Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

För att få en större förståelse för barns resor till och från skolan och fritidsaktiviteter genomför Uppsala kommun resvaneundersökningar. Resvaneundersökningarna riktar sig både till barn och vårdnadshavare. Resultatet blir två olika delar beroende på om man är barn eller vårdnadshavare:

 • Handuppräckning i skolorna.
 • Enkät till vårdnadshavarna.

Resvaneundersökningarna grundas i det politiska uppdraget att öka andelen barn och unga som går och cyklar till skolan. Det är ett uppdrag som kommunen arbetar med för att nå målet om en fossilfri kommun 2030. Syftet med resvaneundersökningarna är att få en övergripande förståelse för barns resor

 • till och från sina skolor
 • i olika områden
 • i kommunen som helhet.

Undersökningarna används som grund i planeringen. Det kan både handla om fysiska trafiksäkerhetsåtgärder och om kampanjer för ökad kunskap och beteendeförändring. Undersökningarna är dessutom ett verktyg för uppföljning.

Forskning visar att barn som tar sig till skolan på egen hand mår bättre och blir mer självständiga. Ju mer barn rör på sig – desto bättre blir också motoriken, inlärningen och koncentrationen.

Läs mer här: Barn i trafiken

Handuppräckning i skolorna

Resvaneundersökningen som riktade sig till eleverna genomfördes hösten 2022, för fjärde året i rad. Eleverna fick frågan en skoldag i oktober hur de tagit sig till skolan den dagen. Undersökningen genomfördes genom handuppräckning i klassrummet. Mentorerna i respektive klass samlade in resultatet.

Svarsfrekvensen var 42 procent. Inför kommande undersökningar önskar vi en högre svarsfrekvens för att med bättre precision kunna analysera resultatet och därmed prioritera insatser där de bäst behövs.

RVU_2019-2022.png

Tabellen visar andel hållbart resande per årskurs över tid. Hållbara resor inkluderar resor till fots, med cykel och med kollektivtrafik.

Ett sätt att få till fler hållbara resor till skolan är att dela på lämningen med andra familjer.

Vandrande och cyklande skolbussar

Enkät till vårdnadshavare

2021 genomförde kommunen för första gången en digital enkät riktad till vårdnadshavare för elever i förskoleklass till årskurs 6. Vårdnadshavarna besvarade enkäten för sitt yngsta skolbarn, och en gång per hushåll. Enkäten innehöll frågor om hur barnen reser till skolan och sina fritidsaktiviteter och varför resan oftast sker på just det sättet. Över 7400 vårdnadshavare svarade på enkäten. Resultatet utgör ett viktigt komplement till handuppräckningen i skolan eftersom den även ger svar på frågan varför resan sker på just det sättet. Den innehåller även frågor om fritidsaktiviteter.

Resor till skolan

Enkäten visar att andelen hållbara resor, det vill säga resor till fots, med cykel och med kollektivtrafik, ökar med stigande ålder. Till och med årskurs 5 har eleverna relativt kort avstånd till skolan. Inför årskurs 6 gör många elever ett skolval som innebär längre skolväg, särskilt för eleverna i landsbygdsorterna. 70% av eleverna i förskoleklass har närmare än 2 kilometer till skolan. Närheten ger en stor potential att öka det hållbara resandet i de lägre årskurserna.

Resväg_km.JPG

Avstånd F-klass Åk. 1 Åk. 2 Åk. 3 Åk. 4 Åk. 5 Åk. 6 Totalt
0–1 km. 44 % 45 % 46 % 43 % 40 % 43 % 29 % 42 %
1–2 km. 26 % 24 % 22 % 26 % 22 % 21 % 20 % 24 %
2–3 km. 8 % 10 % 10 % 8 % 11 % 11 % 13 % 10 %
3–5 km. 8 % 9 % 9 % 10 % 10 % 9 % 14 % 10 %
Längre än 5 km. 14 % 12 % 13 % 13 % 17 % 16 % 23 % 15 %

Tabellen visar andel elever som promenerar, cyklar, åker kollektivt och åker bil mellan hemmet och skolan uppdelat efter årskurs. Årskurs är förkortat till Åk, förskoleklass till F-klass och kilometer till km i tabellen.

