Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Vid en separation kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet/barnen, var det ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut.

  Om ni är överens kan ni skriva ett avtal.

  Om ni inte är överens kan ni få stöd genom samarbetssamtal hos familjerätten. Syftet är att förbättra kommunikationen, hitta lösningar, och att försöka undvika en tingsrättsprocess. Om det ändå blir aktuellt med en tingsrättsprocess behöver du först delta på ett informationssamtal hos familjerätten.

 2. Om vårdnad, boende och umgänge

  Vid en separation kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet/barnen, var det ska bo och hur umgänget med den andre föräldern ska se ut.

  Vårdnadshavare har ansvar för barnet och ska se till barnets behov. Det är vårdnadshavaren som beslutar i frågor som är viktiga för barnet, exempelvis var barnet ska bo och i vilken skola barnet ska gå. Vårdnadshavaren kan ansöka om pass till barnet och har tillgång till barnets journaler. Som vårdnadshavare får man information om barnet från förskola/skola.

  Vårdnaden kan vara gemensam eller ensam. I vissa fall kan föräldrar som har gemensam vårdnad ha svårt att komma överens och fatta beslut för barnet. Det kan påverka barnet negativt. Under vissa förhållanden där gemensam vårdad inte är möjligt kan en förälder behöva vara ensam vårdnadshavare. Att ha ensam vårdnad innebär att den föräldern på egen hand får fatta de viktiga besluten om barnet.

  Oavsett hur vårdnaden för barnet ser ut har barnet rätt att träffa och ha kontakt med båda sina föräldrar om det bedöms vara till barnets bästa. Vårdnadshavaren har ett ansvar att skydda barnet från kontakter med andra vuxna där barnet far illa, det gäller även barnets andra förälder eller andra släktingar.
  Läs om att ändra från ensam till gemensam vårdnad.

  Separerade föräldrar behöver komma överens om hur barnet ska bo. Barn kan bo på olika sätt. En del barn bor hos båda sina föräldrar. Det kallas för växelvis boende. Andra bor mer hos en förälder och mindre hos den andra medan vissa barn endast bor med ena föräldern. Oavsett hur barnet bor är det viktigt att barnet får träffa och ha kontakt med båda sina föräldrar förutsatt att det är till barnets bästa.

  När föräldrar ska komma överens om hur barnet ska bo är det barnet och dess behov som ska vara i fokus och inte rättvisa mellan föräldrarna. Föräldrar behöver ta barnets åsikter och tankar i beaktande tillsammans med barnets rätt till båda sina föräldrar när de beslutar om boende för barnet.

  Barnet har rätt att träffa den förälder som barnet inte bor tillsammans med, om det är till barnets bästa. Det kallas för umgänge. Det bästa för barnet är att få vara väl förberett inför umgänget med sin förälder. 

  Som vårdnadshavare och/eller boendeförälder har du ansvar för att främja umgänge med den andra föräldern. Du ska också främja umgänge med andra vuxna som barnet har en särskilt nära relation till, exempelvis far- och morföräldrar.

  Du har även en skyldighet att skydda barnet från skadliga kontakter med andra vuxna. Det gäller även barnets andra förälder eller andra släktingar.

  Former av umgänge

  Ett umgänge kan se olika ut och variera i tid och omfattning. Umgänge kan ske både fysiskt men även genom telefon eller videosamtal. En del barn kan också träffa sin förälder tillsammans med någon annan vuxen som barnet känner sig trygg med. Tingsrätten kan besluta om att ett umgänge ska ske tillsammans med ett umgängesstöd.
  Läs mer om umgängesstöd.

  Läs mer om vårdnad, boende och umgänge (regeringen.se).

 3. Avtal – om ni är överens

  Om ni föräldrar är överens om vårdnaden, boendet och umgänget kan ni ansöka om att skriva ett avtal. För att kunna kunna skriva ett avtal måste familjerätten först utreda om det ni har kommit överrens om är till barnets bästa. Avtalet motsvarar ett beslut eller dom i tingsrätten.

  Om ni föräldrar är överens och har ansökt om att skriva ett avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge kommer ett ärende att inledas. Familjerätten utreder om föräldrarnas överenskommelse är till barnets bästa. Utredningen görs genom samtal och registerkontroller. Utifrån barnets ålder och mognad kan även barnsamtal hållas. Om familjerätten bedömer att överenskommelsen är till barnets bästa upprättas ett avtal som skrivs under av föräldrarna och godkänns av familjerätten (på delegation av socialnämnden). Kopia på avtalet skickas till berörda myndigheter. Uppvisande av giltig ID-handling krävs i dessa ärenden.

  Ansök om att skriva ett avtal

  Ansök om att skriva ett avtal genom att fylla i blanketten och skicka till familjerätten.

