Från och med 30 juli råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Vad som räknas som miljöfarlig verksamhet

  En miljöfarlig verksamhet är sådan verksamhet som kan som kan ha negativ påverkan på miljö och hälsa. Det kan till exempel vara verksamhet med

  • utsläpp till luft, mark eller vatten
  • buller
  • strålning
  • avfallshantering
  • kemikaliehantering.

  Exempel på miljöfarlig verksamhet är

  • fordonstvättar
  • billackering
  • laboratorium
  • bilskrot
  • tvätteri
  • lantbruk.

  En verksamhet kan drivas av ett bolag, en firma eller en enskild person. 

 2. Sök tillstånd för verksamheten

  Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B-, C- eller s.k. U-anläggningar beroende på verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. För att få anlägga och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan. I  miljöprövningsförordningen  kan du se vilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan.

  1. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen. Exempel är flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier.
  2. B-anläggningar tillståndsprövas av miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen. Exempel är avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter.
  3. C-anläggningar anmäls till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Exempel är bensinstationer och sjukhus.

  Miljöfarlig verksamhet som inte klassas som A-, B- eller C-verksamhet behöver inte förprövas eller anmälas. Istället kan miljöförvaltningen när som helst kräva åtgärder eller utredningar om det behövs av miljö- eller hälsoskyddsskäl.

 3. Om miljöfarlig verksamhet upphör eller flyttar

  Om du ska sluta med din anmälningspliktiga verksamhet, C-verksamhet, till exempel på grund av flytt eller konkurs ska du anmäla det till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

  Anmäl att din C-verksamhet flyttar eller upphör (PDF, 220 KB)

  Om du har tillståndspliktig verksamhet, AB-verksamhet, så måste tillståndet formellt dras tillbaka. Det gör du genom en ansökan hos miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen

  Om din verksamhet flyttar ska du också göra en ny anmälan eller ny tillståndsprövning om miljöfarlig verksamhet på den nya platsen.

  Gör en ny anmälan eller tillståndsprövning om din verksamhet flyttar

 4. Kontroll av verksamheten

  Du som har en miljöfarlig verksamhet ska kontinuerligt planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga skadliga effekter. Det kallas för egenkontroll och betyder bland annat att du måste känna till vilka krav, lagar och andra regler som gäller för din verksamhet. Du är också skyldig att skriftligt dokumentera egenkontrollen.

  Läs om förberedelser och egenkontroll

 5. Rapportera driftstörningar

  Verksamheter som kan påverka miljön eller människors hälsa är skyldiga att rapportera avvikelser, så kallade driftstörningar, till miljöförvaltningen. Det är viktigt att du informerar miljöförvaltningen direkt när du upptäcker driftstörningen.

 6. Farligt avfall

  I din verksamhet måste du förvara farligt avfall så att ingen kan komma i kontakt med avfallet. Det får inte heller finnas risk för att vatten och mark blir förorenade. I vattenskyddsområden gäller särskilda krav på förvaring av spillolja och brandfarliga vätskor.

  Läs om farligt avfall

 7. Avloppsvatten

  Reningsverken kan ta emot avloppsvatten från industrier och andra verksamheter om det inte skiljer sig alltför mycket från hushållsspillvatten.

  Om halten oönskade ämnen i avloppsvattnet överskrider ett bestämt begränsningsvärde måste vattnet renas innan det når det kommunala avloppsnätet

  Läs om regler för utsläpp av avloppsvatten.

 8. Kemikalier

  Du som hanterar kemikalier i din verksamhet behöver tänka på hur dessa förvaras. Du  behöver också ha information om produkternas farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas. 

  Läs om hantering och förvaring av kemikalier.

 9. Brandfarliga varor

  Om du i din verksamhet hanterar brandfarliga varor och vätskor behöver du ofta anmäla eller ansöka om tillstånd.

  Om du ska förvara brandfarlig vätska i cisterner behöver du anmäla detta till miljöförvaltningen innan du börjar använda cisternen . Du måste också regelbundet besiktiga cisterner som rymmer mer än 1m³.

 10. Kemiska växtskyddsmedel

  Du måste ha tillstånd från miljöförvaltningen om du vill använda kemiska växtskyddsmedel på jordbruksmark i ett vattenskyddsområde. 

 11. Installera dagvattenanläggning

  Ibland finns det behov av att rena länsvatten vid byggnation som släpps ut direkt i dagvattnet.

  Länsvatten innehåller mycket slam som påverkar miljön för vattenlevande organismer om det kommer ut i våra vattendrag, till exempel Fyrisån eller Sävjaån. Därför kan du behöva låta slammet sedimentera i en container. Sedimenten innehåller ofta metaller och organiska föroreningar. Genom att omhänderta dem på deponi blir vattnet du släpper ut ännu renare.

 12. Tillsyn

  Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för miljöfarliga verksamheter, vilket innebär att vi kontrollerar att alla verksamheter följer lagen.

  Läs om miljötillsyn, avgifter, regler och rutiner.

  När vi gör en tillsyn går vi igenom hur din verksamhet arbetar och gör en miljöbedömning utifrån miljöbalken. Miljöbalken är en omfattande lag som ska skydda vår gemensamma miljö.

  Läs om miljöbalken på Naturvårdsverkets webbplats.

 13. Kontakt

  Kontakta miljöförvaltningen

  För att handlägga ärenden som kräver underskrifter behöver vi vara på kontoret. På grund av gällande restriktioner minimerar vi antalet personer som är på plats samtidigt och därför kan viss väntetid på ärendena uppstå. Vi beklagar detta och hoppas på din förståelse. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Besöksadress:

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Uppsalaföretaget föder upp syrsor för avel

  Hussyrsor är hett efterfrågade både till djurfoder och sedan förra året även som livsmedel i Sverige. Men många syrsor bär på det fruktade densoviruset som orsakar hög dödlighet i många bestånd. Det SLU-baserade företaget Sciins har lyckats få fram unika stora avelssyrsor som är garanterat virusfria. För det har de båda forskarna Anna Jansson och Åsa Berggren tilldelats årets Bona Postulata-pris.

 • Lågt betyg för Uppsalas företagsklimat

  Kommunens insatser för att förbättra företagsklimatet i Uppsala, har ännu inte gett önskat resultat, enligt det lokala näringslivet. Det framgår av Svenskt Näringsliv årliga enkät om företagsklimatet i Sveriges kommuner, som presenterades 25 maj. Företagarnas betyg på bland annat kommunens service och bemötande, dialog och information till företag stiger, men som helhet sjunker det.

 • Företagen ger Uppsala kommun mer än godkänt

  De företag som har kontakt med Uppsala kommun är nöjda med den servicen de får. Det visar den servicemätning som Sveriges kommuner och regioner, SKR, redovisade idag, torsdag. Höjningen inom flera områden är ett resultat av medvetna insatser och ett flerårigt arbete för att förbättra företagsservicen i hela kommunen, menar Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Se fler nyheter

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.