Tabellen visar avstånd mellan hemmet och skolan, uppdelat efter årskurs. Årskurs är förkortat till Åk, förskoleklass till F-klass och kilometer till km i tabellen.

 

Färdsätt.JPG

Årskurs Promenerar Cyklar Kollektivt Bil
F-klass 26 % 31 % 7 % 36 %
Åk. 1 31 % 27 % 9 % 33 %
Åk. 2 33 % 29 % 11 % 27 %
Åk. 3 37 % 28 % 15 % 21 %
Åk. 4 37 % 29 % 19 % 15 %
Åk. 5 40 % 33 % 15 % 13 %
Åk. 6 30 % 32 % 27 % 11 %
Totalt 32 % 30 % 13 % 25 %

 

Andel elever som promenerar, cyklar, åker kollektivt och åker bil mellan hemmet och skolan uppdelat efter årskurs. Andelen bilresor minskar med stigande ålder. Årskurs är förkortat till Åk, förskoleklass till F-klass och kilometer till km i tabellen.

Mer om vårdnadshavarnas svar

Här är några av de frågor vi ställde till vårdnadshavarna om barnens resvanor. Vi frågade specifikt om varför resandet ser ut på ett visst sätt.

Därför promenerar elever till skolan

“Du har svarat att ditt yngsta skolbarn promenerar med en vuxen till skolan på morgonen. Vad är anledningen till att ni oftast tar er till skolan på just det här sättet?”

Anledningar till att vuxna och barn promenerar tillsammans till skolan

Att promenera tar längre tid än andra färdsätt, men är enklast 9 %
Att promenera är bra för miljön och hälsan 24 %
Att promenera är mest tidseffektivt 32 %
Mitt barn har ingen cykel 0 %
Mitt/mina barn vill promenera 10 %
Vi lämnar syskon på flera olika skolor/förskolor, att promenera är enklast 13 %
Vi promenerar till jobbet/studier/kollektivtrafiken/annat och lämnar på vägen 13%

 

Många uppger att de promenerar tillsammans med sina barn till skolan på grund av att det är tidseffektivt och bra för miljön och hälsan att promenera.

“Du har svarat att ditt yngsta skolbarn promenerar själv eller med syskon/kompis till skolan på morgonen. Vad är anledningen till att barnet oftast tar sig till skolan på just det här sättet?”

Anledningar till att barn promenerar utan en vuxen till skolan

Att promenera känns tryggast 4 %
Att promenera är bra för miljön och hälsan 6 %
Att promenera är enklast 52 %
Mitt barn gör sällskap med syskon/kompis som promenerar 22 %
Mitt barn har inte cykel/UL-kort 1 %
Mitt/mina barn vill promenera 14 %

 

De flesta uppger att anledningen till att deras yngsta skolbarn promenerar till skolan är att det är enklast eller att de gör sällskap med syskon och kompisar.

Därför cyklar elever till skolan

“Du har svarat att ditt yngsta skolbarn cyklar eller åker skateboard/sparkcykel/liknande med en vuxen till skolan på morgonen. Vad är anledningen till att ni oftast tar er till skolan på just det här sättet?”

Anledningar till att vuxna och barn cyklar tillsammans till skolan

Att cykla är bra för miljön och hälsan 23 %
Att lämna med cykel är mest tidseffektivt 17 %
Avståndet är för långt för att gå, men lagom för att cykla 8 %
Mitt/mina barn vill cykla 14 %
Vi cyklar till jobbet/studier/kollektivtrafiken/annat och lämnar på vägen 31 %
Vi lämnar syskon på flera olika skolor/förskolor, att cykla är enklast 8 %

 

Många uppger att de cyklar tillsammans med sina barn till skolan på grund av det är bra för miljön och hälsan att cykla, och att de lämnar på vägen till jobbet, studier, kollektivtrafiken eller annat.

“Du har svarat att ditt yngsta skolbarn cyklar själv eller med syskon/kompis till skolan på morgonen. Vad är anledningen till att barnet oftast tar sig till skolan på just det här sättet?”

Anledningar till att barn cyklar utan en vuxen till skolan

Att cykla känns tryggast 1 %
Att cykla är bra för miljön och hälsan 11 %
Att cykla är enklast 28 %
Det är för långt för att promenera 3 %
Mitt barn gör sällskap med syskon/kompis som cyklar 15 %
Mitt barn har inget UL-kort 4 %
Mitt barn vill cykla 3 %

 

Många barn vill cykla till skolan! Det uppger de flesta som anledningen till att deras yngsta skolbarn cyklar till skolan.

