Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Program

Energiprogram 2050

Energiprogram 2050 är ett kommunövergripande styrdokument som beskriver Uppsala kommuns vision för den långsiktiga utvecklingen av energisystemet i Uppsala. Energiprogrammet är en hörnsten i arbetet med att göra Uppsala fossilfritt och förnybart år 2030 och klimatpositivt år 2050.

Dokument

Energiprogram 2050

PDF, 1 MB | Lyssna

Antagen maj 2018

Energy Programme 2050

PDF, 1 MB | Lyssna

Adopted May 2018

Sammanfattning

Bakgrund

Lagen (1977:439) om kommunal energiplanering säger att varje kommun ska ha en aktuell plan för tillförsel och användning av energi. Energiprogram 2050 utgör kommunens plan enligt lagen. Den ersätter Energiplan 2001 och fördjupar och bygger vidare på Översiktsplan 2016.

Mål och genomförande

Målet är att åstadkomma ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart energisystem. Energiprogrammet utgör en grund för att förstärka kommunens synlighet och roll inom energifrågor. 

Programmet utgörs av sex genomförandestrategier med tillhörande insatser

  • alla har ett ansvar och en roll i att skapa ett klimatpositivt Uppsala
  • forskning, innovation och näringslivsutveckling hjälper Uppsala hitta vägen framåt
  • områdesplanering- och utveckling som främjar nya lösningar
  • samhällsplanering för energiförsörjning av transportsystemet
  • samordnad utveckling av lokal energiproduktion och klimatpositiv infrastruktur
  • uppföljning och utveckling genom modellering och klimatfärdplaner.

Uppföljning och utveckling

Energiprogrammet som helhet följs upp vart fjärde år, tillsammans med genomförandestrategierna.

Insatserna följs upp individuellt, såväl löpande under genomförandet som årligen och vid avslut. Resultat och lärdomar från insatser återkopplas till strategiområdena för fortsatt utveckling av dem och av insatserna.

Alla politiskt antagna programs aktualitet och dess genomförande följs årligen upp översiktligt.

Insatserna prioriteras och resurssätts i kommunfullmäktiges årliga Mål och budget och i det löpande kommunala arbetet och verksamhetsansvaret.

Läs mer om hur kommunen arbetar med frågor som rör miljö och klimat.

Lagrum

Lagen (1977:439) om kommunal energiplanering