Parkering och parkeringsavgifter

 1. Parkeringsplatser i Uppsala tätort


  Parkeringskarta för Uppsala tätort (PDF, 743 KB)

  Kartan visar parkeringsplatser och parkeringshus i Uppsala tätort. Det är också markerat var det finns parkeringsplatser för rörelsehindrade och bussar.

  Alla får parkera på boendeparkeringar, men den som har boendeparkeringstillstånd får parkera under längre tid och betala lägre avgift.
  Läs om boendeparkering

  Husvagnar kan parkera på vanliga parkeringsplatser. När vagnen är sammankopplad med bilen räknas det som ett ekipage och betalningen ska registreras på bilen. För en frånkopplad husvagn ska du betala egen avgift.

  Du kan hämta eller beställa en tryckt version av parkeringskartan hos Kommuninformation.

  Fäll ihop
 2. Parkeringsavgifter


  Uppsala tätort är indelad i parkeringsområden. Avgiften är högst i de mest centrala delarna. 

  Sedan 2017 inför vi successivt nya parkeringsavgifter enligt nedan. De nya avgifterna är redan införda i område A, B och C. Införandet pågår i område D och E och fortsätter de kommande åren.

  Håll koll på skyltningen. Andra regler kan gälla i vissa områden och du bör vara uppmärksam på vägmärken. Det är alltid vägmärket som gäller. Avgifterna gäller först när nya skyltar är på plats.

  Avgifter för parkering måndag–lördag 8.00–18.00.

  Område Avgift de första två timmarna Avgift följande timmar
  A 20 kronor/timme 35 kronor/timme
  B 20 kronor/timme 20 kronor/timme
  C 15 kronor/timme 15 kronor/timme
  D 10 kronor/timme* 10 kronor/timme*
  E 5 kronor/timme* 5 kronor/timme*

  Avgifterna gäller parkering på kommunens mark. Andra priser kan gälla för privata parkeringar.

  *Område D och E är nya parkeringsområden. I dessa områden inför vi parkeringsavgifter där vi bedömer att det finns behov av det.

  Mellan 18.00 och 24.00 är parkeringsavgiften 5 kronor per timme i alla områden med parkeringsavgift. Avgiftsfritt 24.00–08.00.

  Söndagar och helgdagar är parkering avgiftsfri i alla områden.

  För övriga gator i tätorten varierar parkeringstiden och avgiften. Se skyltar på respektive gata.

  Betalningsalternativ

  Från 1 oktober minskar Uppsala parkerings AB antalet mobilleverantörer till två stycken. 

  Läs om betalningsalternativ och områdeskoder på uppsalaparkering.se

  Fäll ihop
 3. Parkeringsregler


  De flesta parkeringsregler gäller i hela landet. Det finns också lokala regler för Uppsala kommun.

  På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa om lokala trafikföreskrifter för alla kommuner i Sverige.
  Svensk trafikföreskriftssamling STFS.

  I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Dessa bestämmelser skyltas inte med vägmärken utan du måste kunna dem ändå. Transportstyrelsen har samlat de viktigaste generella bestämmelserna om att stanna och parkera.
  Läs generella bestämmelser om att stanna och parkera i Transportstyrelsens broschyr.

  Fäll ihop
 4. Parkeringsområden


  Parkeringsområde A, B och C

  Områden A, B och C innehåller parkeringar i Uppsalas innerstad. 

  Avgifter zon A, B och C

  Parkeringsområde D och E

  Område D och E är två nya parkeringsområden. Tidigare har de till största delen varit avgiftsfria, men under 2017-2019 får de parkeringsavgifter där vi bedömer att det finns behov av det. 

  Område D begränsas i huvudsak av Tycho Hedens väg, Gamla Uppsalagatan, järnvägen, Tiundagatan, Krongatan, Stadsskogen, Kungsängsleden och Björkgatan. 

  Område E är Uppsalas tättbebyggda område utanför område D. 

  Avgifter zon D och E

  Fäll ihop
 5. Parkeringsförbudsområde


  I Uppsala finns det flera parkeringsförbudsområden.

  Inom ett parkeringsförbudsområde får du bara parkera på de sträckor där det finns vägmärken om tillåten parkering. Alla infarter till området har vägmärken som visar att det är ett parkeringsförbudsområde. Förbudet gäller tills du passerar ett vägmärke som visar att områdesförbud upphör.

  Trafikskyltar

  Med ett parkeringsförbudsområde är det tydligt var du får parkera. När du parkerar på en anvisad parkering kan du vara säker på att du inte skymmer sikten eller utgör ett hinder för annan trafik.