Därför skjutsar föräldrar i bil till skolan

“Du har svarat att ditt yngsta skolbarn åker bil till skolan på morgonen. Vad är anledningen till att ni oftast tar er till skolan på just det här sättet?”

Anledningar till att vuxna skjutsar barn i bil till skolan

Att lämna med bil är mest tidseffektivt 10 %
Avståndet till skolan är för långt för att gå eller cykla 13 %
Buss, tåg eller skolskjuts tar för lång tid 4 %
Det finns inte trygga gång- eller cykelvägar till skolan 12 %
Mitt barn har ingen cykel 0 %
Mitt/mina barn vill åka bil till skolan 2 %
Vi har mycket packning med oss 0 %
Vi kör bil till jobbet/studier/annat och lämnar på vägen 51 %
Vi lämnar syskon på flera olika skolor/förskolor som ligger långt ifrån varandra 8 %

 

16% av de vårdnadshavare som skjutsar i bil till skolan svarar att de brukar samåka med andra elever (syskon ej inräknade).

Därför blir barn, som har under 2 km resväg till skolan, skjutsade i bil

Anledningar till att elever som har upp till 2 kilometer till skolan åker bil

Att lämna med bil är mest tidseffektivt 11 %
Avståndet till skolan är för långt för att gå eller cykla 1 %
Buss, tåg eller skolskjuts tar för lång tid 1 %
Det finns inte trygga gång- eller cykelvägar till skolan 11 %
Mitt barn har ingen cykel 0 %
Mitt/mina barn vill åka bil till skolan 3 %
Vi kör bil till jobbet/studier/annat och lämnar på vägen 66 %
Vi lämnar syskon på flera olika skolor/förskolor som ligger långt ifrån varandra 7 %

 

Anledningen till att många skjutsar sina barn i bil till skolan är att de lämnar barnen på väg till jobbet, studier eller annat.

En djupare analys av enkätresultaten ger bland annat möjlighet att se vid vilka skolor som respektive anledning upplevs som en viktig anledning till att barnen blir skjutsade i bil. Det kan i sin tur påverka vilka åtgärder kommunen prioriterar på vilka platser för att nå målet om fler hållbara resor till och från skolan. Det är viktigt att är alla som har möjlighet att gå, cykla eller åka kollektivt gör det med tanke på miljö och klimat. Forskning visar också att barn mår och presterar bättre när de får gå, cykla eller åka buss till skolan. Färre bilar runt skolorna gör dessutom att eleverna får en säkrare trafikmiljö och utsätts för mindre buller och luftföroreningar.

Därför åker elever kollektivt till skolan

“Du har svarat att ditt yngsta skolbarn åker kollektivt med en vuxen till skolan på morgonen. Vad är anledningen till att ni oftast tar er till skolan på just det här sättet?”

Anledningar till att vuxna och barn åker kollektivt tillsammans till skolan

Att åka kollektivt är bättre för miljön än att åka bil 8 %
Att åka kollektivt är mest tidseffektivt 9 %
Avståndet till skolan är för långt för att gå eller cykla 52 %
Mitt barn har ingen cykel 2 %
Mitt/mina barn vill åka kollektivt 6 %
Vi lämnar syskon på flera olika skolor/förskolor, att åka kollektivt är enklast 7 %
Vi åker kollektivt till jobbet/studier/annat och lämnar på vägen 16 %

 

Anledningar till att vuxna och barn åker kollektivt tillsammans till skolan.

“Du har svarat att ditt yngsta skolbarn åker kollektivt själv eller med syskon/kompis till skolan på morgonen. Vad är anledningen till att barnet oftast tar sig till skolan på just det här sättet?”

Anledningar till att barn åker kollektivt utan en vuxen till skolan

Att åka kollektivt känns tryggast 9 %
Att åka kollektivt är bra för miljön 2 %
Att åka kollektivt är enklast 17 %
Det är för långt för att gå eller cykla 54 %
Mitt barn gör sällskap med syskon/kompis som åker kollektivt 12 %
Mitt barn har ingen cykel 0 %
Mitt barn vill åka kollektivt 6 %

 

Anledningar till att barn åker kollektivt utan en vuxen till skolan.

