Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Information

Planeringsdirektiv 2024 för mål och budget 2025 med plan för 2026–2027

Kommunfullmäktige beslutade den 6 november om Mål och budget 2024 med plan för 2025–2026. I och med det fastställdes kommunens fokusmål och indikatorer för planperioden. Processen för att ta fram kommunens Mål och budget revideras varje år för att öka kvaliteten i behovsbedömningar och ekonomiska underlag, skapa mer delaktighet från nämnder och bolagsstyrelser samt öka genomslagskraften för den politiska viljan. Planeringsdirektiv 2024 beskriver fokus och förutsättningar för arbetet med Mål och budget 2025–2027.

Sammanfattning

Den demografiska utvecklingen, invånares förväntningar och att Uppsala växer ställer fortsatt krav på kommunal välfärd, på fysiskt och socialt investeringsperspektiv i samhällsplaneringen samt på stärkt integration för att säkra ett hållbart samhälle. FN:s agenda för hållbar utveckling balanserar de tre dimensionerna, den ekonomiska, den sociala och den ekologiska hållbarheten. Cirkulär ekonomi är en förutsättning för att nå klimatmålen och många andra hållbarhetsmål i Agenda 2030. Uppsala kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Det betyder att politiker styr utifrån de mål de sätter upp och de resultat som kommunens verksamheter ska uppnå.


Kommunfullmäktiges politiska inriktning är formulerad i fyra gemensamma fokusmål. Fokusmålen kraftsamlar hela kommunkoncernen för att göra de förflyttningar som pekas ut och säkerställer det politiska genomslaget. De fyra fokusmålen är:

  1. Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden
  2. Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb
  3. Uppsala ska leda klimatomställningen
  4. Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Varje fokusmål inleds med en text som beskriver den övergripande politiska ambitionen med fokusmålet. Fokusmålen förstärks med tidsbegränsade uppdrag. De kan gälla hela koncernen eller specifika nämnder eller styrelser. För att följa och analysera kommunkoncernens utveckling mot målbilden kopplas kommunövergripande indikatorer till varje fokusmål. För de gemensamma nämnderna (räddningsnämnden och överförmyndarnämnden) gäller de uppdrag som överenskommits vid ägarsamråd med de kommuner som ingår.