fungerar trygghetslarm.

  Trygghetslarm och trygghetsjouren på vardochomsorg.uppsala.se.

 3. Vad hemtjänst kostar

  Gör en preliminär beräkning av din avgift för hemtjänst 

  Så beräknas din avgift

  Hur mycket du ska betala för hemtjänsten beror på:

  • din inkomst
  • din hyra
  • ett minimibelopp
  • antalet timmar som du får hjälp av hemtjänsten

  Minimibelopp

  Minibeloppet ska täcka dina normala levnadskostnader för till exempel livsmedel, kläder och sjukvård. Det är bestämt enligt lagen och följer prisbasbeloppet som regeringen beslutar om varje år. När vi beräknar din avgift för omvårdnad räknar vi först bort din hyra och minimibeloppet. För 2024 är minimibeloppet:

  • 7 062 kronor per månad för dig som är ensamstående och över 65 år
  • 5 762 kronor per månad om du lever tillsammans med en partner och är över 65 år.

  Är du under 65 år är minimibeloppet något högre. Det blir också högre om du har barn under 19 år eller gymnasieelever upp till 21 år som bor hemma. Hur mycket högre det blir beror på barnets ålder. 

  För ett gift par räknas inkomster och utgifter ihop vilket ger samma avgiftsutrymme för båda.

  Exempel på hur utrymmet beräknas för Ester som är ensamstående över 65 år

  Inkomster och utgifter per månad Belopp
  Inkomst efter skatt   12 600 kr
  Inkomst av kapital   150 kr
  Bostadstillägg    1 000 kr
  Hyra - 6 500 kr
  Minimibelopp - 7 062 kr
  Esters avgiftsutrymme  = 188 kr

  Enligt exemplet i tabellen blir avgiftsutrymmet för Ester 188 kronor. Det betyder att det är den högsta avgift hon kan få betala för sin hemtjänst.

  En timme hemtjänst kostar 427 kronor. Om Ester får hemtjänst 10 timmar per kalendermånad blir kostnaden 4 270 kronor per månad. Men hon behöver bara betala 188 kronor eftersom det är hennes avgiftsutrymme.

  Men för detta krävs att en inkomstblankett är inlämnad och en individuell beräkning kan göras annars blir kostnaden enligt maxtaxan 2 574 kr per månad.

  Maxtaxa är den högsta avgiften

  Maxtaxan är 2 574 kronor per kalendermånad från 1 januari 2024. Det betyder att du aldrig behöver betala mer än 2 574 kronor i omvårdnadsavgift, oavsett vilken inkomst du har eller hur många timmars hemtjänst eller annan omvårdnad du får under en kalendermånad.

  Har du enbart kommunal hemsjukvård är avgiften 450 kronor per kalendermånad oavsett antal besök. För dig som är 85 år eller äldre är kommunal hemsjukvård avgiftsfritt. 

  Ska du betala för både vård- och omsorg samt för kommunal hemsjukvård är maxtaxan totalt 2 574 kronor. Du betalar aldrig mer än den kommunala maxtaxan oavsett antal timmar inom hemtjänst och antal besök av den kommunala hemsjukvården.

  Vård- och omsorgsavgifter i Uppsala kommun 2024

  Andra kostnader inom hemtjänst

  Matdistribution: 67 kronor per matportion

  Trygghetslarm: 257 kronor per månad

  Anmäl din inkomst

  När du får beslutet om hemtjänst får du också en blankett för inkomstanmälan. Till den ska du bifoga din senaste inkomstdeklaration, sida 3.  Blanketten måste du fylla i och skicka tillbaka till oss för att vi ska kunna beräkna din avgift. Du kan också lämna en inkomstanmälan via webben.
  Lämna inkomstanmälan

  Till dess vi får din inkomstanmälan betalar du maxtaxan 2 574 kronor. Vi gör en ny beräkning av avgiften den månad vi tar emot din inkomstanmälan.

  Om dina inkomster eller utgifter ändras ska du göra en ny inkomstanmälan. 

  Betala via autogiro

  Autogiro innebär att pengarna dras från ditt konto automatiskt. Det är ett enkelt sätt att betala dina räkningar. Du får en avi där det står hur mycket du ska betala och vilken dag banken gör betalningen. Du behöver bara se till att du har tillräckligt med pengar på ditt konto.

