Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Kommunens samverkan med bland annat polisen och andra myndigheter har sedan 2010 bidragit till en rad fungerande och väletablerade verksamheter i både det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. En förutsättning för samverkan i det förebyggande arbetet är områdesarbete. Det innebär att kommunen samverkar med andra aktörer i de olika bostadsområdena, och arbetet skiljer sig åt beroende på områdenas karaktär. Arbetet bygger på gemensamma lägesbilder och är en viktig faktor för att tidigt identifiera tendenser, problembilder och behov av åtgärder.

 2. Uppsala ungdomsjour

  Uppsalas ungdomsjour driver det trygghetsskapande områdesarbetet, tar fram lägesbilder och samordnar sociala insatser. Ungdomsjouren har flera verksamheter och ansvarar bland annat för SSPF-samordningen som är en samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. Syftet med SSPF-samordningen är att tidigt identifiera beteenden eller situationer där ungdomar befinner sig i risk för till exempel brott eller kriminalitet. Det bygger på ett gemensamt förändringsarbete och tidiga förebyggande insatser såväl i skolmiljö som i fritidsmiljö och övriga ungdomsmiljöer.

  Läs mer om ungdomsjouren.

 3. Trygghetsvandringar

  I Uppsala kommun genomförs trygghetsvandringar regelbundet. En trygghetsvandring innebär att exempelvis fastighetsägare, förtroendevalda, polisen, kommunala tjänstepersoner och boende tillsammans går en kvällspromenad i området för att se vad som behöver åtgärdas. Grundtanken är att de som bor och verkar i området också är de som har störst kännedom om det och att deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara. Det kan handla om att kontrollera att belysningen fungerar överallt, om tillgänglighet, utsmyckning, klotter, skadegörelse, gångtunnlar, lekplatser, bänkar, parkeringsplatser, hållplatser med mera.
  Förutom att uppmärksamma otrygga platser i den fysiska miljön är vandringarna även kontaktskapande och bidrar till en fortsatt bra dialog mellan kommunen, polisen och civilsamhället.

  Efter vandringen följer kommunen upp sin del av åtgärderna och de vandringsdeltagare som önskar får återkoppling på vad som gjorts.

  I december 2019 gjordes en trygghetsvandring i Gottsunda, som spelades in av Uppsalahem. Se filmen på Uppsalahems webbplats.

  Genomförda trygghetsvandringar

  • 14 oktober 2020 genomförde kommunen en trygghetsvandring i Sävja. Ett 40-tal personer deltog, från bland annat Skolfastigheter, kyrkan, skolan, ungdomsjouren, polisen, nattvandrarna och Onside, som är en del av Danmarks IF. Trygghetsvandring i Sävja.
  • 26 februari 2020 genomförde kommunen en trygghetsvandring i Gränby tillsammans med representanter för polisen, fritid, Hyresgästföreningen, ungdomsjouren, politiken, fastighetsägare och skolan. Trygghetsvandring genomförd i Gränby (nyhet).
 4. Grannsamverkan

  Grannsamverkan i Uppsala är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende, polisen och Uppsala kommun. Det handlar om att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet med syfte att minska brottsligheten och öka trivseln i bostadsområdet.

  Läs mer om grannsamverkan på polisens webbplats 

  Läs mer på webbplatsen Samverkan mot brott  

  Är du och dina grannar intresserade av att engagera er i grannsamverkan? Skicka ett mejl till polisens brevlåda.

  E-post: Grannsamverkan lokalpolisområde Uppsala/Knivsta

 5. Nattvandring

  Runt om i kommunen finns grupper av nattvandrare. Läs om vilka områden som har nattvandring och hur du kan vara med.

 6. Ordningsvakter

  Kommunen anlitar ordningsvakter som går runt i centrala Uppsala och delar av Gottsunda under eftermiddagar och kvällar. Deras uppgift är att öka tryggheten, i första hand genom att prata och ta kontakt med människor som verkar och rör sig i områdena. De har också befogenhet att ingripa i hotfulla situationer.