  Blankett för ansökan om att skriva ett avtal (PDF, 247 KB)

  Skicka ansökan till Familjerätten:

  Familjerättsenheten, Uppsala kommun
  Stadshusgatan 2
  753 75 Uppsala

  Du kan också lämna in den hos Kontaktcenter på Stadshusgatan 2.

 4. Samarbetssamtal – om ni inte är överens

  Familjerätten erbjuder samarbetssamtal. Fokus i samarbetssamtalen är att förbättra kommunikationen och samarbetet kring gemensamma barn. Samtalen har fokus på vårdnad, boende och umgänge. Det bästa för barn är att föräldrarna börjar med att försöka enas i samarbetssamtal innan en eventuell tingsrättsprocess inleds. I samarbetssamtalen kan många problem lösas.

  Antal samarbetssamtal varierar. Det första samtalet sker individuellt, och därefter tillsammans. Samtalen registreras inte, de är kostnadsfria och sker under sekretess.
  Läs mer om hur samarbetssamtal går till på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds webbplats (mfof.se).

  Syftet med samarbetssamtalen är att förbättra kommunikationen, hitta lösningar för gemensamma barn, och att försöka undvika en tingsrättsprocess.

  Samtalen kan också handla om hur ni båda ska bidra till barnets försörjning. Ni kan till exempel använda Försäkringskassans beräkningsverktyg för att komma fram till ett lämpligt underhållsbidrag.
  Läs mer om underhållsstöd och underhållsbidrag på Försäkringskassans webbplats (forsakringskassan.se).

  Om ni kommer överens om vårdnaden, boendet och umgänget kan ni skriva ett avtal.
  Läs mer och ansök om att skriva avtal.

  Ansök om samarbetssamtal

  Ansök om samarbetssamtal genom att fylla i blanketten och skicka till familjerätten.

  Blankett för att ansöka om om samarbetssamtal  (PDF, 213 KB)

  Application for family mediation (PDF, 60 KB)

  Skicka ansökan till Familjerätten:

  Familjerättsenheten, Uppsala kommun
  Stadshusgatan 2
  753 75 Uppsala

  Du kan också lämna in den hos Kontaktcenter på Stadshusgatan 2.

 5. Informationssamtal – inför en vårdnadstvist

  Funderar du på att vända dig till tingsrätten gällande vårdnad, boende och/eller umgänge är det obligatoriskt att först komma till familjerätten för ett informationssamtal. Ditt barn behöver vara folkbokfört i Uppsala kommun.

  Syftet är att stärka barnrättsperspektivet med målet att i ett tidigt skede försöka hitta lösningar som är bäst för barnet för att undvika en tingsrättsprocess. Efter genomfört informationssamtal kan en stämningsansökan lämnas in till tingsrätten tillsammans med det intyg som ges efter samtalet.
  Läs mer om hur tingsrättsprocessen går till.

  Informationssamtal hos familjerätten

  Inom fyra veckor från att ansökan har kommit in erbjuds ni ett informationssamtal. Målet med samtalet är att hitta andra lösningar än en process i domstol. Syftet är att det ska bli så bra som möjligt för barnen.

  Under informationssamtalet bör båda föräldrarna vara med. Att föräldrar deltar samtidigt förbättrar förutsättningarna att hitta lösningar och enas kring gemensamma barn. Om det finns särskilda skäl, eller om någon av föräldrarna begär det, kan enskilda samtal hållas. Föräldrar ska inom fyra veckor erbjudas en tid för samtal.

  Under samtalet får ni information om

  • alternativa lösningar till en tingsrättsprocess
  • hur en vårdnadstvist påverkar barn
  • tingsrättsprocessen.

  I slutet av samtalet får ni ett intyg som är giltigt i ett år.

  Läs mer om hur informationssamtalet går till på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds webbplats. Informationen finns på flera språk. (mfof.se)

  Efter informationssamtalet kan du vända dig till tingsrätten för att lämna in din stämningsansökan tillsammans med intyget om genomfört informationssamtal.

  Ansök om informationssamtal

  Ansök om informationssamtal genom att fylla i blanketten och skicka till familjerätten.

  Blankett för att ansöka om informationssamtal (PDF, 220 KB)

  Skicka ansökan till Familjerätten:

  Familjerättsenheten, Uppsala kommun
  Stadshusgatan 2
  753 75 Uppsala

  Du kan också lämna in den hos Kontaktcenter på Stadshusgatan 2.

 6. Tingsrättsprocess vid vårdnadstvist

  Tingsrättsprocessen startar efter att du har lämnat in en stämningsansökan till tingsrätten tillsammans med det intyg du fått på informationssamtalet till domstolen.
  Läs om vad som krävs för att få lämna in en stämningsansökan.

  Upplysning eller utredning

  Det vanligaste är att Tingsrätten begär en upplysning från familjerätten. I vissa fall begär de därefter även in en utredning för att få mer underlag för de beslut som ska fattas.