  Ansök om autogirobetalning till Uppsala kommun

 4. Val av utförare för din hemtjänst

  Du som har beslut om hemtjänst kan själv välja vem som ska utföra den.

  Om du inte kan eller vill välja finns det ett så kallat ”ickevals-alternativ”. 

  Om du är i omedelbart behov av hjälp kan du få en tillfällig utförare fram till att du har gjort ditt val. Det gäller till dess att ditt eget val hinner träda i kraft.

  Seniorguide Uppsala kan också ge dig mer information om utförare och vägleda dig i ditt val.

  Om hävningen av avtalet med Attendo hemvård

 5. Godkända utförare

  Tjänsteutbud

  Servicetjänster: Inköp och ärenden, tvätt, städning, social aktivitet som samvaro eller promenad, hemkörning av matlåda. När den enskilde är beviljad matleverans ska utföraren leverera kyld mat till hemmet av matleverantör.

  Personal och kompetens

  Antal anställda i Uppsala: 2
  Omräknat till heltid: 1,5
  Totalt i hela organisationen: 55
  Personalens utbildning: Sjuksköterska, undersköterska, vårdbiträde
  Specialkompetens/inriktning: Serviceinsatser och social samvaro inom alla samhällsgrupper. Förespråkar det sociala livet för att bryta isolering och ensamhet.
  Språkkompetens: Förutom svenska talar våra medarbetare engelska, arabiska, somaliska, tigrinja, dari, kurdiska, kroatiska, turkiska. Om det finns behov av andra språkgrupper ordnar vi det.

  Verksamhetens mål och speciella inriktningar

  Vi har speciellt inriktat oss på att du som kund inte ska behöva möta flertal olika personer som utför dina insatser. Du som kund ska alltid känna dig trygg och känna tillit till den person som utför en insats hos dig. Våra medarbetare har stor respekt för att vi arbetar i ditt hem. Du bestämmer när och hur arbetet ska utföras medan vi ansvarar för kvalitet, flexibilitet och tillgänglighet.

  Så här arbetar vi med att nå äldrenämndens värdegrund

  (trygghet, inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande)

  Viktiga punkter är: trygghet, respekt, inflytande, oberoende, tillgänglighet och bemötande

  Vi har alltid introduktion av nyanställda och då ingår även att vi går igenom Uppsala kommuns äldrenämnds värdegrund och värdighetsgarantier.

  Hos oss får du alltid en kontaktperson som ansvarar för din hjälp i hemmet och som du alltid kan vända dig till. Du kommer ha ett fåtal personer som utför insatserna i ditt hem eller inom social samvaro. Vid vårt första besök hos dig går vi igenom ditt biståndsbeslut. Utifrån det skriver vi tillsammans en genomförandeplan som beskriver hur du vill ha dina insatser utförda. Det är du som kund som avgör hur insatserna ska utföras. Vi finns för dig.

  Kvalitetsarbete

  Din genomförandeplan utvärderas och följs alltid upp kontinuerligt. Synpunkter och klagomål dokumenteras, utreds och åtgärdas. För oss är det viktigt att du känner dig nöjd och tillfreds med den hjälp du får. Därför är det viktig att ha en dialog kring insatserna så att vi kan möta upp dina önskemål och tankar. Utvärderingar av insatserna görs regelbundet.

  Synpunkter och klagomål

  Du kan alltid lämna dina synpunkter eller klagomål till din kontaktperson eller till din verksamhetschef.

  Khadra Ismail, 070-734 23 31info@faham.se

  Tilläggstjänster

  (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden helt betalar själv för)

  Hushållsnära tjänster: fixartjänster i hemmet som exempelvis städ, fönsterputs och övrigt du kan behöva hjälp med.

  Kontakt

  Kontaktperson och verksamhetsansvarig: 
  Nimo Mohamed Mohamud, 073-628 54 45
  Telefon: 026-420 15 00 (växel)
  E-post: info@faham.se
  Postadress: Norra Fiskargatan 11, 803 10 Gävle
  Besöksadress: Bangårdsgatan 13, 753 20 Uppsala
  Webbplats:  faham.se

   

  Tjänsteutbud

  Servicetjänster: Inköp och ärenden, tvätt, städning, hemkörning av matlåda samt social aktivitet som samvaro eller promenad.

