Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Dina rättigheter som nationell minoritet

Nationella minoriteter är grupper av människor som har befolkat Sverige under lång tid och har historiska band till landet. Som nationell minoritet har du särskilda rättigheter och Uppsala kommun har särskilda skyldigheter att uppfylla dessa.

Det finns fem nationella minoriteter i Sverige:

 • judar
 • romer
 • samer
 • sverigefinnar
 • tornedalingar.

De nationella minoritetsspråken är:

 • jiddisch
 • romani chib
 • de samiska språken
 • finska
 • meänkieli.

Gemensamt för de nationella minoriteterna är att de har befolkat Sverige under lång tid och har historiska band till landet. I Uppsala kommun bor och verkar människor från alla nationella minoriteter.

Vilka rättigheter har nationella minoriteter?

Du som tillhör en nationell minoritet har rätt att få information om vilka rättigheter du har. Till exempel har du rätt till inflytande i frågor som berör din nationella minoritet. Till exempel hur kommunen arbetar med service på nationella minoritetsspråk eller hur kommunen arbetar med modersmålsundervisning.

Samhället ska främja dina möjligheter att behålla och utveckla ditt språk och din kultur i Sverige, det gäller exempelvis inom skolan och inom äldreomsorgen. Det är särskilt viktigt att barn som tillhör en nationell minoritet får möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och använda sitt modersmål. Längst ner på den här sidan finns en lista med alla viktiga lagar som påverkar nationella minoriteter särskilt.

Vad Uppsala kommun gör för nationella minoriteter

Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter

I Uppsala kommun finns en handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism. I denna handlingsplan finns ett kapitel (målområde 5) om kommunens minoritetspolitiska arbete. Bland annat ska en kartläggning av språkkompetens genomföras bland kommunens medarbetare för att säkerställa att kommunen kan erbjuda service på de nationella minoritetsspråken.

Läs Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism. (Finns på svenska, finska och engelska)

Samråd med nationella minoriteter

Uppsala kommun har samråd flera gånger per år till vilka nationella minoriteter bjuds in. Samråden lyfter frågor som berör nationella minoriteter, i enligt med lagen om nationella minoriteter. Exempel på frågor som lyfts i samråden är:

 • hur Uppsala kommun kan erbjuda kulturprogram på nationella minoritetsspråk
 • samskapande av handlingsplaner och åtgärder för ett bättre arbete för nationella minoriteter
 • hur Uppsala kommun på bästa sätt kan informera om nationella minoriteters rättigheter på den här webbplatsen.

Till samråden är föreningar och enskilda individer välkomna. Är du intresserad av att delta i något av samråden kan du ta kontakt med Kontaktcenter så kopplar de ihop dig med rätt person.

Hitta kontaktuppgifter till och öppettider hos Kontaktcenter

Synliggör viktiga högtidsdagar

Varje år firas internationella och nationella minnes- och högtidsdagar för att uppmärksamma och synliggöra de nationella minoriteterna och deras rättigheter på olika sätt. Uppsala kommun strävar efter att årligen genomföra aktiviteter i samband med dessa dagar.

27 januari 

Internationella minnesdagen för Förintelsens offer

06 februari

Samiska nationaldagen (kommunen flaggar med den samiska flaggan)

24 februari

Sverigefinnarnas dag (kommunen flaggar med sverigefinnarnas flagga)

08 april

Internationella Romadagen (kommunen flaggar med den romska flaggan)

15 juli

Tornedalingarnas dag (kommunen flaggar med den tornedalska flaggan)

29 september

Resandefolkets högtidsdag

Bibliotek Uppsala

Språkutveckling är en av de saker vi ska främja på våra bibliotek. Därför har vi böcker, tidningar, filmer, CD-skivor och annat på de nationella minoritetsspråken. Det finns också utgivningar om de nationella minoriteterna.

Ta del av böcker och tidskrifter på ditt minoritetsspråk  

Finskt förvaltningsområde

Uppsala kommun ingår i det finska förvaltningsområdet, det betyder till exempel att vi måste erbjuda finskspråkig förskola och finskspråkig äldreomsorg.

