Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

4. Gott företagsklimat

Mål/utvecklingsområde 4: I Uppsala ska det finnas ett gott företagsklimat

Företagsklimatet i kommunen är hela den omgivning som på olika sätt påverkar företagens utveckling och påverkas av en mängd aktörer på lokal, nationell och internationell nivå liksom företagens egen påverkan på sin omgivning.

Uppsala kommun har en viktig roll som motor i arbetet med att skapa förutsättningar för ett bättre företagsklimat i samverkan med näringslivet, organisationer och offentliga aktörer. Det är viktigt att arbeta med att öka kunskap och insikt i entreprenörskap för att främja en god attityd till företagande.

I alla utbildningsmiljöer är det viktigt att synliggöra möjligheten att starta företag och även öka kontaktytorna med det lokala näringslivet. Att lyfta fram företagare, både kvinnor, män och unga, som förebilder och bidra till aktiviteter och mötesplatser där företagare får synas och nätverka med varandra och med människor från universiteten, offentliga aktörer och andra organisationer bidrar till en ökad förståelse och skapar en kreativ miljö.

Åtgärder

4.1 Skapa och bidra till samarbetsforum, mötesplatser, nätverk och annat som ökar dialogen och lyfterfram företagare och företagande i Uppsala.

Exempel på vad vi har gjort:

4.2 Utveckla kunskapen och insikten i småföretagens villkor och förutsättningar för att främja utveckling och företagsklimatet. 

Exempel på vad vi har gjort:

  • Vi genomför en ny utbildning i företagandets villkor för 500 tjänstepersoner och 100 förtroendevalda inom Uppsala kommun.

4.3 Myndighetsutövning som resulterar i negativt beslut för näringsidkare alltid ska kommuniceras muntligen till den berörda näringsidkaren innan skriftligt beslut meddelas.

Indikatorer

  • Företagarnas sammanfattade omdöme av företagsklimatet i kommunen samt fråga om dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare i Svenskt näringslivs enkät.
  • Fråga om du någonsin tänkt flytta företaget från kommunen i Svenskt näringslivs enkät.
  • Företagens uppfattning om kommunens service vid negativt besked enligt NKI mätningen.

Handlingsplan för näringslivsprogrammet

Handlingsplan för Uppsala kommuns näringslivsprogram 2021–2023 beskriver de åtgärder som ska vidtas av kommunen för mål/utvecklingsområdena i näringslivsprogrammet. Samtliga områden kräver samverkan inom och utom kommunkoncernen, men fokus i handlingsplanen ligger på det interna arbetet och kommunens roll.

Åtgärderna i kommunens handlingsplan leder till aktiviteter i samtliga nämnder, där nämnden och sedan förvaltningarna har möjlighet att sätta ytterligare mätbara mål.

Läs handlingsplanen i sin helhet

Läs näringslivsprogrammet i sin helhet