  Personlig omvårdnad: (inklusive hemsjukvård dagtid och hjälp vid larm)
  Hjälp med på- och avklädning, tillsyn, toalettbesök, dusch och annan hygien.

  Personal och kompetens

  Antal anställda i Uppsala: 230
  Omräknat till heltid: 180
  Personalens utbildning: Undersköterska, vårdbiträde, distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast
  Specialkompetens/inriktning: Silviasystrar, instruktör i psykisk hälsa, värdegrundsledare, sjuksköterska med speciell utbildningen i palliativ vård, första hjälpare i psykisk hälsa, diabetesvård, dietist
  Språkkompetens: Bred språkkompetens

  Verksamhetens mål och speciella inriktningar

  Forenede Care är ett familjeföretag som värdesätter kvalité och kompetens.

  Forenede Cares hemvård består av fem enheter. På varje enhet finns ett team bestående av distriktssköterska/sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, undersköterska, vårdbiträde samt enhets- och verksamhetschef. Varje team arbetar kundnära, vi finns där kunden finns, både inne i centrum och ute på landsbygden och varje team har kunden i fokus.

  Inom verksamheterna finns dessutom extra engagemang kring demensvård, psykisk hälsa, palliativ vård, näringslära och individanpassad kost, arbete utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt samt omvårdnadsomfattad och hälsobefrämjande vård.

  Så här arbetar vi med att nå äldrenämndens värdegrund

  (trygghet, inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande)

  För att uppnå äldrenämndens värdegrund arbetar Forenede Care med att skapa trygghet och kontinuitet och för att du ska känna inflytande över din vård. Vi använder oss av fast omsorgskontakt och det är en person i arbetsgruppen som du ska kunna känna ett extra förtroende för och som kan skapa det lilla extra för just dig.

  Tillsammans med fast omsorgskontakt upprättas en genomförandeplan där du kan beskriva hur du önskar få din hjälp utförd utifrån ditt biståndsbeslut.
  För att du ska känna oberoende arbetar vi personcentrerat och ger det stöd och den hjälp som du behöver för att så långt som möjligt ska kunna bibehålla dina förmågor och vara delaktig i din vardag. Vi är uppmärksamma, lyhörda och utgår från dig och dina behov.

  Kvalitetsarbete

  Forenede Care är familjeföretaget som sätter extra stort värde i att personal och medarbetare omfamnar begrepp som omtanke, vänlighet och service. Vi skapar förutsättningar för att din delaktighet och ditt inflytande ska vara hörnstenen i vårt arbete.

  Vi arbetar systematiskt med kvalitet och jobbar kring rutiner och riktlinjer för att skapa grunden för ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är delaktiga. Vi lägger stor vikt kring både arbetet med kundnöjdhet enligt Socialstyrelsens brukarundersökning ”Vad tycker äldre om äldre” och en trivsam arbetsplats för företagets anställda. Detta blir utgångspunkten för vårt kontinuerliga kvalitets- och utvecklingsarbete.

  Forenede Care arbetar också för en hållbar miljö.

  Synpunkter och klagomål

  Dina synpunkter är värdefulla för vårt fortsatta kvalitetsarbete. Du som kund eller närstående är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor, synpunkter och klagomål. Du kan lämna synpunkter via din fasta omsorgskontakt eller direkt till chefen på din enhet.

  Kontakt

  Kontaktperson och verksamhetsansvarig: 
  Madelene Björck, 073-973 57 18
  Telefon: 018-478 82 42
  E-post: info@forenadecare.com
  Postadress: Södra Långåsvägen 2, Björklinge
  Besöksadress: Södra Långåsvägen 2, Björklinge
  Webbplats:  forenadecare.com

  Tjänsteutbud

  Servicetjänster: Inköp och ärenden, tvätt, städning, social aktivitet som samvaro eller promenad, hemkörning av matlåda. När den enskilde är beviljad hjälp att värma, servera eller tillaga måltider ska utföraren kontinuerligt vara observant på den enskildes mående och hälsotillstånd.

  Personlig omvårdnad: Hjälp med på- och avklädning, förflyttningar, tillsyn, toalettbesök, dusch och annan hygien. 

  Hemsjukvård: Delegerad hälso- och sjukvård, inklusive hemsjukvård och hjälp vid larm.