De flesta barn som väljer att åka kollektivt till skolan gör det för att det är för långt för att gå eller cykla. Flest anger det här svarsalternativet oavsett om barnet åker tillsammans med en vuxen eller inte.

Resor till fritidsaktiviteter

Fritids_färdsätt.PNG

Årskurs Promenerar Cyklar Åker kollektivt Bil
F-klass 14 % 27 % 2 % 57 %
Åk. 1 12 % 29 % 2 % 57 %
Åk. 2 14 % 23 % 2 % 62 %
Åk. 3 10 % 24 % 3 % 63 %
Åk. 4 13 % 22 % 5 % 61 %
Åk. 5 12 % 26 % 6 % 56 %
Åk. 6 6 % 27 % 12 % 55 %
Totalt 12 % 26 % 4 % 59 %

 

Andel elever som tar sig till fritidsaktiviteten genom att promenera, cykla, åka kollektivt och åka bil uppdelat efter årskurs.

Av vårdnadshavarna som svarade på enkäten så uppger 80 procent att deras yngsta skolbarn deltar i en fritidsaktivitet (såsom exempelvis innebandy, körsång eller scouter).

Andelen hållbara resor, det vill säga resor till fots, cykel och kollektivtrafik, varierar inte i någon större utsträckning beroende på barnens ålder.

Därför promenerar elever till fritidsaktiviteter

“Du har svarat att ditt yngsta skolbarn promenerar med en vuxen till fritidsaktiviteten. Vad är anledningen till att ni oftast tar er till fritidsaktiviteten på just det här sättet?”

 

Att promenera tar längre tid än andra färdsätt, men är enklast 12 %
Att promenera är bra för miljön och hälsan 28 %
Att promenera är mest tidseffektivt 48 %
Mitt barn har ingen cykel 1 %
Mitt/mina barn vill promenera 7 %
Vi lämnar syskon på flera olika skolor/förskolor, att promenera är enklast 1 %
Vi promenerar till jobbet/studier/kollektivtrafiken/annat och lämnar på vägen 3%

 

Anledningar till att vuxna och barn promenerar tillsammans till fritidsaktiviteten.

Många som promenerar med sina barn till fritidsaktiviteterna anser att det är tidseffektivt och bra för hälsa och miljö.

“Du har svarat att ditt yngsta skolbarn promenerar själv eller med syskon/kompis till fritidsaktiviteten. Vad är anledningen till att barnet oftast tar sig till fritidsaktiviteten på just det här sättet?”

Andel elever som tar sig till fritidsaktiviteten genom att promenera, cykla, åka kollektivt och åka bil uppdelat efter årskurs

Att promenera känns tryggast 1 %
Att promenera är bra för miljön och hälsan 3 %
Att promenera är enklast 68 %
Mitt barn gör sällskap med syskon/kompis som promenerar 16 %
Mitt barn har inte cykel/UL-kort 2 %
Mitt/mina barn vill promenera 9 %

 

Anledningar till att barn promenerar utan en vuxen till fritidsaktiviteten.

De barn som promenerar själva eller tillsammans med syskon och kompisar till fritidsaktiviteten tycker att det är enklast.

Därför cyklar elever till fritidsaktiviteter

“Du har svarat att ditt yngsta skolbarn cyklar eller åker skateboard/sparkcykel, liknande med en vuxen till fritidsaktiviteten. Vad är anledningen till att ni oftast tar er till fritidsaktiviteten på just det här sättet?”

Anledningar till att vuxna och barn cyklar tillsammans till fritidsaktiviteten

Att cykla är bra för miljön och hälsan 30 %
Att lämna med cykel är mest tidseffektivt 27 %
Avståndet är för långt för att gå, men lagom för att cykla 28 %
Mitt/mina barn vill cykla 13 %
Vi cyklar till jobbet/studier/kollektivtrafiken/annat och lämnar på vägen 1 %
Vi lämnar syskon på flera olika skolor/förskolor, att cykla är enklast 2 %

 

Anledningar till att vuxna och barn cyklar tillsammans till fritidsaktiviteten.

