Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Kommunens samverkan med bland annat polisen och andra myndigheter har sedan 2010 bidragit till en rad fungerande och väletablerade verksamheter i både det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. En förutsättning för samverkan i det förebyggande arbetet är områdesarbete. Det innebär att kommunen samverkar med andra aktörer i de olika bostadsområdena, och arbetet skiljer sig åt beroende på områdenas karaktär. Arbetet bygger på gemensamma lägesbilder och är en viktig faktor för att tidigt identifiera tendenser, problembilder och behov av åtgärder.

 2. Uppsala ungdomsjour

  Uppsalas ungdomsjour driver det trygghetsskapande områdesarbetet, tar fram lägesbilder och samordnar sociala insatser. Ungdomsjouren har flera verksamheter och ansvarar bland annat för SSPF-samordningen som är en samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. Syftet med SSPF-samordningen är att tidigt identifiera beteenden eller situationer där ungdomar befinner sig i risk för till exempel brott eller kriminalitet. Det bygger på ett gemensamt förändringsarbete och tidiga förebyggande insatser såväl i skolmiljö som i fritidsmiljö och övriga ungdomsmiljöer.

  Läs mer om ungdomsjouren.

 3. Trygghetsvandringar

  I Uppsala kommun genomförs trygghetsvandringar regelbundet. En trygghetsvandring innebär att exempelvis fastighetsägare, förtroendevalda, polisen, kommunala tjänstepersoner och boende tillsammans går en kvällspromenad i området för att se vad som behöver åtgärdas. Grundtanken är att de som bor och verkar i området också är de som har störst kännedom om det och att deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara. Det kan handla om att kontrollera att belysningen fungerar överallt, om tillgänglighet, utsmyckning, klotter, skadegörelse, gångtunnlar, lekplatser, bänkar, parkeringsplatser, hållplatser med mera.
  Förutom att uppmärksamma otrygga platser i den fysiska miljön är vandringarna även kontaktskapande och bidrar till en fortsatt bra dialog mellan kommunen, polisen och civilsamhället.

  Efter vandringen följer kommunen upp sin del av åtgärderna och de vandringsdeltagare som önskar får återkoppling på vad som gjorts.

  I december 2019 gjordes en trygghetsvandring i Gottsunda, som spelades in av Uppsalahem. Se filmen på Uppsalahems webbplats.

  Kommande trygghetsvandringar

  • Uppsala centrum, under ledning av Uppsala citysamverkan

  Genomförda trygghetsvandringar

  • 26 februari genomförde kommunen en trygghetsvandring i Gränby tillsammans med representanter för polisen, fritid, Hyresgästföreningen, ungdomsjouren, politiken, fastighetsägare och skolan. Trygghetsvandring genomförd i Gränby (nyhet) .
 4. Nattvandring

  Runt om i kommunen finns grupper av nattvandrare. Läs om vilka områden som har nattvandring och hur du kan vara med.

 5. Ordningsvakter

  Kommunen anlitar ordningsvakter som går runt i centrala Uppsala och delar av Gottsunda under eftermiddagar och kvällar. Deras uppgift är att öka tryggheten, i första hand genom att prata och ta kontakt med människor som verkar och rör sig i områdena. De har också befogenhet att ingripa i hotfulla situationer.

  Läs mer om ordningsvakternas arbetssätt och verksamhetsområden.

 6. Kamerabevakning

  Med tillstånd från Datainspektionen kamerabevakar kommunen området kring Stora torget och Påvel Snickares gränd, samt gång- och cykelpassagen under tågspåren vid centralstationen.

  Kamerabevakning för ökad trygghet och säkerhet

 7. Gottsundaområdet

  Gottsunda och Valsätra är bostadsområden i södra Uppsala där ett intensivt utvecklingsarbete pågår. Våren 2019 antogs ett planprogram som sätter inriktningen för en expansiv utveckling av området med tusentals bostäder och tillhörande service. Målet är att Gottsunda ska utgöra kärnan i en framtida södra stadsnod av Uppsala. Redan idag finns en handfull F-5 skolor i området, två 6–9-skolor, ett socialkontor, bibliotek, simhall, flertalet idrottsanläggningar och ett rikt föreningsliv.

  Läs mer om handlingsplanen och arbetet i Gottsundaområdet.

  Bättre belysning 

  Under 2018–2019 har Uppsala kommun förbättrat belysningen på flera ställen i Gottsundaområdet. Det är en del av arbetet för att öka tryggheten, och ett resultat av dialoger med boende och verksamma.

  Läs nyheten på ämnet.

 8. Gränby och Kvarngärdet

  Kommunstyrelsen tagit fram en särskild handlingsplan med syftet att stärka säkerheten och tryggheten för dem som bor, verkar och vistas i Gränby och Kvarngärdet. Läs handlingsplanen för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020-2021.

  Se filmen från Gränby där kommunstyrelsens ordförande och representanter för skolan, det lokala näringslivet och polisen berättade om vad det innebär att vi antagit en handlingsplan för området.

 9. AMP (Affärs- och medborgarplats)

  Uppsala är första svenska stad att tillämpa den nya platsutvecklingsmodellen AMP (Affärs- och medborgarplats). På en avgränsad plats i centrala Uppsala kommer olika insatser att utföras och noggrant utvärderas för att göra Uppsala centrum till en mer trygg och attraktiv plats att vistas på – för alla oavsett ålder eller intressen. Exakt plats beslutas under hösten 2020 och invigs våren 2021.

  Läs mer om Uppsala kommuns arbete med AMP-modellen.

 10. Trygghetsundersökning

  Under årsskiftet 2017–2018 genomförde kommunen en större trygghetsundersökning för att ta reda på hur trygga Uppsalaborna känner sig. Undersökningens resultat visar att majoriteten av de tillfrågade känner en låg oro för att utsättas för brott i det egna bostadsområdet. Samtidigt visar resultaten att det finns skillnader mellan olika bostadsområden, och ett tydligt samband mellan otrygghet och den socioekonomiska situationen i ett bostadsområde. Resultaten pekar dock inte på en situation där kommunens bostadsområden enkelt kan delas in i en grupp med otrygga områden och en grupp med trygga områden.

  Läs mer om trygghetsundersökningen.

 11. Den sociala kompassen

  Uppsala kommun har tagit fram en social kompass som ger en fördjupad bild av socioekonomiska och demografiska likheter och skillnader mellan olika områden i kommunen.

  Den sociala kompassen är ett verktyg när kommunen planerar för framtiden och för politikerna när de vill ta fram förslag som ska minska socioekonomiska skillnader och öka den sociala hållbarheten.

  Läs mer om den sociala kompassen.