  Personal och kompetens

  Antal anställda: 80 inklusive timvikarier.
  Kompetens: Distriktssköterska, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut och vårdbiträden som utför service.
  Specialkompetens: Diabetesvård, palliativ vård, instruktör psykisk ohälsa.
  Språk: Engelska, persiska, arabiska, kurdiska och finska.

  Verksamhetens mål och speciella inriktningar

  Svensk Kvalitetsvård är Uppsalas lilla familjeägda företaget som drivs av tre goa kolleger som brinner för samma sak, äldrevården. Vill du ha nära kontakt till alla oavsett yrkestitel samtidigt som du känner att vård sker på dina villkor utifrån biståndsbeslut har du hittat det lilla företaget med det stora hjärtat. Tillsammans arbetar vi för att ge dig den bästa vården och göra skillnad på riktigt.

  Vill du vara en del av det genuina engagemanget, erfarenheten och kompetensen som vårt team har, är du varmt välkommen till oss. Vårt hemvårdsteam består av: undersköterskor/vårdbiträden, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, driftledare, enhetschefer, verksamhetschef. Vår styrka är att vi utgår ifrån samma enhet vilket är en bra förutsättning för att ge dig den bästa vården byggd på nära samarbete.

  Så här arbetar vi med att nå äldrenämndens värdegrund

  Varje människa är unik och har olika behov. Målet är att ge dig den bästa vård och omsorg utifrån din förmåga, vilja och behov. Därför kännetecknas vårt arbetssätt av helhetssyn, hög personalkontinuitet, tillgänglighet och bra bemötande.

  Äldrenämndens värdegrund präglar vårt arbete på följande sätt:

  • Vi har dig i fokus och du kan påverka hur och när insatserna ska utföras.
  • Vi strävar efter hög personalkontinuiteten.
  • Vi erbjuder dig fast vårdkontakt.
  • Vi har både hälsofrämjande och rehabiliterande förhållningssätt som innebär att dina funktioner och resurser tas tillvara utifrån din förmåga och önskemål.

  Kvalitetsarbete

  Vårt kvalitetsarbete börjar med vårt första möte där du har möjlighet att framföra dina behov och önskemål. Vi går igenom alla dina insatser och du kan påverka hur och när de ska utföras. Det vi kommer överens om skriver vi ner i en genomförandeplan. Vi följer upp arbetet kontinuerligt så att målet och dina förväntningar uppfylls. Vi arbetar utifrån Uppsala kommuns värdegrund med fokus på allas lika värde. Det innebär att alla ska bemötas med respekt och värme oavsett religion eller etnisk bakgrund.

  Synpunkter och klagomål

  Dina synpunkter och klagomål välkomnas och tas tillvara i kvalitetsarbetet. Kontakta verksamhetschefen på telefon 018-410 40 30 eller din kontaktman.

  Kontakt

  Kontaktperson och verksamhetsansvarig: 
  Danijela Cvetkovic
  Telefon: 018-410 40 30 (08.00-17.00)
  E-post: danijela@svenskkvalitetsvard.se
  Postadress: Möllersvärdsgatan 12, 754 50 Uppsala
  Besöksadress: Möllersvärdsgatan 12, 754 50 Uppsala
  Webbplats:  svenskkvalitetsvard.se

  Tjänsteutbud

  Servicetjänster: Inköp och ärenden, tvätt, städning, social aktivitet som samvaro eller promenad, hemkörning av matlåda. När den enskilde är beviljad matleverans ska utföraren leverera kyld mat till hemmet av matleverantör.

  Personlig omvårdnad: Delegerad (inklusive hemsjukvård och hjälp vid larm)
  Hjälp med på- och avklädning, tillsyn, toalettbesök, dusch och annan hygien. När den enskilde är beviljad hjälp att värma, servera eller laga mat ska utföraren kontinuerligt vara observant på den enskildes mående och hälsotillstånd.

  Personal och kompetens

  Antal anställda: 1 080
  Omräknat till heltid: 502
  Personalens utbildning: Hos oss möter du främst undersköterskor och vårdbiträden med lång erfarenhet. På alla våra enheter finns distriktssköterskor/sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnaster, några med vidareutbildning inom sina yrkesområden. När vi nyanställer är kravet minst undersköterska.
  Specialkompetens/inriktning: Ett antal av våra undersköterskor har specialkompetens inom demensvård, några är Silvia-systrar. Vi har även tillgång till äldrepedagog och dietist. Ibland behövs kunskap inom socialpsykiatri eller beroendefrågor, där vi samarbetar med kollegor inom vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen. 
  Språkkompetens: Genom vår bredd har vi medarbetare med olika kulturell och språklig bakgrund, som en valmöjlighet och trygghet för dem vi hjälper.

