Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Delårsuppföljning av ekonomi och verksamhet per augusti samt helårsprognos 2023

Det ekonomiska resultatet för Uppsala kommunkoncern för perioden januari till augusti är 409 (1 239) miljoner kronor, 226 (980) miljoner kronor för verksamhet i förvaltning och 218 (265) miljoner kronor för Uppsala stadshuskoncern. För verksamhetsåret 2023 prognostiseras ett resultat före skatt om 305 (800) miljoner kronor för kommunkoncernen. När jämförelsestörande poster exkluderas beräknas det prognostiserade resultatet före skatt för kommunkoncernen uppgå till 641 (991) miljoner kronor.

Sammanfattning

För verksamhet i förvaltningsform prognostiseras för helåret 2023 ett resultat på 124 (701) miljoner kronor, vilket motsvarar 0,8 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Budgeterat resultat är 145 miljoner kronor, motsvarande 1,0 procent av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning medan det finansiella resultatmålet är på 2,0 procent.

Helårsprognosen inrymmer en obudgeterad kostnad om 430 miljoner kronor för medfinansiering av Trafikverkets anläggningar avseende järnvägsplanen. Därtill påverkas prognosen negativt av att försäljningar av exploateringsfastigheter inte når upp till budgeterad nivå. Det prognostiserade resultatet påverkas däremot positivt av att intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning överstiger budget med 504 miljoner kronor, varav 186 miljoner kronor i skatteintäkter och 318 miljoner kronor i generella statsbidrag och utjämning, inklusive de prestationsbaserade generella statsbidragen.

Investeringarna förväntas uppgå till 3 903 (3 365) miljoner kronor för 2023 vilket är 185 miljoner kronor lägre än budgeterad investeringsvolym. De kommunala bolagen svarar för 73 (58) procent av prognostiserade investeringar. Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt starkt och merparten av årets hittills genomförda investeringar har kunnat finansieras utan att kommunkoncernens totala låneskuld ökat. Kommunkoncernens likviditet bedöms fortsatt som god och används för att finansiera pågående investeringar och amortering av lån som förfaller till betalning.