  Varför parkering är förbjuden på vissa sträckor

  Kommunen utgår från flera saker för att avgöra var det ska vara tillåtet att parkera. Vi tar till exempel hänsyn till framkomlighet och trafiksäkerhet. Det kan innebära att väldigt smala gator får parkeringsförbud för att öka framkomligheten för utryckningsfordon, snöröjning och sophämtning. En annan aspekt som vi tar hänsyn till är cykelstråk och trafiksäkerhet för cyklister.

  Det här är bedömningskriterierna vi använder för att avgöra om det ska vara tillåtet att parkera på en viss sträcka:

  • Gatubredd
  • Utfarter
  • Cykelstråk
  • Sikt (till exempel skarpa kurvor)
  • Busstrafik
  • Korsningar.

  Fäll ihop
 6. Nya parkeringsavgifter införs under 2017 och 2018


  Sedan 2017 pågår ett arbete med att införa nya parkeringsavgifter och avgiftstider i Uppsala. Två nya parkeringsområden har också tillkommit. 
  Se nya parkeringsavgifterna för alla parkeringsområden

  Områden där de nya reglerna är införda

  De nya reglerna är införda i område A, B, C, en del av D (den del av Luthagen som tillhör område D) och en del av E (Rosendal). 

  19 mars 2018 införde vi nya parkeringsregler i Fålhagen och Höganäs. 
  Läs om de nya parkeringsreglerna. 

  Nya områden som får parkeringsavgifter

  Område D och E är två nya parkeringsområden. Områdena har till stor del varit avgiftsfria tidigare, men under 2017-2019 får de avgiftsbelagda parkeringsplatser där vi bedömer att det finns behov av det.
  Se kartor över parkeringsområdena

  Varför kommunen inför nya regler

  14 december 2016 fattade gatu- och samhällsmiljönämnden beslut om nya parkeringsregler i Uppsala.
  Läs om beslutet i gatu- och samhällsmiljönämndens protokoll.

  De nya reglerna är ett steg på vägen mot att nå målen i kommunens parkeringspolicy från 2014.

  De fem målen är att

  • skapa en attraktivare stadsmiljö
  • minska biltrafikens miljöpåverkan
  • skapa en god sammanvägd tillgänglighet för alla trafikslag
  • effektivisera markanvändningen
  • bidra till en fortsatt stark handel i centrum.

  Läs om beslutet att införa nya parkeringsavgifter och zoner.

  Parkeringspolicy

  Handlingsplan för parkering på allmän plats

  Fäll ihop
 7. Nya parkeringsregler i Luthagen, Fålhagen och Höganäs


  Under 2017 och 2018 införde vi nya parkeringsregler i Luthagen, Fålhagen och Höganäs. De nya reglerna ska underlätta för boende och besökare att hitta parkeringsplats i området. Det ska också förbättra framkomligheten.

  Luthagen

  Under oktober 2017 införde vi parkeringsförbudsområde i Luthagen.

  Parkeringsförbudsområde

  Från och med oktober 2017 är Luthagen ett parkeringsförbudsområde.

  Det betyder inte att det är förbjudet att parkera i området, men du får bara parkera på de sträckor som har vägmärken om tillåten parkering. Vägmärken som visar att området är ett parkeringsförbudsområde finns vid alla infarter till området. Förbudet gäller tills du passerar ett vägmärke som visar att områdesförbud upphör.

  Läs om vad som gäller i ett parkeringsförbudsområde.

  Ansök om boendeparkering

  Om du bor och är folkbokförd i området kan du ha rätt till boendeparkering. Med ett boendeparkeringstillstånd får du parkera under en längre tid och betala lägre avgift. 

  Ansök om boendeparkeringstillstånd.

  Karta över parkeringsförbudsområdet 

   Parkeringsförbudsområden i Luthagen

  Gulmarkerat område i kartan visar parkeringsförbudsområdet i Luthagen.

  Här kan du parkera i Luthagen

  Du kan parkera på följande sträckor i Luthagen:
  Se karta över parkeringar och parkeringsautomater i Luthagen 

  De blå och röda markeringarna i kartan visar var du kan parkera. De blå markeringarna visar var boendeparkeringstillstånd gäller. De röda markeringarna visar var boendeparkeringstillstånd inte gäller. 

  Alla får parkera på boendeparkeringar, oavsett om de har tillstånd eller inte. Men om du har boendeparkeringstillstånd kan du parkera där en längre tid till en lägre avgift.

  Betala parkeringsavgift

  Läs om betalningsalternativ och områdeskoder på uppsalaparkering.se

  Fålhagen

  19 mars 2018 införde vi parkeringsförbudsområde i Fålhagen. Vi införde också parkeringsavgifter i den del av Fålhagen som tillhör parkeringsområde D och E.

