Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Kommunens samverkan med bland annat polisen och andra myndigheter har sedan 2010 bidragit till en rad fungerande och väletablerade verksamheter i både det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. En förutsättning för samverkan i det förebyggande arbetet är områdesarbete. Det innebär att kommunen samverkar med andra aktörer i de olika bostadsområdena, och arbetet skiljer sig åt beroende på områdenas karaktär. Arbetet bygger på gemensamma lägesbilder och är en viktig faktor för att tidigt identifiera tendenser, problembilder och behov av åtgärder.

 2. Effektiv samordning för trygghet (EST)

  Uppsala kommun, polisen och andra aktörer arbetar tillsammans för att skapa trygghet. Vi använder metoden Effektiv samordning för trygghet (EST) för att ge tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att uppstå. Det gör det möjligt att minska och förebygga otrygghet.

  Tillsammans skapar vi en gemensam lägesbild, utifrån ett arbetssätt som baseras på kunskap. Vi kartlägger och analyserar förhållanden och förutsättningar systematiskt och strukturerat.

  Det gör att vi kan anpassa insatserna efter hur läget ser ut just nu. Det gör också att vi tillsammans kan följa lägesbilden i olika områden över tid och se vilka förändringar som sker.

  Läs mer om hur kommunen arbetar med EST.

 3. Uppsala ungdomsjour

  Ungdomsjouren har flera verksamheter och ansvarar bland annat för SSPF-samordningen som är en samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. Syftet med SSPF-samordningen är att tidigt identifiera beteenden eller situationer där ungdomar befinner sig i risk för till exempel brott eller kriminalitet. Det bygger på ett gemensamt förändringsarbete och tidiga förebyggande insatser såväl i skolmiljö som i fritidsmiljö och övriga ungdomsmiljöer.

  Läs mer om ungdomsjouren.

 4. Trygghetsdialog

  Uppsala kommun arbetar med trygghetsdialoger med boende och näringsidkare. Syftet är att fånga synpunkter och förslag med fokus på unga som kan öka tryggheten. Det finns även möjlighet att diskutera särskilda platser med hjälp av en karta. De boende ges också information och hjälp att mobilisera organiserad nattvandring och grannsamverkan i sitt närområde.

  Utförda trygghetsdialoger:

  • Bälinge
  • Almunge
  • Brantingstorg
  • Mimmi Ekholms plats
  • Bäcklösa
 5. Trygghetsvandringar

  I Uppsala kommun genomförs regelbundet trygghetsvandringar. En trygghetsvandring innebär att exempelvis fastighetsägare, förtroendevalda, polisen, kommunala tjänstepersoner och boende tillsammans går en promenad i ett område och tittar på hur offentliga platser kan bli tryggare.

  Syftet med trygghetsvandringen är att utvärdera och inventera de kommunala offentliga platserna för att förbättra och förändra den fysiska miljön och öka den upplevda tryggheten i området. Under vandringen noteras platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser. Det kan handla om att kontrollera att belysningen fungerar överallt, om tillgänglighet, utsmyckning, klotter, skadegörelse med mera. Tillsammans med berörda aktörer identifieras brister och förbättringspotential. I arbetet ingår även ta fram förslag på åtgärder.

  De som bor och verkar i området är de som har störst kännedom om området och deras kunskap är viktig att tillvara. Förutom att uppmärksamma otrygga platser i den fysiska miljön är vandringarna även kontaktskapande och bidrar till en fortsatt bra dialog mellan kommunen, polisen och civilsamhället.

  Efter vandringen följer kommunen upp sin del av åtgärderna och de vandringsdeltagare som önskar får återkoppling på vad som gjorts.

  Se film om trygghetsvandring

  I december 2019 gjordes en trygghetsvandring i Gottsunda, som spelades in av Uppsalahem. Se filmen på Uppsalahems webbplats.

