Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Program

Miljö- och klimatprogram

Programmet är Uppsalas styrande dokument för miljö- och klimatarbetet.

Dokument

Sammanfattning

Sammanfattning

Miljö- och klimatprogrammets huvudsakliga syfte är att beskriva mål för kommunens strategiska miljö- och klimatarbete. Fokus för Miljö- och klimatprogrammet är: 

 • en giftfri miljö och hållbara resursflöden 
 • minskad klimatpåverkan  
 • begränsade effekter av klimatförändringen.  

Målen utgår från ett kommungeografiskt perspektiv där den kommunala verksamheten är en del.

De övergripande målen i programmet är:

 • Giftfri miljö 2050 och hållbara resursflöden  
 • Klimatneutralt Uppsala 2030 för klimatpositivt Uppsala senast 2050 
 • Klimatanpassat Uppsala.  

Etappmål på vägen

Programmet har etappmål som ska skynda på förverkligandet av de övergripande målen. Etappmålen är:

 1. Inom Uppsala kommuns geografiska område ska cirka 100 megawatts effekt solenergi installeras till år 2030. Uppsala kommun ska säkerställa att kommunkoncernägda fastigheter har solceller på sina tak år 2025, där så är möjligt. 
 2. Kommunens egen fordons- och maskinpark och upphandlade transporter är fossilbränslefria 2023. Upphandlade entreprenader är fossilbränslefria 2027.  
 3. Uppsala kommun ska varje år minska sin direkta energianvändning genom energieffektiviseringsansatser för fastigheter och verksamheter för att säkerställa klimatneutralitet 2030.   
 4. Uppsala kommun ska minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade och inköpta varor, tjänster och entreprenader. 
 5. Livsmedel inköpta av verksamheter finansierade av Uppsala kommun utgörs 2023 av 100 procent ekologiska livsmedel. Klimatpåverkan ska vara högst 1,25 kilo CO2e per kilo inköpt livsmedel år 2030.  
 6. Uppsala kommuns nya varor med plastinnehåll ska 2030 innehålla enbart återvunnen eller förnybar plast.  
 7. Uppsala kommun ska varje år minska sina utsläpp av växthusgaser från genomförda projekt inom bygg och anläggning för att säkerställa klimatneutralitet 2030. Målet handlar både om kommunens egna projekt och projekt som genomförs genom markanvisning.  

Omfattning av programmet

Programmet riktar sig till alla nämnder och bolagsstyrelser i Uppsala kommunkoncern. Handlingsplanen som hör till programmet tar upp prioriterade åtgärder som gör att programmet kan genomföras. 

Programmet kompletterar de här övergripande styrdokumenten inom Uppsala kommun, med handlingsplaner: 

Läs mer om hur kommunen arbetar med frågor som rör miljö och klimat.

På Miljöbarometern kan du följa hur det går med flera av etappmålen i Miljö- och klimatprogrammet.

Besök Miljöbarometern.

Handlingsplan för Miljö- och klimatprogram

Handlingsplanen innehåller åtgärder som tydliggör ambitionsnivå och riktning för arbetet. Där kunskapsläget behöver förbättras ska utredningar genomföras och förslag till aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse tas fram.

Syftet med handlingsplanen är att se till att kommunkoncernens miljö- och klimatarbete drivs framåt så att målen i programmet uppnås.

Handlingsplanen gäller under perioden 2022–2025 och riktar sig till samtliga nämnder och bolagsstyrelser inom Uppsala kommun. Kommunstyrelsen har huvudansvar för att genomföra och följa upp handlingsplanen.

Läs Handlingsplan för Miljö- och klimatprogram.