Hitta information om dina rättigheter som sverigefinne

För dig som tillhör nationella minoriteten romer

Fram till den 1 juni 2020 var Uppsala kommun under en fyraårsperiod en utvecklingskommun för romsk inkludering. Under denna period startade en hel del initiativ med fokus på den nationella minoriteten romers rättigheter som nu fortsätter.

Kommunens arbete för dig som tillhör nationella minoriteten romer

Stöd till nationella minoriteters föreningar

Nationella minoriteters föreningar är väldigt viktiga i arbetet med att främja kulturell identitet och språk. Uppsala kommun vill stötta dessa föreningar. Nationella minoriteters föreningar kan exempelvis söka stöd från kulturnämnden.

Hitta nationella minoriteters föreningar och se vilket stöd de kan få

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning är ett viktigt sätt att ge barn och unga möjligheten att utveckla sin identitet som nationell minoritet. Modersmålsundervisning finns i förskolan, grundskolan och gymnasiet..

Hitta information om modersmålsundervisning

Äldreomsorg

Äldre som tillhör en nationell minoritet har rätt att få omsorg på sitt minoritetsspråk om språkkunnig personal finns. Som förvaltningsområde för finska måste Uppsala kommun kunna erbjuda boendeplatser som är helt eller till väsentlig del finskspråkiga.

Hitta information om äldreomsorg för nationella minoriteter

Sommarjobb med fokus mänskliga rättigheter och nationella minoriteter

Sommaren 2020 genomförde årskurs 9-ungdomar ett utställningsprojekt om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter. Projektet var ett samarbete mellan Fredens Hus och Uppsala kommun och avslutades med en utställning vid Resecentrum 29 juni–3 juli.

Viktiga lagar som påverkar nationella minoriteter

Lagen om nationella minoriteter

Den svenska minoritetslagstiftningen syftar till att skydda de nationella minoriteterna och ge dem möjlighet till information om sina rättigheter, till sina språk och kulturer och delaktighet och inflytande.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk på riksdagen.se

Här hittar du lagen översatt till alla nationella minoritetsspråk.  

Språklagen

Språklagen säger att de nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, de samiska språken, finska och meänkieli.

Språklagen (2009:600) på riksdagen.se  

Skollagen

Barn i grundskolan har rätt till modersmålsundervisning i sitt nationella minoritetsspråk enligt skollagen.

Skollagen (2010:800) på riksdag.se 

Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen)

FN:s barnkonvention blev svensk lag 2020. Den säkerställer att alla barn och unga behandlas lika oavsett bakgrund.

Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

Socialtjänstlagen

Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet.

Socialtjänstlagen (2001:453) på riksdag.se  

Regeringsformen

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati.

Regeringsformen på riksdag.se

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringslagen (2008:567) på riksdag.se 

Bibliotekslagen

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska.

Bibliotekslagen (2013:801) på riksdag.se 


På ditt nationella minoritetspråk

Nedan följer länkar till sidor på ditt nationella minoritetsspråk. Dessa innehåller kort allmän information om Uppsala kommun (den finska sidan har ytterligare innehåll). Inne på respektive sida finns länkar som pekar vidare till andra webbsidor på svenska.

Suomeksi (finska) på uppsala.se 

אידיש (jiddisch) på uppsala.se

Romani chib (kalderash/kalderaš) på uppsala.se

Meänkieli (tornedalsfinska) på uppsala.se

Davvisámegiella (nordsamiska) på uppsala.se

Åarjelsaemien gïele (sydsamiska)på uppsala.se

Kontakta Kontaktcenter

Hör av dig till Kontaktcenter om du vill veta mer om Uppsala och kommunens tjänster, eller vill komma i kontakt med viss verksamhet eller person.

Kontakta Uppsala kommun.

Telefon:
018-727 00 00
Besöksadress:
Stadshuset, Stadshusgatan 2 i Uppsala
Postadress:
Uppsala kommun, Kontaktcenter, 753 75 Uppsala