Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

1. Företagens utveckling och tillväxt

Mål/utvecklingsområde 1 Uppsala kommun ska vara en part som bidrar till företagens utveckling och tillväxt.

Kommunens medarbetare har genom sitt bemötande och arbetssätt en viktig roll i hur Uppsala kommun uppfattas av näringslivet. Myndighetsutövning, tillhandahållande av service, infrastruktur och tjänster ska kännetecknas av hög kvalitet och effektivitet. En god dialog och tydlig information ska finnas om enskilda ärenden och kring regelverket i stort. Satsning på digitalisering och ny teknik ger nya möjligheter till utveckling. God samverkan med andra aktörer som är viktiga för att näringslivet ska fortsätta att utvecklas.

Åtgärder

1.1 Uppsala kommun ska ge en samordnad, rådgivande, rättssäker och effektiv företagsservice och ett gott bemötande i sina kontakter med näringslivet.

1.2 Bidra till utvecklingen av innovationer och digitala tjänster som förenklar för näringslivet utifrån företagens behov.

1.3 Information och kommunikation med näringslivet ska ske utifrån företagarnas behov och med en helhetssyn. 

Exempel på vad vi har gjort:

  • Vi har startat en företagsservicefunktion <+Underlag IA>   
  • Vi har inrättat ett företagsforum där företagsorgansiationer, politiker och tjänstepersoner på kommunledningsnivå möts fyra gånger per år.
  • Vi har påbörjat en utbildning i kommunikation, service och bemötande. Fram till april 2021 har cirka 200 personer från en rad olika förvaltningar deltagit. 

Indikatorer

  • Företagarnas uppfattning av kommunens service (NKI).
  • Totalresultat samt resultat för företag med 0–10 anställda.
  • Antal följare på sociala medier samt läsare av nyhetsbrev.
  • Svenskt näringslivs enkätfråga om tjänstemäns attityder till företagande samt om kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden.
Information

Handlingsplan för näringslivsprogrammet

Handlingsplan för Uppsala kommuns näringslivsprogram 2021–2023 beskriver de åtgärder som ska vidtas av kommunen för mål/utvecklingsområdena i näringslivsprogrammet. Samtliga områden kräver samverkan inom och utom kommunkoncernen, men fokus i handlingsplanen ligger på det interna arbetet och kommunens roll.

Åtgärderna i kommunens handlingsplan leder till aktiviteter i samtliga nämnder, där nämnden och sedan förvaltningarna har möjlighet att sätta ytterligare mätbara mål.

Läs handlingsplanen i sin helhet

Läs näringslivsprogrammet i sin helhet