Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Näringslivsprogrammet

Uppsala kommuns näringslivspolitiska mål är att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen för att kunna möta dess befolkningsökning. Kommunen planerar för en befolkning på upp till 380 000 invånare år 2050, vilket förutsätter cirka 2 000 nya jobb per år.

Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument. Programmet sätter ramarna för och prioriterar inom kommunens arbete med näringslivsutveckling. Det lägger också grunden för kommunens samverkan med externa parter genom att skapa en målbild för vad det innebär att ha ett hållbart och jämställt näringsliv med ett gott företagsklimat.

Utgångspunkter & prioriterade mål

I arbetet med utvecklandet av ett hållbart näringsliv fokuserar kommunens näringslivsprogram på:

  • Tillväxt i befintliga företag.
  • Fler företag etablerar sig.
  • Nya företag startas.

Dessa fokusområden ger i sin tur sju prioriterade mål.  

Kommunens medarbetare har genom sitt bemötande och arbetssätt en viktig roll i hur Uppsala kommun uppfattas av näringslivet. Myndighetsutövning, tillhandahållande av service, infrastruktur och tjänster ska kännetecknas av hög kvalitet och effektivitet.

En god dialog och tydlig information ska finnas om enskilda ärenden och kring regelverket i stort.

Satsning på digitalisering och ny teknik ger nya möjligheter till utveckling.

God samverkan med andra aktörer som är viktiga för näringslivet ska fortsätta.

Efterfrågan på mark och lokaler överstiger utbudet i Uppsala kommun och är ett av de största tillväxthindren för företagen. För att åstadkomma en balans mellan utbud och efterfrågan krävs ett långsiktigt arbete som ger förutsägbarhet för så väl växande företag som investerare på den kommersiella fastighetsmarknaden.

På kort sikt måste mer byggbar mark tillgängliggöras för olika verksamhetsändamål och i hela kommunen.

På lång sikt måste kommunens planer vara tydliga gällande var verksamheter, service och bostäder ska lokaliseras så näringslivet kan planera för framtiden.

En god dialog måste finnas med befintliga fastighetsägare samtidigt som nya investerare attraheras.

En viktig förutsättning för företagens tillväxt är möjligheten att rekrytera rätt kompetenser och få personalen att stanna och utvecklas. Brist på arbetskraft finns inom både kunskapsintensiva yrken och inom jobb som kräver yrkesutbildning vilket visar på att insatser behövs på alla utbildningsnivåer.

Samverkan mellan näringslivet, universiteten och skolan, vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar, är avgörande för att säkerställa en väl fungerande och långsiktig kompetensförsörjning.

Särskilt fokus ska vara på en jämställd arbetsmarknad. Potentialen med en ökad invandring och en väl fungerande integration ska tillvaratas för att öka tillgången till kompetens.

Fortsatt högt byggande med 3 000 bostäder om året samt satsningar för ökad arbetspendling och underlättande av etablering av internationell arbetskraft bör prioriteras.

Företagsklimatet i kommunen är hela den omgivning som på olika sätt påverkar företagens utveckling och påverkas av en mängd aktörer på lokal, nationell och internationell nivå liksom företagens egen påverkan på sin omgivning.

Uppsala kommun har en viktig roll som motor i arbetet med att skapa förutsättningar för ett bättre företagsklimat i samverkan med näringslivet, organisationer och offentliga aktörer. Det är viktigt att arbeta med att öka kunskap och insikt i entreprenörskap för att främja en god attityd till företagande.

I alla utbildningsmiljöer är det viktigt att synliggöra möjligheten att starta företag och även öka kontaktytorna med det lokala näringslivet.

Att lyfta fram företagare, både kvinnor, män och unga, som förebilder och bidra till aktiviteter och mötesplatser där företagare får synas och nätverka med varandra och med människor från akademi, det offentliga och andra organisationer bidrar till en ökad förståelse och skapar en kreativ miljö.

Flera branscher i Uppsala befinner sig i en kontext av global konkurrens om kompetens, kapital och företag. Genom att paketera Uppsalas erbjudande för olika målgrupper skapas en tydlighet av Uppsala som plats.

Kommunen har tillsammans med ett flertal aktörer utvecklat ett platsvarumärke som nu ska implementeras så att alla kan dra nytta av det, oavsett bransch eller verksamhetsområde.

Näringslivet bidrar på flera olika sätt till att kommunen är attraktiv genom både verksamheter och av att vara ambassadörer.

Uppsala har en lång tradition av att vara både en plats för affärer och en kunskapsstad. Uppsalas tillväxt är god i de befolkningsdrivna branscherna bygg, handel och service. Ökade insatser krävs för att skapa förutsättningar för liknande tillväxt i de kunskapsintensiva branscherna. Det finns förutsättningar att hitta kopplingar mellan kommunens starka forsknings- och kunskapsområden: life science, tech/ICT, cleantech och avancerade material.

Det starka innovationsstödsystemet ska stödja entreprenörer att lyckas med sina idéer och bidra till tillväxten. En vidareutveckling av arbetet med innovationer i offentlig verksamhet bidrar till utvecklingen av näringslivet och av kommunens verksamhet vilket kommer invånarna till nytta på olika sätt.

Digitaliseringen ger möjligheter och utmanar befintliga strukturer, där Uppsalas näringsliv har möjligheter att bidra till, och dra nytta av, en positiv utveckling.

Inom de kunskapsintensiva branscherna är internationaliseringen stor och exportfrämjande åtgärder bör vidareutvecklas.

Inom klimatdriven affärsutveckling har Uppsala goda förutsättningar att öka företagande och export i samverkan med universiteten. Här kan även Klimatprotokollet, ett samverkansprojekt för företag och organisationer i Uppsala, bidra på ett positivt sätt.

De företagsfrämjande organisationerna spelar en viktig roll för människor som ska starta nya företag genom att de ger råd och stöd i företagets uppstartsfas och under den första tiden. I Uppsala finns en bredd av aktörer som samverkar och kompletterar varandra.

Kommunen ska främja utveckling, paketering och samordning av de erbjudande som finns samt uppmuntra nya initiativ med företagarnas behov i centrum. Särskilt fokus ska läggas på att främja kvinnligt företagande.

Läs näringslivsprogrammet i sin helhet (PDF, 373 KB)

Handlingsplan för näringslivsutveckling

Till näringslivsprogrammet hör en handlingsplan för näringslivsutveckling. Planen beskriver de åtgärder som ska vidtas av Uppsala kommun för att jobba med insatsområdena i näringslivsprogrammet. Samtliga insatsområden kräver samverkan inom och utom kommunkoncernen, men fokus i handlingsplanen ligger på det interna arbetet och kommunens roll.

Åtgärderna i kommunens handlingsplan leder till aktiviteter i samtliga nämnder, där nämnden och sedan förvaltningarna har möjlighet att sätta ytterligare mätbara mål.

Läs handlingsplanen i sin helhet