Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Arbetet med mål och budget

Kommunen tar varje år fram en budget där det framgår hur vi ska fördela våra pengar. Vi sätter också upp mål för att bli bättre och göra rätt saker. Här kan du följa processen med att ta fram mål och budget.

Läs årets Mål och budget med plan för de kommande åren

Vi tar reda på vilka utmaningar och möjligheter kommunen står inför

Vi tittar på händelser och trender som påverkar kommunen. Det är också viktigt att analysera hur vi ligger till när det gäller kostnader och kvalitet.

Vi trendspanar och omvärldsbevakar

Varje år tar vi fram en omvärldsanalys. Syftet är att få koll på händelser som påverkar Uppsala kommuns mål om att skapa en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun. Insikterna från analysen ligger till grund för hur vi sätter våra mål och planerar vår verksamhet. 

Läs årets omvärldsanalys.

Verksamheterna analyserar nuläget

Tjänstepersoner från våra olika verksamheter träffas och analyserar hur det går för kommunen. De tittar till exempel i delårsbokslutet där de kan se hur vi ligger till när det gäller kostnader och kvalitet.

Efter mötena har kommunens olika verksamheter samma bild av läget. Det är bra för den fortsatta planeringen.

Läs det senaste delårsbokslutet.

Kommunstyrelsen identifierar fokusområden

Ett resultat av analysarbetet är att kommunstyrelsen kan identifiera fokusområden för arbetet med mål och budget kommande år.

Fokusområden och viktiga hållpunkter för nästa års arbete samlas i ett planeringsdirektiv. I december tar kommunstyrelsen beslut om att planeringsdirektivet ska gälla.

Så här ser det senaste planeringsdirektivet ut

Vi formulerar mål och räknar fram en budget

Personer från olika verksamhetsområden bidrar med kunskap och idéer. Det gör att kommunens mål och budget blir så bra som möjligt.

Tjänstepersoner och förtroendevalda beskriver utmaningar och möjligheter

Under året har vi tre strategiska arbetsmöten om mål och budget.

Strategiskt seminarium – uppstartsmöte för arbetet med mål och budget

I början av året samlas förtroendevalda, förvaltnings- och bolagsdirektörer, fackliga representanter och den politiska oppositionen för att tillsammans starta arbetet med mål och budget. Under dagen beskriver deltagarna vilka utmaningar, förutsättningar och möjligheter vi behöver ta hänsyn till när vi planerar vårt arbete. De diskuterar också olika idéer om vad kommunen kan förbättra och utveckla.

Möte med förvaltningar och bolag

Direktörer från kommunens förvaltningar och bolag träffas och arbetar vidare med förslag på vad kommunen ska prioritera och hur pengarna ska fördelas.

Budgetkonferens

På en budgetkonferens presenterar direktörerna sina förslag på förändringar och prioriteringar för de förtroendevalda i majoritet. De bestämmer tillsammans vad de ska jobba vidare med för att nå ett bra resultat.

Kommunledningen går igenom alla siffror och fakta

Det gäller att vara förberedd med korrekt information när man ska göra en budget. Ett exempel på vad en kommun behöver veta är hur många som bor här och i vilka åldrar. Men det är många andra uppgifter som också behöver finnas.

Under hela våren arbetar kommunledningen med att gå igenom alla siffror och fakta. Det är viktigt att alla tänker och räknar på samma sätt.

möte

Många arbetar tillsammans med att ta fram ett förslag till mål och budget

Under ett par månader jobbar skribenter, ekonomer och direktörer fram ett budgetförslag. De tar också fram förslag på vilka uppdrag nämnderna ska få.

Genom att personer från alla kommunens olika verksamhetsområden arbetar tillsammans blir resultatet bättre.

Under en vecka i april har förtroendevalda och kommunledningen en beredningsvecka där de går igenom budgetförslaget. 

De förtroendevalda förhandlar om förslaget

Fram till september förhandlar de förtroendevalda om förslaget till mål och budget. När de är klara presenterar de förslaget och alla i kommunen kan läsa det.

Alla nämnder och fackförbund har en månad på sig att kvalitetssäkra innehållet och tycka till om förslaget innan det justeras en sista gång. Man tar också hänsyn till eventuellt nya skatter och befolkningsprognoser.

Se partiernas förslag till mål och budget

Kommunfullmäktige debatterar och röstar om förslaget

I november debatterar den politiska majoriteten och oppositionen förslaget och fattar beslut om att det ska gälla från och med 1 januari nästa år. Det är sällan något ändras i förslaget nu. Debatten sänds live på uppsala.se och den går även att titta på i efterhand.

Se kommunfullmäktiges senaste debatt om mål och budget, dag 1

Se kommunfullmäktiges senaste debatt om mål och budget, dag 2

Se vilka som sitter i kommunfullmäktige.

Nämnder och bolagsstyrelser skriver affärs- och verksamhetsplaner som utgår från mål och budget

I december ska nämnder och bolagsstyrelser vara klara med sina affärs- och verksamhetsplaner. Planerna utgår från kommunens mål och budget och beskriver hur nämnden eller bolaget ska bryta ner inriktningsmålen till egna mål, hur man ska arbeta med budgeten kommande år och hur man ska följa upp och mäta effekten av det man gör.

Verksamhets- och affärsplanerna gäller för tre år men justeras varje år.

Affärs- och verksamhetsplaner.

Riktlinje för nämndernas verksamhetsplanering, uppföljning och interna kontroll.

Vi börjar arbeta mot de beslutade målen

Mål och budget gäller från och med 1 januari. Då börjar hela kommunen arbeta mot de beslutade målen. Den nya budgeten sätter ramarna. 

Årets mål och budget

Mål och budget är kommunens övergripande styrdokument. Det gäller för innevarande år och innehåller en plan för två år framåt. I Mål och budget kan du läsa om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med.

Läs gällande Mål och budget.

Uppföljning under året

Alla verksamheter inom kommunen följer upp hur det går under året. Det är viktigt att ha koll på både utgifter och inkomster. Det är också nödvändigt att mäta att vi hela tiden är på väg mot de uppsatta målen.

Till varje fokusmål kopplar vi indikatorer som vi mäter och följer upp. Indikatorer är ett slags nyckeltal som visar vad vi vill förändra. Ju fler indikatorer som pekar åt rätt håll, desto mer säkra kan vi vara på att vi är på rätt väg.

Om du vill dyka ner i siffror och statistik finns alla källor till indikatorer och övriga nyckeltal i bilaga 12 i Mål och budget. (PDF, 164 KB)

Följ kommunens resultat under året

Alla nämnder rapporterar varje månad till kommunstyrelsen som håller ett öga på helheten. I april, augusti och december sammanställer vi resultatet från alla nämnder och bolag och rapporterar hur det går. Om något mål verkar bli svårt att nå beskriver vi vilka konsekvenser det kan få och vad vi gör för att det inte ska bli så.

Se hur det går med kommunens fokusmål

Bokslutet – så här gick det

I april är bokslutet för förra året klart och kommunen redovisar hur det har gått i en årsredovisning. I årsredovisningen finns exakta uppgifter om inkomster, utgifter och om vi nått våra inriktningsmål.

Läs Uppsala kommuns senaste årsredovisning

Långt innan kommunfullmäktige beslutar om bokslutet är planeringsarbetet för kommande år redan i full gång. Och så rullar det på, eftersom alla år behöver en genomarbetad budget och lämpliga inriktningsmål.

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter om Uppsala kommuns sätt att jobba med mål och budget kan du höra av dig till kommunledningskontoret.
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se