  Verksamhetens mål och speciella inriktningar

  Uppsala kommun Hemvård arbetar med allt från förebyggande insatser till avancerad vård och omsorg i hemmet. Vi utför hemtjänst och hemsjukvård dygnet runt, årets alla dagar.

  För att kunna erbjuda dig en bra insats arbetar vi i team. I teamet ingår kontaktman, omvårdnadspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Teamet arbetar med målet att du ska kunna klara så mycket som möjligt på egen hand, så länge som möjligt.

  Mycket av arbetet är förebyggande, exempelvis att ge tips och träning för att förebygga fall. Vi arbetar utifrån ett genuint intresse för människor och ditt välmående.

  Så här arbetar vi med att nå äldrenämndens värdegrund

  (trygghet, inflytande, tillgänglighet, oberoende, respekt och bemötande)

  Äldrenämndens värdegrund följer den nationella värdegrunden som sedan januari 2011 ingår i Socialtjänstlagen. Den tydliggör de etiska värden och normer som ska ligga till grund för arbetet inom äldreomsorgen. Syftet är att du som äldre ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Det handlar bland annat om rätten till privatliv, kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och anpassning av vården till dig som individ.

  När du anlitar oss skriver vi en genomförandeplan och en arbetsplan tillsammans med dig. Där beskriver vi när och hur du vill att våra uppgifter ska utföras. Arbetsplanen är mer detaljerad och du förvarar den hemma hos dig. Flexibilitet är viktigt och båda planerna skrivs om när du själv vill förändra något eller när det behövs utifrån dina behov. Du får också en kontaktman, en person i arbetsteamet som har ett helhetsansvar för vårt arbete hos dig och som tar tillvara dina synpunkter. Kontaktmannen är den person du känner lite mer och som kan hjälpa dig med det lilla extra.

  Med jämna mellanrum gör vi även kundundersökningar för att ta tillvara synpunkter och behålla våra höga nöjdkund-värden.

  Kvalitetsarbete

  Vi var först i Sverige med att kvalitetscertifiera hela vår äldreomsorg enligt ISO 9001. Det skedde redan år 2007. Det innebär att vi har rutiner och riktlinjer som ger förutsättningar för en god och säker vård och omsorg, och att vi regelbundet granskas genom interna och externa revisioner. Vi arbetar ständigt med kvalitets- och utvecklingsfrågor för att du ska kunna känna dig trygg och för att vi ska kunna erbjuda god vård med en stabil ekonomi som grund.

  Synpunkter och klagomål

  Du är välkommen att vända dig till din kontaktman eller verksamhetschefen på den enhet som ger dig stöd.

  Du kan också använda den blankett för synpunkter som vi lämnat till dig när vi börjat ett uppdrag hos dig. Den är förfrankerad, du behöver inget porto.

  Du kan även kontakta oss via telefon 018-727 65 00, eller skicka e-post till oss på seniorguide@uppsala.se.

  Kontakt

  Kontaktperson: Seniorguide, 018-727 65 00seniorguide@uppsala.se
  Verksamhetsansvarig: Paulina Karlsson, 018-727 43 39
  Telefon: 018-727 65 00 (9.00-15.00, lunchstängt 12.00-13.00)
  E-post: seniorguide@uppsala.se
  Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala
  Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
  Webbplats: uppsala.se/senior, vardochomsorg.uppsala.se

  Utförarkatalogen: Val inom hemtjänst och hemsjukvård, godkända utförare i Uppsala kommun (PDF, 209 KB)

 6. Ansök om hemtjänst

  Du kan söka hemtjänst genom att fylla i en blankett som du skickar till kommunen. Du kan också ansöka genom att boka möte med en biståndshandläggare.

  Ansök om hemtjänst och annan äldreomsorg

 7. Beslut och överklagan

  Om du får ett avslag på din ansökan ska det tydligt stå varför du fick ett avslag. Du kan överklaga ett beslut du inte är nöjd med.

  Om beslut och hur du kan överklaga.