De barn som cyklar tillsammans med en vuxen till sina fritidsaktiviteter gör det för att det är tidseffektivt samt bra för miljön och hälsan. Många anser dessutom att fritidsaktiviteten ligger för långt bort för att promenera.

“Du har svarat att ditt yngsta skolbarn cyklar själv eller med syskon/kompis till fritidsaktiviteten. Vad är anledningen till att barnet oftast tar sig till fritidsaktiviteten på just det här sättet?”

Anledningar till att barn cyklar utan en vuxen till fritidsaktiviteten

Att cykla känns tryggast 1 %
Att cykla är bra för miljön och hälsan 10 %
Att cykla är enklast 45 %
Det är för långt för att promenera 6 %
Mitt barn gör sällskap med syskon/kompis som cyklar 12 %
Mitt barn har inget UL-kort 1 %
Mitt barn vill cykla 24 %

 

Anledningar till att barn cyklar utan en vuxen till fritidsaktiviteten.

De skolbarn som cyklar själva, eller med syskon/kompis till fritidsaktiviteten gör det för att de tycker att det är enklast.

Därför skjutsar föräldrar i bil till fritidsaktiviteter

“Du har svarat att ditt yngsta skolbarn åker bil till fritidsaktiviteten. Vad är anledningen till att ni oftast tar er till fritidsaktiviteten på just det här sättet?”

Anledningar till att vuxna skjutsar barn i bil till fritidsaktiviteter

Att lämna med bil är mest tidseffektivt 23 %
Att åka kollektivt tar för lång tid 8 %
Avståndet till fritidsaktiviteten är för långt för att gå eller cykla 48 %
Det finns inte trygga gång- eller cykelvägar 7 %
Mitt barn har inte cykel/UL-kort 0 %
Mitt/mina barn vill åka bil 1 %
Vi har mycket packning och utrustning med oss 6 %
Vi lämnar syskon på flera fritidsaktiviteter, att åka bil är enklast 3 %
Vi åker bil för att kunna göra andra ärenden på vägen 4 %

 

Anledningar till att vuxna skjutsar barn i bil till fritidsaktiviteter. 

Många anser att det är för långt att cykla eller gå till fritidsaktiviteten och väljer därför att skjutsa sina barn i bil.

Därför åker elever kollektivt till fritidsaktiviteter

“Du har svarat att ditt yngsta skolbarn åker kollektivt med en vuxen till fritidsaktiviteten. Vad är anledningen till att ni oftast tar er till fritidsaktiviteten på just det här sättet?”

Anledningar till att vuxna och barn åker kollektivt tillsammans till fritidsaktiviteten

Att åka kollektivt är bättre för miljön än att åka bil 14 %
Att åka kollektivt är mest tidseffektivt 27 %
Avståndet till skolan är för långt för att gå eller cykla 40 %
Mitt barn har ingen cykel 3 %
Mitt/mina barn vill åka kollektivt 3 %
Vi lämnar syskon på flera fritidsaktiviteter, att åka kollektivt är enklast 6 %
Vi åker kollektivt för att kunna göra andra ärenden på vägen 8 %

 

Anledningar till att vuxna och barn åker kollektivt tillsammans till fritidsaktiviteten.

Många barn som reser kollektivt med en vuxen till sina fritidsaktiviteter gör det för att det är för långt att gå eller cykla. Kollektivtrafiken anses dessutom vara ett tidseffektivt alternativ.

“Du har svarat att ditt yngsta skolbarn åker kollektivt själv eller med syskon/kompis till fritidsaktiviteten. Vad är anledningen till att barnet oftast tar sig till fritidsaktiviteten på just det här sättet?”

Anledningar till att barn åker kollektivt utan en vuxen till fritidsaktiviteten

Att åka kollektivt känns tryggast 10 %
Att åka kollektivt är bra för miljön 2 %
Att åka kollektivt är enklast 18 %
Det är för långt för att gå eller cykla 50 %
Mitt barn gör sällskap med syskon/kompis som åker kollektivt 16 %
Mitt barn vill åka kollektivt 4 %

 

Anledningar till att barn åker kollektivt utan en vuxen till fritidsaktiviteten.

Många barn som själva tar sig till fritidsaktiviteterna har för långt för att cykla eller gå. Därför väljer många att resa kollektivt.

