Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

1. Företagens utveckling och tillväxt

Mål/utvecklingsområde 1 Uppsala kommun ska vara en part som bidrar till företagens utveckling och tillväxt.

Kommunens medarbetare har genom sitt bemötande och arbetssätt en viktig roll i hur Uppsala kommun uppfattas av näringslivet. Myndighetsutövning, tillhandahållande av service, infrastruktur och tjänster ska kännetecknas av hög kvalitet och effektivitet. En god dialog och tydlig information ska finnas om enskilda ärenden och kring regelverket i stort. Satsning på digitalisering och ny teknik ger nya möjligheter till utveckling. God samverkan med andra aktörer som är viktiga för att näringslivet ska fortsätta att utvecklas.

Åtgärder

1.1 Uppsala kommun ska ge en samordnad, rådgivande, rättssäker och effektiv företagsservice och ett gott bemötande i sina kontakter med näringslivet.

Exempel på vad vi har gjort:

 • För att förbättra kommunens service till företag, underlätta komplexa ärenden och etablering har vi flera nya dedikerade koordinatorer och funktioner:
  Etableringsfunktion möts varje vecka för stora bolag.
  En företagsservicefunktion finns sedan 2021 med helhetssyn på markupplåtelser och andra flerpartsärenden. 
  Uppsala Vatten startar funktionen KASI (Kunder Av Strategiskt Intresse) för är att skapa en tydligare väg in i bolaget för våra viktigaste näringslivsaktörer.

 • Vi har inrättat ett företagsforum där företagsorgansiationer, politiker och tjänstepersoner på kommunledningsnivå möts fyra gånger per år.

 • Vi utbildar myndighetsutövande tjänstepersoner i kommunikation, service och bemötande. Fram till april 2022 har över 300 personer från en rad olika förvaltningar deltagit.
 • Vi genomför en ny utbildning i företagandets villkor för 500 tjänstepersoner och 100 förtroendevalda inom Uppsala kommun.
 • Vi har infört enklare och säkrare digitaliserad hantering av företagens ansökningar av mark för verksamhet.

1.2 Bidra till utvecklingen av innovationer och digitala tjänster som förenklar för näringslivet utifrån företagens behov.

Exempel på vad vi har gjort:

1.3 Information och kommunikation med näringslivet ska ske utifrån företagarnas behov och med en helhetssyn. 

Exempel på vad vi har gjort:

 • Vi har startat branschråd för upphandling, fokus bygg och anläggning samt IT under våren 2022.
 • Vi arrangerar varje månad frukostmöten tillsammans med Uppsala Citysamverkan för besöksnäring, handel och evenemangsarrangörer i Uppsala.
 • Vi har träffar med Uppsalas samtliga företagarföreningar, i stad och på landsbygd.
 • Uppsala möts – kommunledningen träffar hundra företag på ett år. Syftet är omvärldsbevakning, att skapa och bibehålla en god relation/dialog, fånga upp utmaningar och synpunkter, öka insikten om företagandets villkor. Läs om olika företag som diskuterar näringslivsklimat med kommunen och hur det är att driva företag i Uppsala.

Indikatorer

 • Företagarnas uppfattning av kommunens service (NKI).
 • Totalresultat samt resultat för företag med 0–10 anställda.
 • Antal följare på sociala medier samt läsare av nyhetsbrev.
 • Svenskt näringslivs enkätfråga om tjänstemäns attityder till företagande samt om kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden.

Handlingsplan för näringslivsprogrammet

Handlingsplan för Uppsala kommuns näringslivsprogram 2021–2023 beskriver de åtgärder som ska vidtas av kommunen för mål/utvecklingsområdena i näringslivsprogrammet. Samtliga områden kräver samverkan inom och utom kommunkoncernen, men fokus i handlingsplanen ligger på det interna arbetet och kommunens roll.

Åtgärderna i kommunens handlingsplan leder till aktiviteter i samtliga nämnder, där nämnden och sedan förvaltningarna har möjlighet att sätta ytterligare mätbara mål.

Läs handlingsplanen i sin helhet

Läs näringslivsprogrammet i sin helhet