Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

3. Ökad kompetens på arbetsmarknaden

Mål/utvecklingsområde 3: Uppsala kommun ska bidra till att öka tillgången till kompetens på arbetsmarknaden.

En viktig förutsättning för företagens tillväxt är möjligheten att rekrytera rätt kompetenser och få personalen att stanna och utvecklas. Brist på arbetskraft finns både inom kunskapsintensiva yrken och inom jobb som kräver yrkesutbildning, vilket visar på att insatser behövs på alla utbildningsnivåer.

Samverkan mellan näringslivet, universiteten, skolan, vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar är avgörande för att säkerställa en väl fungerande och långsiktig kompetensförsörjning. Särskilt fokus ska vara på en jämställd arbetsmarknad.

Potentialen med en ökad invandring och en väl fungerande integration ska tillvaratas för att öka tillgången till kompetens. Fortsatt högt byggande med 3000 bostäder om året samt satsningar för ökad arbetspendling och underlättande av etablering av internationell arbetskraft bör prioriteras.

Åtgärder

3.1 Öka kunskapen om kompetensbristen för att göra projekt och aktiviteter för bättre utbildningar och matchning.

3.2 Stärka samverkan och öka dialogen mellan kommunen, näringslivet och utbildningsanordnare (grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och universitet) för att möta kompetensbehoven.

Exempel på vad vi har gjort:

  • Under 2021 gör vi tematiska återkommande korta möten med relevanta samarbetspartner för att diskutera aktiviteter utifrån den nya handlingsplanen. Möjlighet att skicka in frågeställningar från organisationerna.
  • I april 2021 möte med samverkanspartner, fokus ökad kompetens, få fler studenter stanna i Uppsala, stärka samverkan kring kompetensfrågor.
  • Vi har börjat identifiera och analysera de behov av kompetens som marknaden har och kan ha i framtiden.

Indikatorer

  • Svenskt näringslivs enkätfråga om tillgång till medarbetare med relevant kompetens
  • Antal sysselsatta på dagarbetsmarknaden 20–64 år
  • Branscher och yrken med kompetensbrist(mäts på länsnivå)
Information

Handlingsplan för näringslivsprogrammet

Handlingsplan för Uppsala kommuns näringslivsprogram 2021–2023 beskriver de åtgärder som ska vidtas av kommunen för mål/utvecklingsområdena i näringslivsprogrammet. Samtliga områden kräver samverkan inom och utom kommunkoncernen, men fokus i handlingsplanen ligger på det interna arbetet och kommunens roll.

Åtgärderna i kommunens handlingsplan leder till aktiviteter i samtliga nämnder, där nämnden och sedan förvaltningarna har möjlighet att sätta ytterligare mätbara mål.

Läs handlingsplanen i sin helhet

Läs näringslivsprogrammet i sin helhet