  Genomförda trygghetsvandringar

  • Storvreta: 18 mars 2024 genomförde kommunen en trygghetsvandring i Storvreta. Ett 20-tal personer deltog, från bland annat lokala aktörer så som Svenska kyrkan, Polisen, Friluftsfrämjandet, nattvandrare Skolfastigheter och Uppsalahem. Från Uppsala kommun deltog bland annat ungdomsjouren, stadsbyggnadsförvaltningen, fritidsverksamhet och säkerhetssamordnare.
  • Sala backe: 19 oktober 2022 genomförde kommunen en trygghetsvandring i Sala backe. Ett 30-tal personer deltog, från bland annat lokala aktörer så som kyrkan, ungdomsjouren, polisen, Uppsalahem och ungdomar som bor i området.
  • Stenhagen: 21 mars 2022 genomförde kommunen en trygghetsvandring i Stenhagen. Ett 30-tal personer deltog, från bland annat Skolfastigheter, kyrkan, skolan, ungdomsjouren, polisen, nattvandrarna och Uppsalahem.
  • Sävja: 14 oktober 2020 genomförde kommunen en trygghetsvandring i Sävja. Ett 40-tal personer deltog, från bland annat Skolfastigheter, kyrkan, skolan, ungdomsjouren, polisen, Nattvandrarna och Onside, som är en del av Danmarks IF. Läs nyhet om trygghetsvandringen i Sävja.
  • Gränby: 26 februari 2020 genomförde kommunen en trygghetsvandring i Gränby tillsammans med representanter för polisen, fritid, Hyresgästföreningen, ungdomsjouren, politiken, fastighetsägare och skolan. Läs nyhet om trygghetsvandringen i Gränby.
 6. Grannsamverkan

  Grannsamverkan i Uppsala är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende, polisen och Uppsala kommun. Det handlar om att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet med syfte att minska brottsligheten och öka trivseln i bostadsområdet.

  Läs mer om grannsamverkan på polisens webbplats 

  Läs mer på webbplatsen Samverkan mot brott  

  Är du och dina grannar intresserade av att engagera er i grannsamverkan? Skicka ett mejl till polisens brevlåda.

  E-post: Grannsamverkan lokalpolisområde Uppsala/Knivsta

 7. Nattvandring

  Runt om i kommunen finns grupper av nattvandrare. Läs om vilka områden som har nattvandring och hur du kan vara med.

 8. Ordningsvakter

  Kommunen anlitar ordningsvakter som går runt i centrala Uppsala under morgnar och kvällar. Deras uppgift är att öka tryggheten, i första hand genom att prata och ta kontakt med människor som verkar och rör sig i områdena. De har också befogenhet att ingripa i hotfulla situationer.

  Läs mer om ordningsvakternas arbetssätt och verksamhetsområden.

 9. Mobila väktare

  Kommunen har mobila väktare som kan ta sig till olika områden i staden beroende på hur läget ser ut just den veckan. De har möjlighet att röra sig obehindrat i kommunen och åker till olika platser utifrån den analys och lägesbild som görs inom EST, effektiv samordning för trygghet, varje vecka.

  Det är två väktare som är ute eftermiddagar och kvällar, de bär uniform och kör i en uppmärkt bil.

  En väktare har inte samma befogenheter som en ordningsvakt men kan ändå genom observationer, dialoger och rapporter väsentligt bidra till ökad säkerhet och trygghet. 

 10. Kamerabevakning

  Med tillstånd från IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) kamerabevakar kommunen området kring Stora torget och Påvel Snickares gränd samt centralpassagen, cykelparkeringshuset och Olof Palmes plats vid resecentrum.

  Kamerabevakning för ökad trygghet och säkerhet

 11. Gottsundaområdet

  Gottsunda och Valsätra är bostadsområden i södra Uppsala där ett intensivt utvecklingsarbete pågår. Kommunen har en handlingsplan för området för att driva långsiktig och hållbar utveckling.

  Våren 2019 antogs ett planprogram som sätter inriktningen för en expansiv utveckling av området med tusentals bostäder och tillhörande service. Målet är att Gottsunda ska utgöra kärnan i en framtida södra stadsnod av Uppsala. Redan idag finns en handfull F-5 skolor i området, två 6–9-skolor, familjecentral, Utbildnings- och jobbcenter, bibliotek, simhall, flertalet idrottsanläggningar och ett rikt föreningsliv.