 8. Uppföljning och rättigheter

  Uppföljning av din hemtjänst

  Biståndshandläggaren följer upp din hemtjänst regelbundet. Kommunen vill vara säker på att du får den hjälp du behöver och att du är nöjd med kvaliteten på tjänsterna.

  Uppföljningen sker tillsammans med dig, antingen genom hembesök eller per telefon. Om du vill kan även dina anhöriga eller andra närstående vara med vid uppföljningen.

  Värdighetsgarantier för dig över 65 år

  I Uppsala finns det värdighetsgarantier inom kommunens äldreomsorg. Utöver de kvalitetskrav som ställs på alla utförare lyfter de lokala värdighetsgarantierna fram några områden som vi följer upp extra noga.

  Värdighetsgarantierna innebär att du har rätt att

  • få veta vilken personal som ska utföra tjänsterna i ditt hem
  • bli kontaktad i förväg om någon annan personal än den förväntade ska komma
  • bli kontaktad om personalen blir försenad
  • påverka tidpunkten för promenad eller annan utevistelse, om sådan ingår i hemtjänsten
  • få inskrivet i din genomförandeplan hur och när utevistelsen ska ske
  • få en årlig läkemedelsgenomgång, om du får hjälp av hemsjukvården med läkemedel.

  Värdighetsgarantierna gäller dig över 65 år. Kommunen följer tillsammans med dig upp att garantierna blir uppfyllda.

  Du som är under 65 år har samma rättigheter och får lika bra hemtjänst som personer över 65 år. Skillnaden är att du inte omfattas av värdighetsgarantierna som har sitt ursprung i den nationella värdegrunden för äldreomsorgen.

 9. Om du inte är nöjd

  Din utförare av hemtjänsten ska informera dig om vem du kan vända dig till om du inte är nöjd eller inte tycker att värdighetsgarantierna uppfylls. Du kan lämna synpunkter och förbättringsförslag skriftligt eller muntligt. Om du inte tycker att det blir någon förbättring kan du kontakta din biståndshandläggare.

  Lämna synpunkter och förbättringsförslag.

  Du har alltid rätt att byta utförare av din hemtjänst. Kontakta din biståndshandläggare om du vill byta.

 10. Kontakt

  Kontakta kommunens biståndshandläggare

  Biståndshandläggning funktionsnedsättning
  Uppsala kommun
  Vård- och omsorgsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Telefon: 018–727 06 80
  Telefontider: måndag, onsdag, torsdag och fredag 9.00–11.30. Tisdag 13–15.30.
  E-post: omsorg@uppsala.se
  Besöksadress: Stadshuset, Stadshusgatan 2
  Vi tar bara emot bokade besök.

  Biståndshandläggning äldreomsorg
  Uppsala kommun
  Vård- och omsorgsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Telefon: 018–727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
  E-post: seniorguide@uppsala.se
  Besöksadress: Stadshuset, Stadshusgatan 2
  Vi tar endast emot bokade besök.

  Du som skickar post till oss: kom ihåg att märka ditt kuvert med Biståndshandläggning funktionsnedsättning eller Biståndshandläggning äldreomsorg.

Nyheter om äldreomsorg och senior

 • Problem med telefonin

  Uppdatering 26 december 5.30: problemen är nu lösta och det går att ringa som vanligt igen.

 • Nu införs rollen servicebiträde i vård- och omsorgsförvaltningen

  Äldrenämnden har beslutat att en helt ny roll införs inom vård- och omsorgsförvaltningen. Titeln blir servicebiträde och ingen specifik vårdutbildning krävs. Beslutet underlättar rekrytering av nya medarbetare. Den nya rollen frigör dessutom tid för framför allt undersköterskor, som därmed kan ägna sig åt mer kvalificerad vård och omsorg.

 • Vi presenterar behovet av seniorboenden för fastighetsbranschen

  Nu bjuder Uppsala kommun in till en presentation med efterföljande samtal för att uppmärksamma byggherrar och fastighetsutvecklare på behovet av seniorboenden.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Seniorerbjudande på Uppsalas restauranger

  Utbudet av restauranger i Uppsala är stort och på vissa har du som senior rabatt.

 • Bli en av oss

  Sveriges viktigaste jobb - kommunal primärvård

 • Bostadsenkät - framtidens seniorer

Så arbetar vi med äldreomsorg och senior

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.