  En upplysning innebär att familjerätten samlar in information genom samtal med er föräldrar. Om det är lämpligt pratar de också med barnen. Familjerätten hämtar även in registerutdrag från polisen och socialtjänsten.

  Muntlig förberedelse

  Upplysningen blir sedan ett underlag till den muntliga förberedelsen i tingsrätten. Det är ett möte när ni båda är med. Ibland behöbvs flera sådana möten.

  Under en muntlig förberedelse kan tingsrätten fatta ett tillfälligt beslut som gäller fram till huvudförhandlingen.

  Huvudförhandling

  Huvudförhandlingen är det sista mötet i tingsrätten. Efter denna förhandling fattar tingsrätten beslut om barnets vårdnad, boende och umgänge.

  I vissa fall kan tingsrätten begära att familjerätten gör en utredning. Hur utredningen går till kan variera från fall till fall. Det vanliga är att familjerätten samtalar med både barn och föräldrar för att få veta vad alla tycker och vill. Familjerätten hämtar även ut registerutdrag från socialtjänsten och polisen.

  I utredningen lämnar familjerätten ett förslag på beslut till tingsrätten. Förslaget grundar sig i vad som är bäst för barnet på kort och lång sikt.

  Slutligen beslutar tingrätten om om barnets vårdnad, boende och umgänge.

  Båda har rätt till information

  Den information ni eller barnet lämnar till familjerätten har ni båda rätt att ta del av under tiden för upplysningen eller utredningen.

  Avbryta processen

  Tingsrättsprocessen kan avbrytas om ni föräldrar kommer överens i tingsrätten. Den kan också avbrytas om du som har lämnat stämningsansökan väljer att återta den.
  Läs mer om processen i tingsrätten på Uppsala tingsrätts webbplats (domstol.se).

 7. Ändra från ensam till gemensam vårdnad

  Om ni vill ändra från ensam till gemensam vårdnad kan ni göra en anmälan hos Skatteverket. Det går att göra om ni inte har ändrat vårdnaden tidigare.

  Anmäl gemensam vårdnad hos Skatteverket (skatteverket.se)

 8. Umgängesstöd

  Umgängesstöd är en person som är med när ett barn ska träffa en förälder som barnet inte bor tillsammans med. Det är tingsrätten som beslutar om umgängesstöd utifrån barnets behov. Det är en tillfällig åtgärd som är tänkt att pågå under högst ett år. Målet är att ni själva ska ansvara för umgänget.

  Umgängesstödet ska bidra till trygghet och stöd för barnet exempelvis när barnet saknar en relation till föräldern. Ett umgängesstöd kan också behöva vara tillsammans med föräldrarna vid hämtning och lämning. Syftet är att barnet ska slippa konfliktfyllda situationer mellan föräldrarna.

  Umgängesstödet har inte rätt att fysiskt förhindra att barnet förs bort eller kränks. Ett umgängesstöd är ingen garanti för att barnet inte kan utsättas av sin förälder i samband med ett umgänge.

  Det finns andra former av stöd som ni kan ansöka om hos mottagningsenheten för barn och unga.
  Läs mer och ansök om annat stöd.

 9. Bodelning

  Att bodela betyder att du och din partner delar upp er egendom mellan er, alltså vem som ska få vad. Om ni inte kommer överrens om bodelningen behöver ni vända er till ett juridiskt ombud.
  Läs om hur bodelning fungerar (domstol.se)

 10. Kontakt

  Kontakta familjerättsenheten

  Under sommaren vecka 26 till 33 kommer det inte att vara någon telefonrådgivning och telefontid på torsdagar mellan klockan 15.00-16.00.

  Telefonrådgivning i familjerättsliga frågor

  Telefon 018-727 15 00

  Telefontider:
  Måndag 9.00–10.00
  Tisdag 9.00–10.00
  Torsdag 9.00–10.00 och 15.00–16.00
  Fredag 9.00–10.00

  Telefontider till administratör

  Telefon 018-727 15 00

  Måndag 9.00–11.00
  Tisdag 9.00–11.00
  Torsdag 9.00–11.00 och 15.00–16.00
  Fredag 9.00–11.00

  E-post

  scf.familjeratten@uppsala.se

  Besöksadress:
  Stadshuset, Stadshusgatan 2
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Familjerättsenheten
  753 75 Uppsala

Nyheter om socialt stöd till barn, unga och familj

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppsala kommun söker dig som vill bli familjehem

  Har du en trygg livssituation och tid, engagemang och tålamod? Just nu finns det flera barn och ungdomar som behöver ett extrahem.

 • Jag bryr mig

  Att vara den som bryr sig är att ge omtanke och tid till någon som behöver lite extra stöd. Just nu söker vi avlösare, kontaktpersoner, ledsagare och stödfamiljer till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Så arbetar vi med socialt stöd till barn, unga och familj

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.