  Läs mer om handlingsplanen och arbetet i Gottsundaområdet.

  Fokus Gottsunda

  I juni 2019 inledde Uppsala kommun tillsammans med polisen en strategisk satsning 2019–2024 mot den grova, organiserade brottsligheten i Gottsunda och Valsätra.

  Läs mer om Fokus Gottsunda.

  Medborgarlöfte

  I november 2018 genomfördes en medborgardialog i Gottsunda/Valsätra. Denna låg till grund för ett medborgarlöfte som är en samverkansöverenskommelse för ökad trygghet och minskad brottslighet.

  Läs mer om medborgardialog Gottsunda/Valsätra

 12. Gränby, Kvarngärdet och Löten

  Det behövs ett långsiktigt arbete med ett brett fokus på social hållbarhet för att utveckla Gränby, Kvarngärdet och Löten framöver. Kommunen har tagit fram en handlingsplan för åren 2024–2030.

  Läs handlingsplanen och mer om hur vi arbetar med Gränby, Kvarngärdet och Löten

 13. Platssamverkan

  I Gottsunda/Valsätra och i Gränby/Kvarngärdet finns det platssamverkansföreningar. Platssamverkan innebär att flera aktörer går ihop och tillsammans identifierar, beslutar och genomför insatser inom ett geografiskt avgränsat område. Föreningarna verkar för att stärka områdets förutsättningar att vara tryggt, trivsamt och attraktivt.

  Läs mer om Platssamverkan Gottsunda Valsätra

  Läs mer om Platssamverkan Gränby Kvarngärdet

 14. AMP (Affärs- och medborgarplats)

  Uppsala är första svenska stad att tillämpa den nya platsutvecklingsmodellen AMP (Affärs- och medborgarplats). På Forumtorget kommer olika insatser att utföras och noggrant utvärderas för att göra Uppsala centrum till en mer trygg och attraktiv plats att vistas på – för alla oavsett ålder eller intressen.

  Läs mer om Uppsala kommuns arbete med AMP-modellen.

 15. Trygghetsundersökning

  För att att öka kunskapen om hur invånarna i Uppsala tätort upplever trygghet i det egna bostadsområdet genomför kommunen trygghetsundersökningar med jämna mellanrum. Undersökningarna skickas ut av SCB (Statistiska centralbyrån) på uppdrag av Uppsala kommun.

  Trygghetsundersökning 2023 – 2024

  Från oktober 2023 till januari 2024 genomförde Uppsala kommun sin tredje trygghetsundersökning. Syftet med undersökningen är att få en ökad kunskap om hur invånarna i Uppsala tätort upplever tryggheten i området där de bor. Resultatet visar en oförändrad eller viss ökad känsla av trygghet i Uppsala jämfört med den tidigare trygghetsundersökning från 2020/2021. Samtidigt visar resultaten att det finns skillnader mellan olika bostadsområden.

  Läs mer om trygghetsundersökning 2023

  Trygghetsundersökning 2020-2021

  Under årsskiftet 2021-2021 genomförde kommunen sin andra trygghetsundersökning. Vid jämförelse med Trygghetsundersökningen 2017-2018 framträder vissa statistiskt säkerställda förändringar – det rör sig om små nivåförändringar. Resultatet visar att majoriteten av de tillfrågade känner en låg oro för att utsättas för brott i sitt eget bostadsområde. Samtidigt visar resultaten att det finns skillnader mellan olika bostadsområden.

  Läs mer om trygghetsundersökning 2020-2021

  Trygghetsundersökning 2017-2018

  Under årsskiftet 2017–2018 genomförde Uppsala kommun en större trygghetsundersökning för att ta reda på hur trygga Uppsalaborna känner sig. Undersökningens resultat visar att majoriteten av de tillfrågade känner en låg oro för att utsättas för brott i det egna bostadsområdet. Samtidigt visar resultaten att det finns skillnader mellan olika bostadsområden.

  Läs mer om trygghetsundersökningen 2017 - 2018