Förutsättningar för ett ökat hållbart resande till skola och fritidsaktiviteter

”Vad skulle göra att ditt yngsta skolbarn valde att gå, cykla eller åka kollektivt oftare till skolan eller fritidsaktiviteten?”

Anledningar till att fler skulle välja att gå, cykla eller åka kollektivt till skolan och fritidsaktiviteter

Fler gång- och cykelvägar 16 %
Säkrare/tryggare gång- och cykelvägar 31 %
Att fler kompisar går, cyklar eller åker kollektivt 14 %
Tätare turer på kollektivtrafiken 12 %
Färre kollektivtrafikbyten 9 %
Billigare kollektivtrafikbiljett 9 %
Närmare till bussen eller tåget 8 %
Tillgång till cykel/elcykel 2 %
Tillgång till lådcykel/cykelkärra 1 %
Inget, bilen är enda alternativet för oss 28 %
Annat 22 %

 

Anledningar till att fler skulle välja att gå, cykla eller åka kollektivt till skolan och fritidsaktiviteter.  

De som svarade ”annat” hade möjlighet att lämna ett fritextsvar. Här följer några exempel:

“Om vi ska hinna cykla i lugn och ro till skolan behöver vi gå upp tidigare på morgonen så det handlar mest om rutiner för vår del.”

“Pålitligare kollektivtrafik med bättre och billigare bussförbindelser.”

“Att fritidsaktiviteten låg närmre.”

“För liten för att cykla så långt och åka buss”

“Färre bilar runt skolan”

“Att det kändes tryggare att gå/cykla ensam på kvällen”

”Vad kan Uppsala kommun göra för att fler barn ska gå och cykla?”

Vi har fått in många fritextsvar med bra och kreativa förslag på vad Uppsala kommun kan göra för att fler barn ska resa hållbart till och från skola och fritidsaktiviteter. Många fritextsvar berör kategorierna:

 • Vandrande och cyklande skolbussar.
 • Beteendepåverkande åtgärder.
 • Förbättra situationen vid lämning och hämtning.
 • Belysning, trafiksignaler, trafikseparering.

Några exempel på kommentarer:

”Trygga upplysta stråk, märks speciellt nu när mörkret faller på. Det är mot höst (på kvällar) och vinter som cyklingen avtar för mitt barn.”

”Roligare, finare och mer omhändertagna cykelvägar! Bitvis spännande ljussättningar kanske? Eller cykelvägar som märks ut ex som längdspår - i färgsystem. Då kan man lättare vägleda barnen längs cykelvägar.”

”Möjlighet att ta med cykel på skolbuss.”

”Undervisa barn i cykeltrafiksäkerhet på ett kreativt sätt.”

”Anordna bytardagar där det är möjligt att byta cyklar med varandra till exempel när barnen växer ur sina, någon yngre kan ta över.”

”Införa promenader/cykling i schemat.”

En rapport med mer ingående analys av vårdnadshavarenkäten kommer under hösten/vintern 2022.

Nyheter om cykel

Kampanjer
 • Cykling utan ålder

  Uppsala kommun samarbetar med föreningen Cykling utan ålder, en ideell verksamhet där volontärer tar med personer vid äldreboenden eller personer med funktionsnedsättning på cykelturer i elassisterade cyklar. Cyklarna har plats för en cykelförare och ett passagerarsäte för två. Idén kommer ursprungligen från Danmark och finns nu i mer än 40 länder och många svenska kommuner. Såväl Uppsala kommun som Cykling utan ålder och Röda Korset erbjuder turer till de som inte kan cykla själva, men som ändå vill komma ut och känna vinden i håret.

 • Låt barnen styra — cykla mera

  Tips och råd om hur du enkelt kan göra för att låta ditt barn cykla eller gå till skolan istället för att skjutsa med bil.

 • Vintercyklisten

  Du behöver inte ställa in cykeln när det blir snö och kyla. Här hittar du tips och råd hur du kan hålla igång cyklingen hela vintern och må så mycket bättre. När du vintercyklar är du också med och bidrar till en bättre miljö i Uppsala.

Så arbetar vi med cykel

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.

 • Så arbetar vi med:

  Att cykla i Uppsala

  Här kan du läsa om hur vi arbetar för att utveckla Uppsala som cykelstad. Om du vill ha löpande information om vad som är på gång för dig som cyklist: prenumerera på nyhetsbrevet.