  Läs mer om ordningsvakternas arbetssätt och verksamhetsområden.

 7. Kamerabevakning

  Med tillstånd från IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) kamerabevakar kommunen området kring Stora torget och Påvel Snickares gränd samt centralpassagen, cykelparkeringshuset och Olof Palmes plats vid resecentrum.

  Kamerabevakning för ökad trygghet och säkerhet

 8. Gottsundaområdet

  Gottsunda och Valsätra är bostadsområden i södra Uppsala där ett intensivt utvecklingsarbete pågår. Våren 2019 antogs ett planprogram som sätter inriktningen för en expansiv utveckling av området med tusentals bostäder och tillhörande service. Målet är att Gottsunda ska utgöra kärnan i en framtida södra stadsnod av Uppsala. Redan idag finns en handfull F-5 skolor i området, två 6–9-skolor, ett socialkontor, bibliotek, simhall, flertalet idrottsanläggningar och ett rikt föreningsliv.

  Läs mer om handlingsplanen och arbetet i Gottsundaområdet.

  Fokus Gottsunda

  I juni 2019 inledde Uppsala kommun tillsammans med polisen en strategisk satsning 2019–2024 mot den grova, organiserade brottsligheten i Gottsunda och Valsätra.

  Läs mer om Fokus Gottsunda.

  Medborgarlöfte

  I november 2018 genomfördes en medborgardialog i Gottsunda/Valsätra. Denna låg till grund för ett medborgarlöfte som är en samverkansöverenskommelse för ökad trygghet och minskad brottslighet.

  Läs mer om medborgardialog Gottsunda/Valsätra

 9. Gränby och Kvarngärdet

  Kommunstyrelsen tagit fram en särskild handlingsplan med syftet att stärka säkerheten och tryggheten för dem som bor, verkar och vistas i Gränby och Kvarngärdet. Läs handlingsplanen för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020-2021.

  Läs mer om hur vi arbetar med Gränby och Kvarngärdet

  Se filmen från Gränby där kommunstyrelsens ordförande och representanter för skolan, det lokala näringslivet och polisen berättade om vad det innebär att vi antagit en handlingsplan för området.

 10. AMP (Affärs- och medborgarplats)

  Uppsala är första svenska stad att tillämpa den nya platsutvecklingsmodellen AMP (Affärs- och medborgarplats). På Forumtorget kommer olika insatser att utföras och noggrant utvärderas för att göra Uppsala centrum till en mer trygg och attraktiv plats att vistas på – för alla oavsett ålder eller intressen.

  Läs mer om Uppsala kommuns arbete med AMP-modellen.

 11. Trygghetsundersökning

  För att att öka kunskapen om hur invånarna i Uppsala tätort upplever trygghet i det egna bostadsområdet genomför kommunen trygghetsundersökningar med jämna mellanrum. Undersökningarna skickas ut av SCB (Statistiska centralbyrån) på uppdrag av Uppsala kommun.

  Trygghetsundersökning 2020-2021

  Under årsskiftet 2021-2021 genomförde kommunen sin andra trygghetsundersökning. Vid jämförelse med Trygghetsundersökningen 2017-2018 framträder vissa statistiskt säkerställda förändringar – det rör sig om små nivåförändringar. Resultatet visar att majoriteten av de tillfrågade känner en låg oro för att utsättas för brott i sitt eget bostadsområde. Samtidigt visar resultaten att det finns skillnader mellan olika bostadsområden.

  Läs mer om trygghetsundersökning 2020-2021
   

 12. Den sociala kompassen

  Uppsala kommun har tagit fram en social kompass som ger en fördjupad bild av socioekonomiska och demografiska likheter och skillnader mellan olika områden i kommunen.

  Den sociala kompassen är ett verktyg när kommunen planerar för framtiden och för politikerna när de vill ta fram förslag som ska minska socioekonomiska skillnader och öka den sociala hållbarheten.

  Läs mer om den sociala kompassen.