  Parkeringsavgifter

  19 mars 2018 införde vi parkeringsavgifter i den del av Fålhagen som tillhör parkeringsområde D och E (se gulmarkerat område i kartan nedan). Samtidigt blev det  boendeparkering längs flera gator i området.

  Måndag–lördag 8.00–18.00 18.00–24.00
  Område D 10 kronor/timme 5 kronor/timme
  Område E 5 kronor/timme 5 kronor/timme

  Söndagar och helgdagar är parkeringen avgiftsfri.

  Med ett boendeparkeringstillstånd betalar du 20 kronor per dygn, 400 kronor i månaden eller 4 400 kronor per år för parkering.

  Läs om betalningsalternativ och områdeskoder på uppsalaparkering.se

  Ansök om boendeparkering

  Om du bor och är folkbokförd i området kan du ha rätt till boendeparkering. Med ett boendeparkeringstillstånd får du parkera under en längre tid och betala lägre avgift.

  Stationsgatan ingår inte i boendeparkeringsområdet.

  Läs om villkor och ansök om boendeparkeringstillstånd.

  Nytt parkeringsförbudsområde

  19 mars 2018 införde vi parkeringsförbudsområde i Fålhagen och Höganäs.

  Det betyder inte att det är förbjudet att parkera i området, men du får bara parkera på de sträckor som har vägmärken om tillåten parkering. Vägmärken som visar att området är ett parkeringsförbudsområde finns vid alla infarter till området. Förbudet gäller tills du passerar ett vägmärke som visar att områdesförbud upphör.

  Läs om vad som gäller i ett parkeringsförbudsområde.

  Parkeringsförbudsområden i Fålhagen

  Den röda linjen visar parkeringsförbudsområdet. Parkeringsavgifter har införts i det gulfärgade området.

  Här kan du parkera i Fålhagen

  Du kan parkera på följande sträckor i Fålhagen:
  Se karta över parkeringar och parkeringsautomater i Fålhagen 

  De blå och röda markeringarna i kartan visar var du kan parkera. De blå markeringarna visar var boendeparkeringstillstånd gäller. De röda markeringarna visar var boendeparkeringstillstånd inte gäller.

  Alla får parkera på boendeparkeringar, oavsett om de har tillstånd eller inte. Men om du har boendeparkeringstillstånd kan du parkera där en längre tid till en lägre avgift.

  Höganäs

  19 mars 2018 införde vi parkeringsförbudsområde i Höganäs.

  Parkeringsförbudsområde

  19 mars 2018 införde vi parkeringsförbudsområde i Höganäs.

  Det betyder inte att det är förbjudet att parkera i området, men du får bara parkera på de sträckor som har vägmärken om tillåten parkering. Vägmärken som visar att området är ett parkeringsförbudsområde finns vid alla infarter till området. Förbudet gäller tills du passerar ett vägmärke som visar att områdesförbud upphör.

  Läs om vad som gäller i ett parkeringsförbudsområde.

   Parkeringsförbudsområde i Fålhagen och Höganäs

  Den röda markeringen visar parkeringsförbudsområdet som täcker både del av Höganäs och Fålhagen. 

  Ansök om boendeparkering

  Om du bor och är folkbokförd i området kan du ha rätt till boendeparkering. Med ett boendeparkeringstillstånd får du parkera under en längre tid och betala lägre avgift.
  Läs om villkor och ansök om boendeparkeringstillstånd.

  Här kan du parkera i Höganäs

  Du kan parkera på följande sträckor inom det berörda området i Höganäs:
  Se karta över parkeringar och parkeringsautomater i Höganäs 

  De blå och röda markeringarna i kartan visar var du kan parkera. De blå markeringarna visar var boendeparkeringstillstånd gäller. De röda markeringarna visar var boendeparkeringstillstånd inte gäller.

  Alla får parkera på boendeparkeringar, oavsett om de har tillstånd eller inte. Men om du har boendeparkeringstillstånd kan du parkera där en längre tid till en lägre avgift.

  Betala parkeringsavgift

  Läs om betalningsalternativ och områdeskoder på uppsalaparkering.se

  Fäll ihop
 8. Kontakt


  Läs om hur du bestrider en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift på Uppsala Parkerings webbplats.

  Kontakta Kontaktcenter om du har frågor om parkering eller de nya parkeringsreglerna i Uppsala. 

  Kontakta Kontaktcenter

  Telefon: 018-727 00 00 under följande tider:
  Måndag 7.30–17.00
  Tisdag 8.00–17.00
  Onsdag 8.00–17.00
  Torsdag 8.00–19.00
  Fredag 8.00–17.00

  Fäll ihop